Yrittäjäksi Lappiin -MOOC toimii opettajan materiaalipankkina

Mar 2, 2023

Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeen tavoitteena oli MOOC-opintojen kautta auttaa yrittäjyydestä kiinnostuneita tunnistamaan omasta osaamisesta ja Lapin toimintaympäristöstä kumpuavia yrittäjyyden mahdollisuuksia. Kaikkien vapaasti suoritettavana oleva Yrittäjäksi Lappiin -MOOC-verkko-opintokokonaisuus ohjaakin oppijaa hahmottamaan omia valmiuksiaan yrittäjänä ja pohtimaan realistisesti omia mahdollisuuksia toimia yrittäjänä Lapin alueella. Hankkeessa tavoiteltiin tämän itsenäisen oppimispolun lisäksi sitä, että tuotettu verkko-oppimiskokonaisuus olisi mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä osana korkeakouluopintoja.

Yrittäjäksi Lappiin -MOOC-opinnot ovat EQF6-tason opintoja. Tämä varmistettiin laadukkaalla pedagogisella toteutuksella, josta vastasivat yhteistyössä Lapin AMK ja Lapin yliopisto. Kun opiskelija suorittaa eri moduuleita, hän saa niistä automaattisesti suoritustodistuksen, jota voi hyödyntää omassa korkeakoulussaan hyväksiluvun hakemisessa. Opiskelijan tulee luonnollisesti etukäteen varmistaa, että oma korkeakoulu ja oma koulutusohjelma on sellainen, että opinnot ovat hyväksyttävissä. Sisällöltään kuitenkin MOOC vastaa sitä tasoa, jota alemmalla korkeakouluopetuksen tasolla tavoitellaan.

Yrittäjäksi Lappiin -MOOC-kokonaisuus kattaa yrittäjyyden perusteet

Yrittäjäksi Lappiin -MOOC-opintojen keskeisiksi kohderyhmiksi määriteltiin hankkeessa paitsi korkeakoulujen opiskelijat niin myös muut yritystoimintaa Lappiin suunnittelevat henkilöt. Sisällöllisesti haluttiin tarjota laadukas verkko-opintokokonaisuus, joka tukisi kenen tahansa aiheesta kiinnostuneen mahdollisuuksia kehittää omaa yrittäjyysosaamistaan. Tietoa ja kokemuksia jaettiin aktiivisesti korkeakoulukonsernin sisällä ja muille asiantuntijoille, ja yhtenä tavoitteena oli myös tuottaa materiaalia alueen kehittämistoiminnan ja yrittäjyyden tueksi.

Hankkeessa rakennettu MOOC-kokonaisuus kannattaa ottaa myös soveltuvin osin osaksi omia yrittäjyyteen liittyviä opetussisältöjä. Opettaja voi siis hyödyntää Yrittäjäksi Lappiin -MOOC-verkkosisältöjä oman opetuksensa tukena. Verkkokurssin rakentamisessa on suositeltavaa ryhmitellä sisällöt ja tehtävät temaattisiksi moduuleiksi, jottei sisältö paisu valtavaksi ja muutu sekavaksi. Yrittäjäksi Lappiin -MOOC-verkko-opintokokonaisuus sisältää viisi yhden opintopisteen moduulia:

  1. Minustako yrittäjä Lappiin -moduulin tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa omat vahvuutensa yrittäjänä ja ymmärtää liikeidean kehittämiseen vaikuttavat yhteiskunnalliset trendit. Tämän moduulin sisältöasiantuntijana toimi Lapin AMKin lehtori Kati Koivunen.
  2. Ideasta liikeideaksi -moduulissa keskitytään ideoihin ja niiden kehittämiseen. Tämän moduulin sisältöasiantuntijana toimi Lapin AMKin lehtori Elisa Maljamäki.
  3. Tuotteesta markkinoille -moduulin aikana opiskelija hahmottaa markkinoinnin ja myyntiprosessin vaiheet sekä brändin ja tarinallisuuden merkityksen. Tämän moduulin sisältöasiantuntijana toimi Lapin AMKin lehtori Mika Saloheimo.
  4. Raha ratkaisee -moduulin tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa yritystoiminnan taloudellisia tekijöitä kannattavassa liiketoiminnassa ja oppii suunnittelemaan toimeentuloaan yrittäjänä. Tämän moduulin sisältöasiantuntijana toimi Lapin AMKin lehtori Katja Kankaanpää.
  5. Pidemmällä bisneksessä -moduulissa opiskelija perehtyy liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja yrityksen perustamistoimiin liittyviin tekijöihin ja oppii analysoimaan oman liikeideansa toteuttamiskelpoisuutta. Tämän moduulin sisältöasiantuntijana toimi Lapin AMKin lehtori Tia Lämsä.

Jos omaan opetukseen liittyy yrittäjyyden perusteita, niin esimerkiksi opetustuokiovideot tarjoavat opetusmateriaalia, jota voi linkittää hankkeen YouTube-kanavan kautta omalle opintojaksolle. Kaikki sisällöt ovat avoimesti julkaistuja ja siten kenen tahansa hyödynnettävissä.

Yrittäjäksi Lappiin -MOOC voi toimia oman opetuksen tukena

Ehkä paras vaihtoehto voisi olla, että opettaja ottaa Yrittäjäksi Lappiin -MOOCin kokonaisuudessaan oman opetuksensa pohjaksi. Tällöin opiskelija suorittaisi tehtäviä MOOC-toteutuksen mukaisesti, mutta esimerkiksi opiskelijan oppimisen koostava Yrittäjäsuunnitelma-työkirja palautettaisiin opintojakson opettajan arvioitavaksi. Eri moduulien oppitunneilla on tietty määrä tehtäviä, jotka ohjataan täyttämään tähän Yrittäjäsuunnitelmaan. Varsinkin yrittäjäpolun alkutaipaleella oleva opiskelija ei välttämättä osaa arvioida oman yritysideansa toteuttamiskelpoisuutta, jolloin opettajalta saatu palaute voisi auttaa idean jatkokehittämisessä.

Yrittäjäsuunnitelma on kaikkia viittä moduulia läpileikkaava työkirjakokonaisuus, johon opiskelija kirjaa omia ajatuksiaan yritysideansa jatkojalostamista ajatellen. Yrittäjäksi Lappiin -MOOCin suoritusmerkinnän osalta se ei kuitenkaan ole palautettava tehtävä, eli suoritus pohjautuu täysin monivalintatenttien läpäisemiseen. On siis opiskelijan omasta motivaatiosta kiinni, paljonko hän käyttää aikaa Yrittäjäsuunnitelman täyttämiseen. Myös muissa moduulien tehtävissä voisi hyödyntää palautettavia oppimistehtäviä. Tämä mahdollistaisi monipuolisemman vuorovaikutuksen opettajan ja opiskelijan välillä, mikä luonnollisesti omalta osaltaan voisi kasvattaa opiskelijan oppimismotivaatiota ja tarjota uusia ideanpoikasia.  

Lehtori Minttu Merivirta (Lapin ammattikorkeakoulu)
Minttu.Merivirta@lapinamk.fi, puh +358 50 316 8286