Category: Yleinen

­Gerastenian tunnistaminen yksilö- ja yhteiskuntatasoilla

Johdanto Seuraavien kahden vuosikymmenen aikana ikääntyneiden henkilöiden määrä sekä osuus väestöstä tulee kasvamaan voimakkaasti. Iäkkään väestön määrän kasvun oletetaan näkyvän myös heille suunnattujen palveluiden asiakasmäärien kasvuna.  Palveluiden tarpeeseen vaikuttaa ikääntyneiden määrän lisäksi myös väestön toimintakyky ja terveyden kehitys. Väestön terveys ja elintapojen myönteinen suuntaus nostaa elinajanennustetta ja lisää terveiden sekä toimintakykyisten elinvuosien määrää. (Kauppinen, Forsius …

Jatka lukemista

Pelisovelluksen kokeilu Ennakoi –hankkeessa

Pelilliset harjoitteet ovat yksi keino lisätä iäkkäiden henkilöiden fyysistä aktiivisuutta ja näin ehkäistä liikkumisongelmien syntymistä. Interventioiden, jotka sisältävät pelillisiä harjoitteita on todettu motivoivan ja lisäävän sitoutumista kuntoutukseen, parantavan iäkkäiden liikkumiskykyä, tasapainoa, päivittäisistä toiminnoista suoriutumista ja itsenäisyyttä. Ennakoi-hankkeessa pyritään löytämään hyviä käytäntöjä ikäihmisten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi teknologisia ratkaisuja hyödyntäen.   Johdanto Fyysinen aktiivisuus on tärkein tekijä …

Jatka lukemista

Ikääntyvän suun terveys ja siitä huolehtiminen

Johdanto Ikääntyneiden suun terveyteen tulee kiinnittää huomiota, koska väestö ikääntyy Suomessa ja maailmanlaajuisesti nopeasti (Tuuliainen 2023, 25). Suun terveys on tärkeä osa yleisterveyttä ja ikääntyneelle hyvä suun terveys on myös hyvän elämän edellytys. Useat yleissairaudet sekä lääkitykset vaikuttavat suun terveyteen. Erityisesti ikääntyvillä terve suu parantaa elämänlaatua. On elintärkeää, että ateriointi sujuu ja suu on oireeton. …

Jatka lukemista

Ikäihmisten liikkumisongelmien varhainen tunnistaminen tukee itsenäistä kotona asumista

” Kun me lakkaamme liikkumasta, se ei johdu siitä, että vanhenemme, vaan me vanhenemme sen takia, että lakkaamme liikkumasta” – Lauri ”Tahko” Pihkala  Taustaa Liikuntaa vai liikkumista. Liikuntasuosituksia vai liikkumisen suosituksia. Sanoissa on pieni ero, mutta niissä on hieman eri painoarvo. Liikunta herättää mielikuvan hikijumpasta, kun taas liikkuminen on mitä tahansa toimintaa, johon liittyy liikettä. …

Jatka lukemista

Ennakoinnilla ja teknologisia ratkaisuja hyödyntämällä tuetaan ikäihmisten kotona asumista

Johdanto Itsenäinen selviytyminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään on useimman ikääntyneen toive. Itsenäistä kotona asumista tuetaan kannustamalla ikääntyneitä omaehtoiseen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Kuntien ja hyvinvointialueiden tulee lisätä neuvontaa ja ohjausta toimintakyvyn parantamiseksi, liikunnan lisäämiseksi, mielenterveyden edistämiseksi sekä osallisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi tulee vahvistaa tunnistettuihin riskiryhmiin kuuluvien ikäihmisten etsintää ja ohjata heitä hyvinvointia ja toimintakykyä vahvistavan toiminnan …

Jatka lukemista

Näin hyvinvointiteknologia tekee arjestasi parempaa: Kiehtovat näkökulmat ikääntyneiden hyvinvointiin

Lapinliiton rahoittama ikääntyneiden hyvinvointiteknologiaan liittyvä oppimis- ja kehittämisympäristön suunnitteluhanke Living Lab Pruntsi järjesti Kemissä Hyvinvointiteknologia ikääntyvien arjessa -teemapäivän 10.5.2023. Päivän ohjelmassa (kuva 1.) oli asiantuntijapuheenvuoroja, yritysesittelyitä, paneelikeskustelu, Kemin teatterin improvisaatioesitys sekä hankkeen tuloksista kertova posterinäyttely. Osaamisalajohtaja Hannele Keräsen tervetulosanoja seurasi Tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelon ikäpositiivinen puheenvuoro.   Kuva 1. Teemapäivän ohjelma Ikäpositiivinen tulevaisuus?  Minna Koskelon esitys johdatteli …

Jatka lukemista

Yhdessä etänä -pilotti tuottamassa hyvinvointia Lappilaisten ikääntyvien arkeen

Tausta Kokonaisvaltainen hyvinvointi on yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia, joka koostuu meille itsellemme ja yhteisöllemme merkityksellistä asioista. Hyvinvointiin sisältyy kokemukset arjestamme, minkälaiset ovat sosiaaliset suhteemme, millaisessa ympäristössä ja asuinolosuhteissa elämme, mikä on toimeentulomme ja niistä kaikista arjen asioista, jotka ylipäänsä ovat onnellisuutemme ja arjen mielekkyytemme perustana. Hyvinvoinnin kokemuksiin liittyy tiiviisti yksilöllisyys ja hyvinvointi koostuukin meille jokaiselle …

Jatka lukemista

Etäohjaus ikääntyvien hyvinvoinnin tukemisessa –TKI-digiaikaan pilottihankkeen kokemuksia

Tausta Väestörakenteen muutos ja iäkkäiden määrän lisääntyminen aiheuttavat haasteita yhteiskunnalle, taloudelle ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamiselle. Vanhuspolitiikassa ja palveluiden järjestämisessä on jo pitkään korostettu kotona asumisen tukemista siinäkin tilanteessa, kun ikäihminen tarvitsee säännöllistä tukea ja palveluita. Tarvitaan ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä tukevia toimia, kuntoutusta sekä uudenlaisia kotona asumista tukevia toimintamalleja. Iäkkäitä tulee kannustaa omaehtoiseen omaa toimintakykyä …

Jatka lukemista

Ikäystävällisillä ympäristöillä hyvinvointia vanhuuteen

Ikääntyneen väestön määrä on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana ja tämän vuoksi on tärkeää kehittää ympäristöjä, joiden avulla ikääntyneet pystyvät asumaan kotona mahdollisimman pitkään. Ikääntyneiden hyvinvointia voidaan ylläpitää ja parantaa muokkaamalla heidän asuinympäristöjään, mutta pelkän fyysisen ympäristön tarkastelulla ei saada lisättyä ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ympäristöjen tarkastelussa keskeistä on nähdä ikääntyneiden fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen (Elo 2006, …

Jatka lukemista

TYÖHYVE-hanke löysi vanhustyön hyveitä ja aitoa intoa työn kehittämiseen

TYÖHYVE, Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa -hankkeen (2020-2022) päätavoitteena on ollut edistää sosiaali- ja terveysalalla toimivan henkilöstön ja työyhteisöjen työhyvinvointia ja tuottavuutta. Hankkeessa pyrittiin kehittämään työn organisointia ja sujuvuutta kehittämällä olemassa olevia ja ottamalla käyttöön myös uusia tarkoituksenmukaisia toimintatapoja, menetelmiä ja työvälineitä. Lisäksi pyrittiin lisäämään työn mielekkyyttä sekä vähentämään työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta. Hanke päättyy vuoden …

Jatka lukemista