Ostavan yrityksen henkilöstön näkökulma

Fuusiossa on aina kyse kahden tai useamman organisaation sekä niiden henkilöstön muodostamasta kokonaisuudesta. Fuusiossa uusi on keskeinen sana, sillä fuusion molemmilla osapuolilla on historiaa ja henkilöstöillä tunnesiteitä organisaatioihin, joihin ovat kuuluneet. Suuri muutos koskettaa niin ostavan kuin sulautuvan yrityksen henkilöstöä, mutta tällä kertaa keskitymme ostavan yrityksen henkilöstön näkökulmaan.

Jokainen yksilö suhtautuu eri tavalla suuriin muutoksiin ja tämä pätee myös fuusion tuomaan muutokseen: Joko hyväksyt muutoksen ja keskityt sen tuomiin positiivisiin asioihin ja mahdollisuuksiin tai päätät nähdä fuusion negatiivisena asiana. Suuri muutos voi johtaa tulevaisuuteen liittyen epävarmuuteen ja mahdolliseen uhan kokemiseen. Epävarmuus tulevaisuudesta ja lisääntyvä henkilöstö voivat aiheuttaa negatiivisia tunteita henkilöstön keskuudesta ja saada kyseenalaistamaan oman roolinsa yrityksessä.

Fuusio voi herättää negatiivisia tunteita. Photo by Nik Shuliahin on Unsplash

Fuusion voi nähdä myös mahdollisuutena. Uuden henkilöstön mukana tulee uutta näkemystä sekä uusia toimintatapoja, joiden myötä vanhat rutinoituneet tavat voivat rikkoontua ja saadaan uusia mahdollisuuksia menestyä ja kehittyä. Fuusion myötä yritys voi saada kokeneita ja laajan ammattitaidon omaavia työntekijöitä, joiden kautta voidaan kehittää henkilöstöä ja jakaa tieto-taitoa. Uudet henkilöt voivat vaikuttaa myös henkilöstökemioihin positiivisesti: Uusien ihmisten myötä saadaan uusia tiimejä aikaiseksi. Näistä voi syntyä uusia mahdollisuuksia niin yritykselle kuin henkilöstölle ja yksilöt, jotka eivät välttämättä ole olleet aikaisemmin esillä, pääsevät näyttämään taitonsa uudessa tiimissä.

Myös oikeudenmukaisuus on tärkeää fuusion jokaisessa vaiheessa. Kun henkilöstö kokee, että heitä kohdellaan reilusti, he tuntevat ylpeyttä organisaatiotaan kohtaan, arvostusta organisaatiossaan ja samalla samaistuvat yritykseensä paremmin. Oikeudenmukaisuus viestii henkilöstölle heidän merkityksestään organisaatiossa.

Oikeudenmukaisuus on fuusiossa tärkeää. Photo by Cytonn Photography on Unsplash

Yrityksen johto ei kuitenkaan ole ainoa, joka on vastuussa onnistuneesta fuusiosta: Myös henkilöstöllä on suuri osa yrityskaupoissa. Fuusiotilanteessa on tärkeää, että ostavan ja sulautuvan yrityksen henkilöstöt huomioivat myös toisensa. Ostavan yrityksen henkilöstön olisi tärkeää tehdä sulautuvan yrityksen henkilöstön olon tervetulleeksi. Sulautuminen on helpompaa, mikäli vastassa on ystävällisiä kasvoja, jotka ovat valmiita auttamaan sopeutumisessa ja oppimaan ”talon tavoille”.

Mikäli ostavan yrityksen henkilöstö ei hyväksy vallitsevaa tilannetta, eikä hyväksy ottaa vastaan uutta henkilöstöä joukkoonsa, ei myöskään sulautuvan yrityksen henkilöstö voi tuntea itseään tervetulleeksi. Tilanne voi kuitenkin olla myös päinvastainen: Jos sulautuvan yrityksen henkilöstö onkin se, joka ei suostu hyväksymään tilannetta, voi ostavan yrityksen henkilöstö tuntea itsensä entistä enemmän uhatuksi.

Siirtyvän henkilöstön on hyvä tuntea itsensä tervetulleeksi. Photo by Aaron Burden on Unsplash

Yrityskaupoissa yksi tärkeimmistä asioista on huomioida, milloin on hyvä aika kertoa henkilöstölle kaupoista. Tiedon pimittäminen tai liian aikainen kertominen voi olla haitaksi yrityksen toiminnalle. Vääränlainen ajoitus voi hajottaa luottamusta ja johtoportaan uskottavuutta henkilöstön silmissä. Se voi aiheuttaa myös negatiivissävytteisiä tunteita henkilöstössä ja aiheuttaa juoruilua henkilöstön keskuudessa. Myös liian varhainen tiedottaminen voi aiheuttaa mahdollisia tietovuotoja medialle tai asiakkaille. Mikäli tieto päätyy vääriin käsiin liian aikaisin, voi fuusio mennä kohtalokkaasti pieleen.

Fuusio voi olla joko täysi menestys tai täysi epäonnistuminen henkilöstön silmissä. Fuusio voi olla kaikille osapuolille mieluinen tilanne, jos kaikki tekevät töitä yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi.

Fuusio on yhteistyötä. Photo by Perry Grone on Unsplash

 

Mikäli kiinnostuit henkilöstön roolista yrityskaupoissa, tässä käyttämiäni lähteitä:

Administer 2018. Onnistunut yrityskauppa huomioi henkilöstön – 5 tärkeää askelta.

Valpola, Anneli 2004. Organisaatiot yhteen. Helsinki: WSOY.

Hakonen ym. Fuusiot henkilöstön näkökulmasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *