Rajoja vai rakkautta? Hyvä MOOC syntyy opettajan motivaatiosta

Feb 1, 2023

Suomalaisissa korkeakouluissa tavoitellaan oppimisen uutta aikakautta, jossa tarjotaan kaikille helppoja keinoja oppia ja kerryttää osaamistaan vastaten työelämän muutoksiin. Tämä mahdollistetaan digipedagogiikan jatkuvalla kehittämisellä, jota Digivisio-verkostolla on viime vuosina kehitetty aktiivisesti eri korkeakoulujen yhteistyönä. Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeessa vastattiin tähän jatkuvan oppimisen tarpeeseen luomalla 5 opintopisteen MOOC-kokonaisuus, joka on kenen tahansa verkossa opiskeltavissa koska tahansa.

MOOC vaatii opettajalta uutta asennetta

Akseli Huhtasen mukaan verkossa tapahtuva oppiminen antaa mahdollisuuden opiskelijoille kehittää osaamistaan ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkototeutus voi säästää myös opettajan aikaa, sillä verkossa tapahtuva opetus voi saavuttaa suuren oppijayleisön. Jaakko Kurhila kuitenkin muistuttaa, että monesti korkeakoulumaailmassa opettaja voi ollakin kehittänyt pedagogiikkaansa nimenomaan pienemmille opetusryhmille soveltuvaksi. MOOC-tyylisessä opetuksessa opettajan asenne on tällöin hänen mukaansa tärkeässä asemassa, sillä skaalautuvaa opetusta tavoiteltaessa tulee lähtökohtana olla toive mahdollisimman laajasta opiskelijamäärästä pienen ryhmän sijaan.

MOOCeissa voidaan helposti jämähtää ajatukseen, että opetus ja tiedonvälitys siirretään sellaisenaan verkkoon, vaikka uusien digitaalisten oppimisympäristöjen mahdollisuudet toisivat laajasti mahdollisuuksia luoda uudenlaisia pedagogisia toteutuksia. Yrittäjäksi Lappiin -MOOCissa haluttiin nimenomaan luoda uudenlaisia kokeiluja, miten verkko-oppimissisältöjä voidaan toteuttaa siten, että oppijan polku verkossa on mielenkiintoinen ja monipuolinen.

Hyvänä lähtökohtana Yrittäjäksi Lappiin -MOOC-prosessissa oli, että vaikka eri moduulien suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat eri yrittäjyysasiantuntijat, niin sisällön rakentamisessa lähdettiin nollapisteestä liikkeelle. Kukaan ei siis pyrkinytkään siirtämään verkkoon jo olemassa olevaa opetusmateriaaliaan, vaan yhdessä luodut oppimistavoitteet ohjasivat sisällöllistä suunnittelua ja pedagogista käsikirjoittamista. Tällä varmistettiin se, että suunnittelun alusta alkaen pystyttiin huomioimaan monipuolisesti MOOC-tyylinen opiskelu ja eri tavat, joilla itsenäistä oppimista voidaan verkossa tukea.

Motivaatio voittaa resurssit

Monesti sitä opettajana pohtii, minkälaisiin oppimiskokonaisuuksiin MOOC sitten parhaiten soveltuisi. Jaakko Kurhila kuitenkin korostaa, että MOOC-maailma soveltuu oikein toteutettuna kaikkeen mahdolliseen oppimiseen. Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeessa laadittu MOOC-opintokokonaisuus opetti tekijöitään matkan varrella, ja pedagogiset keinot sekä käsitys MOOC-sisällön laatimisen eri osa-alueista kehittyi vuosi vuodelta. Toisaalta lähtökohtanakin oli laatia perusopintoja sisältävä kokonaisuus, joten näiden parin vuoden aikana emme ehtineet laajemmin pohtimaan, miten MOOCiamme voisi hyödyntää myös syvällisemmän oppimisen tukena.

Kurhilan mukaan Helsingin yliopistossa onnistuneimmat MOOCit on monesti tehty lähes ilman resursseja, vaikka hän myös mainitsee, että johdon sitoutuminen kehittämistyöhön ja siihen tarvittavien resurssien mahdollistaminen tulee olla hallussa. Budjetin puuttuminen ei saa siis olla MOOC-kehittämistyön esteenä, vaikkei raha olekaan avain onneen, sillä opettajan henkilökohtainen motivaatio ja tahtotila on tärkeämpi. Yrittäjäksi Lappiin -MOOC-verkko-opinnot toki luotiin hankkeessa, jossa kehittämistyöhön oli aikaa ja rahaa. Tämä mahdollisti sen, että pystyimme pitkäjänteisemmin suunnittelemaan, toteuttamaan ja ennen kaikkea kokeilemaan erilaisia MOOCiin soveltuvia elementtejä.

Vaikka opintojakson suunnittelu ja toteutus vievät paljon aikaa, voidaan tämä työ samalla nähdä investointina tulevaisuuteen, sillä kerran toteutettujen sisältöjen kehittämistyö on helpompaa ja joustavampaa. Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeen aikana tuotetut oppimateriaalit ovat jatkossa kaikkien opettajien vapaasti hyödynnettävissä. Onkin toivottavaa, että tuotettua materiaalia käytettäisiin monipuolisesti niin MOOC-tyylisissä opinnoissa kuin myös muissa opetussisällöissä, koska teemana yrittäjyys on läpileikkaavaa kaikilla aloilla.

Lehtori Minttu Merivirta (Lapin ammattikorkeakoulu)
Minttu.Merivirta@lapinamk.fi, puh +358 50 316 8286