Mikä voi mennä pieleen?

Yrityskauppojen toteuttamiseen sisältyy aina merkittäviä riskejä sekä epävarmuutta. Vaikka yrityskauppa suunniteltaisiinkin ja toteutettaisiinkin hyvin, kaikkia epävarmuustekijöitä ei juuri koskaan ole mahdollista poistaa. Onnistuessaan yritysjärjestely on usein paras keino kasvattaa omistaja-arvoa, mutta epäonnistuessaan myös nopein keino tuhota sitä. Yleisimmät epävarmuustekijät yrityskaupoissa liittyvät siihen, onnistuuko suunniteltu järjestely ja lisääkö se omistaja-arvoa. Tähän vaikuttaa muun muassa markkinoiden kilpailutilanne eli saadaanko integraation seurauksena asiakkaita vai menetetäänkö niitä. On myös mahdollista, että prosessin aikana toinen osapuoli toimiikin vilpillisesti ja tuottaa epäluotettavaa tietoa omalta osaltaan. Ennen varsinaisen prosessin käynnistymistä, tästä epävarmuustekijästä voidaan saada vain rajallisesti tietoa ja näkemystä.

Mistä voi tietää onko menossa oikeaan suuntaan? Photo by Free To Use Sounds on Unsplash

Yrityskauppoihin liittyy usein odotuksia liiketoiminnan kasvusta. Sekä myyjä että ostaja odottavat liiketoiminnan jatkuvan mahdollisimman häiriöttömästi yhdistymisen jälkeen. Yksi merkittävä riski liittyy kauppakirjan vastuulausekkeisiin. Yrityskaupan kauppakirjassa määritellään osapuolten vastuulausekkeet (seller´s warranties), joihin voi liittyä merkittäviä neuvotteluja vaativia riskejä. Näissä vastuulausekkeissa voidaan määritellä esimerkiksi se, kuinka pitkälle ajalle myyjän vastuu kaupan kohteesta ulottuu ja mitä asioita vastuu koskee. Sopimusneuvottelut voivat usein kestää hyvinkin pitkään, ennen kuin nämä asiat saadaan hyväksyttävälle tasolle ja riskit minimoitua. Riskien kattamiseksi kauppakirjassa voidaan myös esimerkiksi sopia, että merkittävä osa kauppahinnasta luovutetaan myyjälle vasta, kun vastuuaika on kulunut umpeen. Yrityskauppojen riskien hallintaan löytyy myös paljon erilaisia vakuutusvaihtoehtoja, yksi tällaisen palvelun tarjoajista on Aon, joka on maailman johtava yritysjohtajien neuvonantaja vakuuttamisessa, riskienhallinnassa sekä henkilöstöetuuksissa.

Sopimusneuvotteluihin kannattaa käyttää tarpeeksi aikaa. Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

Mikäli yrityskauppaan liittyy esimerkiksi merkittävä avainhenkilöiden menettämisen uhka, on tämä otettava huomioon integraatiosuunnitelmassa ja miettiä keinoja, miten avainhenkilöt saadaan sitoutetuksi osaksi kauppaa. Tärkeät asiakassuhteet ja muut kilpailukykytekijät eivät välttämättä siirry yritysoston mukana vaan ne voivat olla hyvinkin avainhenkilöistä riippuvaisia. Jos avainhenkilö lähtee integraation seurauksena, voi iso osa asiakkaistakin lähteä hänen mukanaan.

