Taustaa

Reittimerkinnät-sivuston taustalla tarve ulkoilureitistön turvallisuuden parantamisessa

Reittimerkinnät -sivusto on syntynyt REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi -hankkeen tuloksena. Hankkeen aloittamisen taustalla oli erityisesti Lapin pelastuslaitos, mutta myös yrittäjiltä ja viranomaisilta saadut palautteet liittyen reittimerkintäohjeiden ja -käytäntöjen puutteen aiheuttamiin ongelmiin ja vaaratilanteisiin osoittivat tarvetta hankkeelle. Yhtenäisten ohjeiden puuttuminen on johtanut kirjavaan käytäntöön sekä maasto- että karttamerkinnöissä. Merkintöjen suunnittelun haasteena on se, että reitit ovat usein ympärivuotisessa käytössä ja yhä useammin monikäyttöisiä. Reittien käyttäjät ovat myös hyvin moninainen joukko (mm. kotimaisia ja kansainvälisiä matkailjoita), joilla on hyvin vaihtelevasti kokemusta luonnossa liikkumisesta. Reittien käyttäjien turvallisuuden kannalta merkintöjen tulee olla selkeästi havaittavia, ymmärrettäviä ja yhdenmukaisia jopa yli kuntarajojen. Paikoitellen merkinnöissä on suosittu esteettisyyttä selkeyden kustannuksella, mikä on johtanut merkintöjen heikkoon näkyvyyteen. Eri tahojen tuottamia ohjeistuksia (mm. lajiliitot, Metsähallitus, Kuntaliitto) on ollut saatavilla aiemminkin, mutta ohjeistukset ovat olleet hajallaan, ja oman organisaation tai lajin näkökulmasta laadittuja.

Hankkeessa mukana olleet tahot ja sidosryhmät

Hankkeessa on ollut mukana laaja-alainen joukko toimijoita. Hanketta vietiin eteenpäin Lapin Pelastuslaitoksen, Metsähallituksen ja Lapin AMK/MTIn vetäminä. Lapista hankkeeseen osallistui 14 kuntaa: Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Posio, Rovaniemi, Salla, Sodankylä, Tornio ja Ylitornio. Lisäksi hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä eri viranomaistahojen, lajiliittojen, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa alueellisella ja kansallisella tasolla.

Tavoitteena maasto- ja ulkoilureittien turvallisuus

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa maasto- ja ulkoilureittien luotettavuutta monen toimijan näkökulmasta: retkeilijöiden, reittien ylläpitäjien sekä pelastustoimen. Itse reittimerkistöistä haluttiin tehdä turvallisempia ja asiakaslähtöisempiä. Reittien ylläpitäjille haluttiin kehittää työkaluja ylläpidon avuksi, ja reittimerkinnöistä kerätylle tiedolle haluttiin luoda pysyvä ja ylläpidettävä alusta. Tämä sivusto toteuttaa tätä tavoitetta. Pelastustoimen avuksi haluttiin kehittää kehittää kansallisesti hyväksytty pelastus- ja paikannusohjeistus. Lisäksi tavoitteena oli tukea alueellista ja kansallista turvallisten reittimerkintöjen kehittämistä soveltavalla tutkimus- ja selvitystoiminnalla.

Toteutuksessa on ollut mukana monta toimijaa

Hanke toteutettiin vuosien 2015 – 2018 aikana. Hanke sai 70 % rahoituksestaan Euroopan aluekehitysrahastolta EAKR:ltä ja valtionrahoituksena, ja 30 %:n omarahoitusosuudesta vastasivat Lapin ammattikorkeakoulun matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti MTI, Metsähallitus, Lapin Pelastuslaitos sekä 14 Lapin kuntaa.

Hankkeen aikana laadittiin reittimerkintäohjeistus, jota testattiin toteuttamalla pilotointi Sport Resort Ylläksellä vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Tuloksena uusi liikennemerkki sekä tietoa ja välineitä reittityöhön

Hankkeen tuloksena laadittiin ohjeistus “Turvallinen ja asiakaslähtöinen opastekokonaisuus” reittien suunnittelijoille ja ylläpitäjille riskienhallinnan ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Ohjeistusta testattiin Sport Resort Ylläksellä, jossa muun muassa parannettiin lähtöpaikkojen löydettävyyttä, ja lähtöpaikkojen opastetaulujen sisällöt laadittiin kuluttajaturvallisuuslain tiedonantovelvollisuuden mukaisiksi. Myös pilotointialueen viittoja ja reittimerkintöjä uusittiin ohjeistuksen mukaiseksi panostaen merkintöjen selkeyteen eri tilanteissa.

Hankkeessa laadittiin uusi pelastus- ja paikannusmerkki, joka on hyväksytty kansallisesti ja sisällytetty uuteen tieliikennelakiin. Pelastus- ja paikannusmerkki on myös sisällyetty Suomen standardisoimisliiton Ulkoilun ja liikunan merkit -standardiin, jonka päivitys aloitettiin hankkeen aikana. Merkin toimivuutta kokeiltiin pilottialueella moottorikelkkareitillä ja muilla reiteillä.

Kuntien kanssa yhteistyössä laadittiin reittien ylläpitäjien tueksi sähköinen maastoreittien riksienkartoitustyökalu, jota ylläpitäjät voivat käyttää myös reittien dokumentointia varten. Lisäksi yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kanssa laadittiin malli turvallisuusasiakirjasta maastoreiteille.

Hankkeen aikana kerätty tieto on tässä tietopankissa. Tietopankista löytää hankkeessa laaditut työkalut, ohjeistukset ja selvitykset. Tietopankkiin on myös kuvattuna reittimerkintöjen ympärillä oleva verkosto alueellisella ja kansallisella tasolla. Sen tarkoitus on antaa käsitys siitä, millaisia toimijoita reittimerkintöjen ympäriltä löytyy.