Kysely fuusiotilanteista -Vastaukset

Toteutimme pienen kyselyn blogimme lukijoille ja seuraajille anonyymisti Facebookin ja blogin kautta jaetulla linkillä. Kyselyssä kartoitimme vastaajien kokemuksia fuusiotilanteissa. Kyselyssä oli 10 avointa ja valintakysymystä sekaisin. Suuret kiitokset jokaiselle kyselyyn vastanneelle!

Ensimmäisissä kysymyksissä kysyimme työskenteleekö vastaaja siirtyvässä vai ostavassa yrityksessä ja miten vastaaja reagoi, kun kuuli fuusiosta työpaikalla, sekä oliko ensireaktio negatiivinen vai positiivinen. Vastaajista 83,3% työskenteli ostavassa yrityksessä ja 16,7% siirtyvässä yrityksessä. Vastaajien ensi reaktio fuusioon oli että, tuleeko YT-neuvottelut ja pelotti. Ensireaktio oli 66,7% vastaajista negatiivinen, lopuilla positiivinen.

woman covering her face with blanket

Fuusio tilanteessa henkilöstö kokee yleensä pelkoa tulevaisuudesta. Photo by Alexandra Gorn, Unsplash

Seuraavissa kysymyksissä kysyimme, että onko vastaaja saanut fuusiotilanteessa tarpeeksi tietoa. Ja mikäli ei ole saanut tarpeeksi tietoa, niin mitä oltaisiin kaivattu lisää. Kysyimme myös onko työnkuva muuttunut fuusion myötä, ja jos on niin miten. Vastaajat vastasivat, että 66,7% oli saanut tarpeeksi tietoa fuusiotilanteessa, ja loput ei ollut saanut tarpeeksi tietoa, sekä moni olisi yleisesti kaivannut enemmän informaatiota tilanteesta. 50% vastaajista oli työnkuva muuttunut lisääntyneillä työtehtävillä ja vastuulla, 50% ei ollut muuttunut työnkuva.

Viimeisissä kysymyksissä kysyimme työilmapiirin muutoksesta, miten se on muuttunut, ja mitkä olisivat keinoja tai parannusehdotuksia, jotta fuusio voidaan kohdata paremmin. Työilmapiirissä oli ollut vastaajilla positiivisia ja negatiivisia kokemuksia seuraavasti; ’’pitkään oli ’’ne’’ ja ’’me’’, ’’hetkellisesti työilmapiiri kiristyi’’, ’’ihan ei olla hitsauduttu kaikki ihmiset yhteen’’ ja ’’fuusio on yhdistänyt meitä’’. Vastaajat sanoivat että, hyvä tiedottaminen, avoin keskustelu, ja tiedon kulku ovat keinoja mitkä auttavat luomaan parempaa työilmapiiriä fuusiossa. Parannusehdotuksena olivat myös että, mieluummin liikaa infoa kuin liian vähän ja puhukaa kaikesta pienimmästäkin, sekä kysykää.

information kiosk

Informaation kulku on onnistuneen fuusion perusta. Photo by Philip Strong, Unshplash

Näiden tulosten pohjalta voikin päätellä, että hyvällä tiedottamisella ja avoimella keskustelulla on tärkeä merkitys, jotta fuusioituminen tapahtuu onnistuneesti. Fuusiossa on siis hyvä informoida henkilöstöjä aina ja heti kun tulee uutta informaatiota, sekä tarvittaessa pitää useampia tiedotustilaisuuksia. Myös on hyvä ottaa henkilökunta mukaan rakentamaan muutosta, esimerkiksi jakamalla henkilökunta työryhmiin, jolloin he pääsevät itse ohjaamaan toimintaa ja päättämään uusista toimintatavoista, jotta johto ei päätä täysin asioista työryhmien/henkilökunnan puolesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *