Valitse sivu

How Can We Help?

Suositus opintojaksopalautteen keruuseen ja käsittelyyn

< Takaisin

Opintojaksopalaute sisältyy koulutuksen palautejärjestelmään linkittyen yliopiston strategisen toiminnan ja koulutuksen suunnittelun vuosikiertoon. Koulutuksen palautejärjestelmän avulla opiskelijat vaikuttavat koulutuksen, opiskelun ja oppimisen laadun parantamiseen sekä ilmaisevat opintojensa kulkua edistävät ja hidastavat tekijät. Opintojaksopalautteen keräämisen ja käsittelyn lähtökohtana on tukea ja kannustaa opiskelijoita arvioimaan omaa oppimista ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä reflektoimaan omaa oppimista ja onnistumista myös muihin ryhmän opiskelijoihin.  Opiskelijoiden antaman palautteen kautta opettaja itsearvioi omaa opetusta ja opintojakson toteutuksen onnistumista, ja parhaimmillaan saa siitä ideoita ja tukea oman opetuksen kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen löytämiseen. 

Opintojaksopalautteen keruu ja käsittely noudattaa koulutuksen palautejärjestelmän vuosikelloa, jossa vuorottelevat opintojaksokohtaisten palautteiden lisäksi mm. opiskelijakyselyt ja palautepöytäkeskustelut.

Yliopistotasolla palautteiden keruu ja käsittely on toiminnanohjauksen kannalta tärkeää ja yksi tiedolla johtamisen muoto. Palautteita käsitellään opintojakso- ja yksikkökohtaisten tarkastelujen lisäksi opetuksen johto- ja kehittämisryhmässä sekä strategisessa johtoryhmässä vuosittain.

Opintojaksopalaute sisältyy koulutuksen palautejärjestelmään linkittyen yliopiston strategisen toiminnan ja koulutuksen suunnittelun vuosikiertoon. Koulutuksen palautejärjestelmän avulla opiskelijat vaikuttavat koulutuksen, opiskelun ja oppimisen laadun parantamiseen sekä ilmaisevat opintojensa kulkua edistävät ja hidastavat tekijät. Opintojaksopalautteen keräämisen ja käsittelyn lähtökohtana on tukea ja kannustaa opiskelijoita arvioimaan omaa oppimista ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä reflektoimaan omaa oppimista ja onnistumista myös muihin ryhmän opiskelijoihin.  Opiskelijoiden antaman palautteen kautta opettaja itsearvioi omaa opetusta ja opintojakson toteutuksen onnistumista, ja parhaimmillaan saa siitä ideoita ja tukea oman opetuksen kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen löytämiseen. 

Opintojaksopalautteen keruu ja käsittely noudattaa koulutuksen palautejärjestelmän vuosikelloa, jossa vuorottelevat opintojaksokohtaisten palautteiden lisäksi mm. opiskelijakyselyt ja palautepöytäkeskustelut.

Yliopistotasolla palautteiden keruu ja käsittely on toiminnanohjauksen kannalta tärkeää ja yksi tiedolla johtamisen muoto. Palautteita käsitellään opintojakso- ja yksikkökohtaisten tarkastelujen lisäksi opetuksen johto- ja kehittämisryhmässä sekä strategisessa johtoryhmässä vuosittain.

Syyslukukauden alussa käyttöönotettava uusi Spark – opintojaksopalautejärjestelmä tuo systemaattisuutta opiskelijapalautteen keräämiseen, käsittelyyn ja sen raportoimiseen. Spark on Pepin liitännäinen ja sisältää jatkuvan palautteen, välipalautteen sekä loppupalautteen keräämisen ja raportoimisen sekä vastapalautteen antamisen mahdollisuudet. Se edistää myös opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutusta palautteen antamisessa ja saamisessa jatkuvan-, väli- ja loppupalautteen sekä vastapalautteen muodossa.

Systemaattisesti kerätty opintojaksopalaute luo myös pohjan pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen laatujärjestelmän PDCA-syklin mukaisesti. Tähän pyritään muun muassa palautelomakkeeseen suunnitelluilla yhteisillä kysymysosioilla. Palautelomakkeen suunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitetty kysymysten muotoiluun siten, että ne tukisivat opiskelijoiden kykyä tarkastella omaa oppimisprosessiaan. Kysymykset herättelevät opiskelijaa pohtimaan paitsi omia työtapojaan ja hyvinvointiaan myös opetuksessa hyödynnettyjen menetelmien sopivuutta opiskelijan oman oppimisen näkökulmasta. Näin palaute myös tukee opettajan työtä: opiskelijoilta saatua palautetta voi kehittää oman opetuksen kehittämisessä tarkastellen erityisesti sitä, mitkä ratkaisut ovat tukeneet opiskelijan oppimista parhaiten.

Vastapalautteen avulla opettaja ilmaisee palautteen antamisen merkityksen ja toisaalta voi tukea opiskelijoiden oppimisprosessia entisestään. Tarkasteltuaan opintojaksolta saatuja palautteita opettaja koostaa opiskelijoille vastapalautteen, jossa opettaja ottaa kantaa siihen, miten opintojaksoa jatkossa kehitetään ja tarvittaessa hoksauttaa myös opintojaksolla käytettyihin menetelmiin sopivista opiskelustrategioista. Vastapalaute toimii siten molemminpuolisena kehittämisen ja oppimisen väylänä sekä luo vastavuoroisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta opettajien ja opiskelijoiden välille. 

Syyslukukauden alussa käyttöönotettava uusi Spark – opintojaksopalautejärjestelmä tuo systemaattisuutta opiskelijapalautteen keräämiseen, käsittelyyn ja sen raportoimiseen. Spark on Pepin liitännäinen ja sisältää jatkuvan palautteen, välipalautteen sekä loppupalautteen keräämisen ja raportoimisen sekä vastapalautteen antamisen mahdollisuudet. Se edistää myös opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutusta palautteen antamisessa ja saamisessa jatkuvan-, väli- ja loppupalautteen sekä vastapalautteen muodossa.

Systemaattisesti kerätty opintojaksopalaute luo myös pohjan pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen laatujärjestelmän PDCA-syklin mukaisesti. Tähän pyritään muun muassa palautelomakkeeseen suunnitelluilla yhteisillä kysymysosioilla. Palautelomakkeen suunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitetty kysymysten muotoiluun siten, että ne tukisivat opiskelijoiden kykyä tarkastella omaa oppimisprosessiaan. Kysymykset herättelevät opiskelijaa pohtimaan paitsi omia työtapojaan ja hyvinvointiaan myös opetuksessa hyödynnettyjen menetelmien sopivuutta opiskelijan oman oppimisen näkökulmasta. Näin palaute myös tukee opettajan työtä: opiskelijoilta saatua palautetta voi kehittää oman opetuksen kehittämisessä tarkastellen erityisesti sitä, mitkä ratkaisut ovat tukeneet opiskelijan oppimista parhaiten.

Vastapalautteen avulla opettaja ilmaisee palautteen antamisen merkityksen ja toisaalta voi tukea opiskelijoiden oppimisprosessia entisestään. Tarkasteltuaan opintojaksolta saatuja palautteita opettaja koostaa opiskelijoille vastapalautteen, jossa opettaja ottaa kantaa siihen, miten opintojaksoa jatkossa kehitetään ja tarvittaessa hoksauttaa myös opintojaksolla käytettyihin menetelmiin sopivista opiskelustrategioista. Vastapalaute toimii siten molemminpuolisena kehittämisen ja oppimisen väylänä sekä luo vastavuoroisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta opettajien ja opiskelijoiden välille.