TYÖHYVE -hankeen esittely

Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa eli tuttavallisemmin TYÖHYVE-hankkeeseen osallistuu pilottikohteina kolmetoista vanhuspalveluita tuottavaa yksikköä Kemistä, Keminmaasta, Torniosta, Ylitorniosta ja Tervolasta. Mukana olevissa yksiköissä on kaikkiaan yli 220 työntekijää. Hankkeeseen osallistuvien yksiköiden määrä on hanketoimijoita ilahduttava!

Hankkeen tausta

Hankkeella haetaan työhyvinvoinnin lisäksi alan veto- ja pitovoimaa. Sote-ala ja erityisesti vanhustenhuolto ovat jo jonkin aikaa olleet suuren huomion kohteena. Alalle on tyypillistä työn kuormittavuudesta johtuva ennenaikainen eläköityminen, henkilöstön suuri vaihtuvuus ja alalta pois hakeutuminen. Työurien jatkuminen ja alan houkuttelevuuden lisääminen on keskeistä alan työväestön riittämiseksi tulevaisuudessa. Työn tekemisen vaatimusten muuttuessa työntekijän ja työyhteisöjen osaamisen lisääminen, työn organisoinnin, työmenetelmien ja työskentelytapojen kriittinen tarkastelu ja kehittäminen ovat avain parempaan työyvinvointiin ja työn tuottavuuteen.

Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty talossa aiemmin toteutettujen hankkeiden ja koulutusten kokemuksia, kuten mm. Toimiva kotihoito Lappiin ja Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen (STM/3153/2016) -hanketa ja siinä toteutetun henkilöstökyselyn tuloksia. Kyselystä nousi esille osaamisen kehittämisen tarve edellytyksenä pärjätä muuttuvassa työelämässä ja tällaisina nähtiin esimerkiksi teknologiaosaamisen ja ergonomiseen työskentelyyn liittyvät osaamisen tarpeet. Kaiken kaikkiaan kaivattiin uusia menetelmiä ja välineitä hoitotyön sujuvuuden edistämiseksi. Lisäksi valmistelussa on hyödynnetty Lapin ammattikorkeakoulun Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeesta saatuja kokemuksia, sekä ostopalvelukoulutuksena kolmessa kunnassa toteutettua Lapin Hoivakodit kuntoon – koulutusprosessia. Koulutuksen aikana nousivat yksiköiden osalta esille kehittämistarpeet, jotka liittyivät esim.  työn organisointiin ja johtamiseen, työilmapiiriin sekä työskentely- ja toimintatapojen uudistamiseen.

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen päätavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalalla toimivan henkilöstön ja työyhteisöjen työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä työn organisointia ja sujuvuutta edistäviä toimintamalleja sekä tarkoituksenmukaisia arjen hoitotyön toimintatapoja, menetelmiä ja työvälineitä. Lisäksi tavoitteena on vähentää työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta hoitohenkilöstölle.

Hankkeen kantavana ajatuksena on, että toiminnan kehittämisen tavoitteet nousevat jokaisesta yksiköstä, eivät ulkopuolelta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jokaisessa yksikössä laaditaan yksilölliset toimenpiteet, joiden toteuttamista tukevat hankkeen aikana pidettävät yksikkökohtaiset työpajat, hankkeen asiantuntijat sekä erilaiset sparraukset.

Hankkeen meneillään olevat toimenpiteet

Hankkeessa mukana olevista työyksiköistä (N=13)  on nimetty työntekijöiden keskuudesta agentit (n=26). Agentit toimivat linkkinä yksiköiden ja hankehenkilöstön välillä sekä tiedon välittäjänä molempiin suuntiin. Agenttien tehtävä oli hankkeen alussa ristiinhavainnointien toteuttaminen eli vierailu toiseen hankkeeseen osallistuvaan yksikköön. Koronatilanteesta johtuen havainnoinnit jouduttiin keskeyttämään ja agentteja ohjeistettiin selvittämään havainnointiin liittyvät asiat haastattelemalla. Ristiinhavainnoinneilla ja haastatteluilla on nostettu hyviä toimintamalleja niin toisesta kuin omastakin yksiköstä.

Hankkeen alussa toteutettiin myös alkukartoituskysely, joka suunnattiin työntekijöille. Tämä alkutilanteen aineiston (n=115) ja havainnointien aineistojen tulokset ohjaavat yksikkökohtaista kehittämisprosessia, joka käynnistyi vuoden 2021 alussa. Alkukartoituksen ja ristiinhavainnoinnin tuloksista tulemme kertomaan omissa blogikirjoituksissaan. Hankkeen päätyttyä kysely toistetaan, jolloin voidaan verrata alku- ja lopputilannetta. Kehittämisprosessi sisältää kolme työpajaa ja kestää noin vuoden. Lisäksi järjestetään koko hankekonsortiolle yhteisiä seminaareja hyvien käytänteiden ja kokemusten jakamiseksi.