Osaamisen arviointi MOOCissa haastaa opettajan

Oct 12, 2022

Tässä blogitekstissä tarkastellaan MOOC-opintojaksoa, jonka tarkoituksena on, että opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta eikä tapahdu opettajajohtoisesti. Tämä luo omat haasteensa myös osaamisen arviontiin. Tietyllä tavalla se kaventaa oppimisen arvioinnin keinoja, sillä monenlaiset kirjoitustehtävät rajautuvat väistämättä pois, koska niiden aktiivinen arviointi vaatii myös opettajan aktiivista osallistumista opintojaksolle. Toki halutessaan MOOCia voi käyttää myös pelkkänä opintomateriaalina, ja jokainen opettaja voi luoda halutessaan tehtäviä opintojakson pohjalta, mutta itse MOOC-työtilassa tapahtuvaan arviointiin tämä ei ole ratkaisu.

Oppimisen arviointia pohdittaessa on hyvä muistaa, että oppimistavoitteiden, opetuksen ja oppimisen arviointi eivät saa olla ristiriidassa keskenään. Myös opetuksen ja arvioinnin painotuksen olisi hyvä olla muuta kuin tiedon toistamista, jos halutaan ohjata opiskelijoita muuhun kuin tiedon ulkoa opettelemiseen. Arviointi ei saa olla erillään muusta pedagogiikasta, vaan sen pitää olla aidosti osa oppimista (Atjonen 2007, 20). Tämä tarkoittaa sitä, että jo itse MOOCia suunnitellessa on mietittävä, soveltuvatko opintojakson oppimistavoitteet ja sitä kautta oppimistehtävät tämän tyyppiseen opetukseen. Voi olla, että kovin soveltavaa tietoa sisältävä asiakokonaisuus ei ole hyvä MOOC-kokonaisuus, koska oppimistehtävätkin ovat väistämättä soveltavia. Tällöin niiden arviointia ei kyetä tekemään automaattiseksi.

Arvioinnin haasteet

Haasteena MOOC-tyyppisen oppimiskokonaisuuden arvioinnissa on, että opettaja ei lähtökohtaisesti ole antamassa palautetta opiskelijalle opinnoista. Tämä tarkoittaa sitä, että on käytännössä mahdotonta olla tukemassa oppimista opintojakson aikana tapahtuvalla jatkuvalla henkilökohtaisella palautteenannolla. Lähtökohtaisesti arvioinnissa opiskelijoiden kehittymistä asiantuntijaksi edistetään riittävällä sanallisella palautteella suorituksista muutoinkin kuin arvosanalla. MOOCin tapauksessa sitä ei laajemmin pysty antamaan edes opintojakson päättyessä.

Löfströmin ym. mukaan oppimisen arvioinnin keinona voidaan käyttää erilaisia monivalintatehtäviä, joiden kautta opiskelija voi kartoittaa tietämystään. Tämä on ollut laajasti käytössä myös Yrittäjäksi Lappiin -MOOCissa. Käytännössä lähes jokaisen moduulin oppitunteihin sisältyy monivalintatehtäviä sisältävä tentti, jonka avulla kerrataan oppitunnilla käsiteltyjä asioita. Näin opiskelija voi testata, onko hän oppinut oppitunnin keskeisimpiä sisältöjä. Näihin monivalintatehtäviin voitaisiin rakentaa myös palautejärjestelmä, jossa vastausvaihtoehtoihin laaditaan myös automaattinen kommentti. Tämä voisi antaa opiskelijalle yhden oppimisen paikan lisää opintojakson aikana.

Vuorovaikutuksen mahdollisuuksia

Mahdollisuutta vuorovaikutteisuuteen ja vertaisarviointiin voidaan pyrkiä rakentamaan MOOCiin erilaisilla kommentointi- ja keskustelutyökaluilla. Myös näitä on käytetty Yrittäjäksi Lappiin -MOOC-verkko-opinnoissa. Nämä tehtävät tuovat opiskelijalle tunnetta, ettei hän ole opintojensa kanssa yksin, ja kommentointi muiden vastauksiin toimii myös asiantuntijuuden kehittämisen työvälineenä. Se osaltaan tuo mahdollisuuden siihen, että myös verkko-opinnoissa pitäisi kannustaa opiskelijoita jatkuvaan oman oppimisen arviointiin.

On toisaalta hyvä muistaa, että opettajan on syytä käyttää harkitusti myös arviointimenetelmiä. Jos työmuotoja on liikaa, opintojaksosta tulee helposti liian työläs. Tämä luo haasteita nimenomaan opintojakson suunnitteluvaiheeseen. Jos tekijöitä on useampia, on hyvä käydä keskustelu siitä, millaisia oppimistehtäviä arvioinnin pohjana käytetään, jotta tuloksena ei ole sekalainen kokonaisuus, jonka osalta ei käytännössä kukaan pääse selvyyteen, mitä haetaan.

Koska osaamisen arviointi tapahtuu automaattisen järjestelmän kautta, ei laadulliseen arviointiin ole juuri mahdollisuuksia. Erilaisten tenttien avulla voidaan varmistaa, että opiskelija saavuttaa vähintään vaaditun minimipisterajan, jotta tehtävä voidaan merkitä suoritetuksi. Myös kommenttivastauksissa voidaan vaatia vaikkapa tiettyä sanamäärää. Vastauksen laadun arviointiin ei kuitenkaan ole varsinaisesti olemassa automaattisia järjestelmiä. Kun käytetään MOOCia itsenäisenä opintojaksona, on väistämättä hyväksyttävä tosiasia, että opiskelijan oma motivaatio ja oppimisen halu toimivat isossa roolissa suorituksessa.

Lehtori Tia Lämsä (Lapin ammattikorkeakoulu)
Tia.Lamsa@lapinamk.fi, puh. +358 44 478 0276

Lähde:

Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi.