Kohtaamisia ja kehittämistyön näkyväksi tekemistä Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeen verkkoseminaareissa

Jun 20, 2023

Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeen aikana järjestettiin kolme verkkoseminaaria, joiden tavoitteena oli jakaa kansallisen ja kansainvälisen tason verkkopedagogiikan ja MOOC-osaamisen asiantuntijoiden näkemyksiä. Kaikissa seminaareissa tehtiin näkyväksi myös hankkeen asiantuntijoiden kokemuksia ja vinkkejä MOOCin toteuttamiseen liittyvistä eri osa-alueista aina visuaalisesta suunnittelusta alustaratkaisuihin ja pedagogiseen käsikirjoittamiseen.

Seminaarien esitykset on julkaistu Yrittäjäksi Lappiin -YouTube-kanavalla, josta löytyvät myös kaikki Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeessa toteutetut yrittäjätarinavideot sekä hankkeen yrittäjyysasiantuntijoiden tekemät opetustuokiovideot. Näitä kaikkia voi hyödyntää oman opetuksensa tukena. Varsinkin yrittäjävideot olivat keskeinen keino tallentaa lappilaisten yrittäjien ainutlaatuisia tarinoita. Hankkeeseen osallistuikin lukuisia yrittäjiä eri aloilta, ja heidän jakamansa tarinat omasta yrittäjyyden polusta tarjoavat monipuolisen katsauksen Lapin erityisyyteen yrittäjyyden näkökulmasta.

Mikä on MOOC, ja miten se tukee opetustani?

Ensimmäisessä, marraskuussa 2021 järjestetyssä Ota MOOC haltuun! -seminaarissa tavoitteena oli lisätä ymmärrystä MOOCeista ja niiden hyödynnettävyydestä opetuksessa ja itsensä kehittämisessä. Huhtasen mukaan MOOCiksi ei voida ajatella mitä tahansa verkkokurssia, vaan sen erityispiirre on nimenomaan avoimuus ja rajoittamaton opiskelijamäärä. Sen voidaan nähdä soveltuvan sellaisiin oppimisaiheisiin, joiden aihe kiinnostaa laajoja joukkoja ja perusosaaminen voidaan välittää ilman opettajan ja opiskelijan keskinäistä, synkronisesti tapahtuvaa vuorovaikutusta.

Seminaarissa Belzebubs-nettisarjakuvastaan tunnettu sarjakuvantekijä JP Ahonen esitteli poikkitaiteellisen konseptin kanssa työskentelyä tuoden lisänäkökulmaa siihen, miten audiovisuaalisuus voi tukea myös oppimisprosessia. Tämä linkittyi myös Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeessa mukana olleen Lapin yliopiston graafisen suunnittelun koulutusohjelman yliopistonlehtori Mirja Lönegrenin esittelyyn Yrittäjäksi Lappiin -MOOCin visuaalisen suunnittelun prosessista.

Helsingin yliopiston digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila puolestaan avasi MOOCien historiaa ja sitä, miten MOOC voidaan integroida osaksi korkeakoulun kurssikokonaisuutta. Jo tässä vaiheessa Kurhilan esityksessä nousi esiin opettajan ja oppijan vastuut tällaisessa itsenäisessä oppimiskokonaisuudessa. Siinä missä oppijan vastuulla on oman asiantuntijuuden ja itsenäisen toimijuuden kasvu, on opettajan vastuulla luoda pedagoginen polku, joka tätä voi tukea. Kurhilan vahva asiantuntijuus ja MOOC-kokemus loi suuntaviivoja myös Yrittäjäksi Lappiin -MOOCin kehittämisprosessiin. 

Pelillistäminen verkkopedagogiikan keinona MOOCissa

Miten MOOC rakennetaan? -seminaari järjestettiin syyskuussa 2022, ja sen laajempana teemana oli pelillistäminen verkkopedagogiikassa. Jyri Niskanen ja Petri Tapala Kajaanin AMKista esittelivät verkko-opintojen pelillistämistä ja Edukamu-verkko-oppimisalustaa. Apulaisprofessori Manuela Aparicio NOVA Information Management Schoolista Portugalista puolestaan esitteli tutkimustensa tuloksia liittyen pelillistämiseen MOOCeissa. Lisäksi esimerkiksi FITech-verkostoyliopiston piirissä MOOCien pedagogiikkaa kehittänyt Akseli Huhtanen toi esille, mitä digitaalinen oppiminen tarkoittaa niin oppijan kuin opettajankin näkökulmasta.

Seminaarin osana järjestettiin paneelikeskustelu, johon osallistuivat Niskasen ja Tapalan lisäksi Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeen yrittäjyysasiantuntija Elisa Maljamäki ja LUC-konsernin eOppimispalveluista Marko Mehtälä. Kuten muissakin esityksissä, myös paneelikeskustelussa nousi esiin, että MOOC-käsite voidaan tulkita eri tavoin, vaikka sen hyödyt nähtiinkin melko samanlaisina.

Samoin pelillistämisen osalta korostettiin hyötyjä opiskelijan motivaation ja sitoutumisen kasvattamisessa. Tärkeää on huomata, ettei pelillistäminen oppimisen yhteydessä tarkoita viihteellisen sisällön tuottamista vaan pedagogisia ratkaisuja, jotka sitouttavat oppijaa.  

MOOC-ajattelu tukee korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tavoitteita

Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeen loppuseminaari Jatkuvaa oppimista MOOCilla! järjestettiin kesäkuussa 2023. Asiantuntijaesitys kuultiin Oulun yliopiston tutkijatohtori ja OSAO Kampus 2030 -hankkeen johtaja Sanna Brauerilta. Hän haastoi kuulijat pohtimaan, mitä jatkuva oppiminen ja mikro-oppimiskokonaisuuksien kehittämisen edellytykset tarkoittavat opettajan työssä nyt ja tulevaisuudessa. Hän myös korosti, että MOOCit edellyttävät opettajalta luottamusta opiskelijan omaehtoiseen oppimishaluun ja motivaatioon oppia. MOOC vaatii siis opettajalta rohkeutta luottaa siihen, että hyvin muotoiltu oppimissisältö mahdollistaa oppimisen siitäkin huolimatta, ettei opettaja ole tätä oppimista valvomassa.

Tämän lisäksi Jatkuvaa oppimista MOOCilla! -seminaarin ohjelmassa oli paneelikeskustelu, jossa muun muassa hankkeessa mukana olleet yrittäjät pääsivät jakamaan kokemuksiaan yrittäjyydestä ja näkemyksiään siitä, miten yrittäjyyden mahdollisuuksia voidaan Lapin alueella kehittää yrittäjien, yrityskehittäjien ja korkeakoulujen yhteistyönä. Paneelin vetäjänä toimi Lapin AMKin liiketalouden koulutuksen alumni Jarno Karjalainen. Keskustelijoina mukana olivat yrittäjät Reijo Angeria Mustaparta Hotelsista ja Jonna Tiitinen My Favorite Piecestä sekä yrityskehittäjä Kimmo Nurmos Business Torniosta. Paneelikeskustelussa korostui, että yrittäjyys vaatii tietynlaista intohimoa ja rakkautta lajiin, mutta myös keskinäinen vuorovaikutus ja verkostoituminen ovat tärkeitä yrittäjän polulla. Hankkeen aikana talteen kerätty lappilainen yrittäjyystarinamateriaali sai kiitosta ja nähtiin erityisen arvokkaaksi.

MOOC mielessä, mutta mistä lähden liikkeelle?

Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeessa MOOC-toteutuksen kehittämisprosessi oli monivaiheinen, ja sen osalta koostimmekin hankkeen loppuvaiheessa kokemuksemme verkkojulkaisuksi: Tavoitteena laadukas MOOC – Kokemuksia Yrittäjäksi Lappiin -MOOC-opintojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Julkaisun artikkeleissa painopiste ei ollut pelkästään onnistuneissa ratkaisuissa, vaan halusimme myös nostaa esiin havaintoja asioista, jotka voisi jatkossa tehdä paremmin ja tehokkaammin. Omilla kokemuksillamme halusimme kannustaa jokaista pohtimaan, kuinka omassa opetuksessaan voisi vähintäänkin hyödyntää MOOC-tyylisiä elementtejä.

Hankkeen aikana olemme omien kokeilujemme kautta löytäneet tapoja, joilla MOOC-prosessia voisi tehostaa entisestään. Monialainen asiantuntijatiimi loi työskentelylle mahdollisuuksia kehittää uudenlaista toteutusta, mutta samalla huomattiin, että uuden kehittäminen ei synny sormia napsauttamalla vaan vaatii pitkäjänteistä ja sitoutunutta kehittämistyötä. Toivomme, että kokemuksemme kannustavat muitakin kokeilemaan rohkeasti uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja, joilla voidaan tukea avoimia oppimisen mahdollisuuksia.

Lehtori Minttu Merivirta (Lapin ammattikorkeakoulu)
Minttu.Merivirta@lapinamk.fi, puh +358 50 316 8286