Yrittäjäksi Lappiin MOOC-verkkokurssi

Yrittäjäksi Lappiin MOOC:n korkeatasoiset oppimissisällöt saavutetaan monipuolisen sidostyöryhmän avulla, joka muodostuu Lapin korkeakoulukonsernin liiketoiminnan ja yrittäjyyden opettajista, lappilaisista yrittäjistä, yritystoiminnan asiantuntijoista, elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden edustajista sekä hankkeen varsinaisesta kohderyhmästä eli korkeakouluopiskelijoista. MOOC:n yrityskeissit valitaan Lapin elinkeinoelämän avaintoimialoilta ja oppimissisällöissä painotetaan Lappia toimintaympäristöä. Koko MOOC toteutetaan suomen lisäksi myös englanninkielisenä, jolloin sitä voidaan hyödyntää myös ulkomaalaistaustaisten kansainvälisten osaajien perehdyttämisessä yritystoimintaan ja/tai elinkeinoelämään Lapissa. Yrittäjäksi Lappiin  MOOC:issa hyödynnetään mm. tekoälyn uudet mahdollisuudet oppimisanalytiikassa sekä testataan HTLM5:n vuorovaikutteisia mahdollisuuksia ja pelillistettyä oppimista osana MOOC-pedagogiikkaa.

MOOCia varten tuotetaan runsaasti uutta monimediaista sisältöä. Mm. huolella suunnitelluissa videoissa ”asiantuntijajuontaja” on MOOCin moduuleissa opiskelijan mukana opintojen alusta loppuun asti. Tärkeässä roolissa ovat myös  lappilaisten yritysten konkreettiset case-esimerkit, joiden avulla opiskelijat saavat kokemusperäistä hiljaista tietoa innostavien tarinoiden muodossa. Lappilaisista yrittäjistä kertovat elokuvalliset videot kuvataan ns. sorvin äärellä heidän yrityksissään.

Yrittäjäksi Lappin MOOC:n moduulien alustavat sisällöt:

1. Minustako yrittäjä Lappiin (1op)

Opiskelija tiedostaa oman yrittäjämäisyytensä ja osaa nimetä omat yrittäjyyteen liittyvät vahvuudet.  Opiskelija ymmärtää digitaalisaation ja muiden yhteiskunnan trendien vaikutukset liikeidean kehittämiseen. Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet elinkeinona Lapissa sekä tapana toteuttaa arvojensa mukaista elämää.

2. Ideasta tuotteeksi (1op)

Opiskelija tunnistaa potentiaalisia asiakkuuksia ja tiedostaa asiakkaan/loppukäyttäjän tarpeet. Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen ja digitalisaation merkityksen ja mahdollisuudet. Opiskelija tunnistaa oman osaamisen tuotteistuksen mahdollisuudet ja osaamisen myynnin muodot.  Opiskelija osaa määritellä hyvän liikeidean, jossa on huomioitu vastuullinen liiketoiminta.

3. Tuotteesta markkinoille (1op)

Opiskelija tietää markkinoinnin ja myynnin peruskäsitteitä. Opiskelija tiedostaa markkinoinnin ja myynnin merkityksen liiketoiminnassa.  Opiskelija ymmärtää myyntiprosessin vaiheet. Opiskelija ymmärtää brändin ja tarinan merkityksen.

4. Raha ratkaisee (1op)

Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan talouteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tietää kannattavan liiketoiminnan perusteet ja osaa tehdä kannattavuuteen liittyviä laskelmia ja johtopäätöksiä niiden perusteella. Opiskelija osaa tuotteen/palvelun hinnoittelun ja kustannuslaskennan perusteet sekä suunnitella oman toimeentulon yrittäjänä.

5. Pidemmällä bisneksessä (1op)

Opiskelija tuntee liiketoimintasuunnitelman pääpiirteet. Opiskelija osaa analysoida liikeidean toteuttamiskelpoisuutta ja käyttäjälähtöisyyttä.  Opiskelija tietää yrityksen perustamistoimet ja osaa huomioida ne vastuullisen liiketoiminnan suunnittelussa.

 


Kuvalähde: Lapinliitto | Lapin Materiaalipankki | Jaana Severidt