Fyysiset riskit haltuun hoitotyössä – Kemin kaupungin toimintamallin kehittäminen

Hoitotyön on todettu olevan fyysisesti kuormittavaa ja kuormittavinta se on niissä yksiköissä, joissa huolehditaan vanhusten ja muiden huonosti liikkuvien perushoidosta ja hoivasta. Hoitotyön fyysiseen kuormittavuuteen vaikuttavat työympäristön turvallisuus, työolot, hoitotapahtumaan liittyvät tekijät, potilaan ja hoitajan ominaisuudet sekä työpaikan organisaatiokulttuuri. Hoitajien kuormittuminen työssä on siis monen tekijän summa ja sen vuoksi myös kuormittumisen vähentämiseksi toteutettavien toimenpiteiden tulee olla monitahoisia.

Kemin kaupungin ympärivuorokautisen palveluasumisen ja laitoshoidon hoitajille oli järjestetty Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-koulutuksia vuodesta 2017 lähtien, jonka lisäksi työyksiköihin oli hankittu lisää siirron apuvälineitä.

Organisaation eri toimijat olivat kuitenkin tunnistaneet, että pelkkä hoitajien kouluttaminen ja apuvälineiden hankinta eivät ole riittäviä toimenpiteitä hoitotyön fyysisten riskien hallintaan ja organisaatiossa päätettiin käynnistää kehittämishanke hoitotyön fyysisten riskien hallinnan toimintamallin kehittämiseksi. Kehittämistyö toteutettiin Lapin AMK:n ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyönä.

Työterveyslaitos on kehittänyt oppaan hoitotyön fyysisten riskien hallintaan. Sen keskeiset teemat ovat riskien hallinta, turvalliset työkäytännöt siirtymisen avustamisessa, osaamisen varmistaminen, apuvälineiden hyödyntäminen ja toimintatavat vahingon sattuessa. Tämä opas ohjasi kehittämistyötä, jossa rakennettiin fyysisten riskien hallintamalli Kemin kaupungin ympärivuorokautisen palveluasumisen ja laitoshoidon yksikköihin.

Kehittämistyö toteutettiin kehittävän työntutkimuksen avulla, joka eteni tarvetilan kartoituksen ja toiminnan analyysin kautta uuden toimintamallin hahmottamiseen ja suunnitteluun. Uutta toimintamallia kehitettiin työpaikkojen esimiehille ja ergonomiavastaaville järjestetyissä Learning cafe-työpajoissa. Lopuksi työpajojen tuotokset käsiteltiin organisaation johdon kanssa kehittämishankkeen ohjausryhmässä ja sovittiin hoitotyön fyysisten riskien hallinnan toimenpiteistä ja toimintatavoista.

Kehittämistyöhön osallistuneiden kanssa kyettiin yhteistyössä rakentamaan yhteinen hoitotyön fyysisten riskien hallinnan toimintamalli, johon luotiin työkaluja osaamisen, asenneilmaston ja turvallisten toimintatapojen edistämiseksi. Opinnäytetyössä onnistuttiin tuottamaan tietoa Kemin kaupungin hoitoyön fyysisten riskien hallinnan tilasta ja sen kehittämistarpeista. Kehittämishankkeen eri vaiheissa kyettiin luomaan yhteinen ymmärrys fyysisten riskien hallintakeinoista ja sopimaan toimenpiteistä, joiden avulla niitä voidaan ennaltaehkäistä kokonaisvaltaisemmin.

Työelämässä muutos ja kehitys on jatkuvaa ja opinnäytetyönä luotu toimintamalli on alku jatkuvalle kehitykselle. Uuden toimintamallin jalkauttaminen tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti uusien toimintatapojen omaksumisen varmistamiseksi. Toteutetulla kehittämistyöskentelyllä luotiin hyvä pohja pitkäjänteiselle ja määrätietoiselle työskentelylle hoitotyön fyysisten riskien hallitsemiseksi.

Opinnäytetyön valmistumisen jälkeen Kemin kaupungilla on ryhdytty toimiin uuden toimintamallin käyttöön ottamiseksi. Koronarajoitusten vuoksi työpaikoilla ei ole voinut järjestää toimintamallin esittelytilaisuuksia, mutta esimiehille valmisteltiin tukimateriaalia, joiden avulla he ovat käsitelleet toimintamallia työyhteisöissä. Ergonomiavastaaville on sovittu ensimmäinen verkostotapaaminen etäyhteyksillä, jossa käydään toimintamallia perusteellisemmin läpi ja tuetaan heitä tehtävän haltuun ottamiseen. Työpaikoilta on kuitenkin jo nyt kuulunut viestiä, että ergonomiavastaavat ovat innokkaina ryhtyneet toteuttamaan toimintamallissa heille sovittuja tehtäviä.

Kemin kaupungille myönnettiin 15.2.2021 ISO 45001 standardin mukainen Työterveys ja  -turvallisuussertifikaatti, joka osoittaa työnantajan sitoutumista työterveyden ja -turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen.

Yhtenä jatkuvan parantamisen toimenpiteenä on ryhdytty valmistelemaan sovelluspohjaisen työturvallisuusohjelman hankkimista. Uudesta järjestelmästä saadaan apua myös hoitotyön fyysisten riskien hallintamalliin sisältyvien riskien arvioinnin ja haittatapahtumien käsittelyyn ja seurantaan.

Katja Eklund
fysioterapeutti (YAMK)

etunimi.sukunimi@kemi.fi