Yrityksen avainhenkilöillä voi olla valtaa viedä asiakkaita mukanaan. Photo by Jehyun Sung on Unsplash

Yrityskaupat eivät yleensä synny yhdessä yössä, vaan ne ovat omistajille yleensä aina suuria päätöksiä. Usein mediassa esitellään vain maaliin saatuja yrityskauppoja mutta harvoin kerrotaan siitä, miten lukematon määrä alulle pantuja kauppaprosesseja kaatuu jo ennen maaliviivaa. Lakitoimisto Fondian blogissa esitellään yrityskauppojen pahimmat ”deal killerit” ja vinkit, miten moneen kaatumisriskiin voi varautua ennakkoon. Fondian blogissa kerrotaan suurin kauppoja kaatava tekijä olevan hinta. Näkemyserojen kanssa ei kannattaisi jäädä turhaan kinastelemaan, vaan testauttaa hintaodotuksensa asiantuntijoilla, jotta säästetään aikaa ja vaivaa. Sekavat omistusrakenteet ovat myös yksi iso mörkö kauppoja suunniteltaessa. Ostaja ei useinkaan halua lähteä purkamaan hankalia rakenteita ja ottamaan lisäriskejä. Jos yrityksensä haluaa myydä, kannattaa ennen markkinoille menoa hoitaa rakenteet kuntoon. Myytävän yrityksen tulee myös pystyä osoittamaan, että sillä on kiistaton omistusoikeus aineettomaan pääomaansa. Kauppatilanteessa esitetään myyvälle osapuolelle Fondian mukaan aina kysymys: Miksi olette myymässä? Jos ostajalle jää vaikutelma, että myyjät haluavat ottaa rahat ja karata aurinkorannalle, ei ostaminen yleensä kiinnosta. Myyjien tulee olla rehellisiä, muutoin päädytään Fondian mukaan turpakäräjille tai ihan oikeillekin käräjille.

Kaikki yrityskaupat eivät saavuta maalia. Photo by Aw Creative on Unsplash

Toki yrityskauppojen onnistumiset ja epäonnistumiset ovat osittain myös mielipidekysymyksiä. Kera Oyj ja Takuukeskus fuusioitiin 1990-luvun lopussa ja syntyi Finnvera Oyj. Epäonnistunut fuusio vai hieno alasajo? Näin kysyy entinen Keran kehityspäällikkö ja uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Antti Ylönen Savon Sanomien artikkelissaan. Hänen mielestään fuusion myötä alkoi suuri vedätys, jossa kärsijöinä olivat pienyrittäjät varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, kun taas uuden yhtiön johdon ja pankkien mielestä kyseessä oli onnistunut alasajo. Tutustu Ylösen artikkeliin tarkemmin tästä.

Merkittävä osa yrityskaupoista ei saavuta taloudellisia ja strategisia tavoitteitaan ja tutkimusten mukaan 50-70 prosenttia yrityskaupoista epäonnistuu ainakin osittain. Mahdollisesti suurin ongelma on se, että ostaja ei tutki tarpeeksi hyvin oston kohteen ja oman yrityksensä yhteensopivuutta esimerkiksi tyylin, rakenteen ja liiketoiminnan osalta. Lisäksi ongelmia tuottaa se, että yrityksillä ei ole riittävää valvonta- ja raportointijärjestelmää, eikä taitoja ja valmiuksia ostokohteen mukanaan tuomien ongelmien ratkaisuun. Tyypillisenä virheenä pidetään myös sitä, ettei ylimmällä johdolla ole tarpeeksi aikaa suunnitella muutosvaihetta ennen sopimuksen tekoa. Virheeksi luetaan myös se, jos ostoa tekevä yritys haluaa sulauttaa ostettavan yrityksen suoraan omiin työtapoihinsa, eikä edes yritä soveltaa tai tunnistaa kohteena olevan yrityksen työtapojen hyviä puolia.

Oikea suunta voi olla välillä hukassa yrityskaupoilla. Photo by Aron Visuals on Unsplash

Blogissa lähteinä käytetty:

https://fondia.com/fi/blogsandnews/yrityskaupan-pahimmat-deal-killerit

https://www.savonsanomat.fi/mielipide/lukijan-sanomat/Epäonnistunut-fuusio-vai-hieno-alasajo/1436392

https://www.aon.com/finland/default.jsp

https://shop.almatalent.fi/yrityskauppa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *