Viisi tärkeää ensiaskelta kohti MOOCin rakentamista

Sep 14, 2021

Laadukkaan MOOCin rakentaminen on monimutkainen prosessi, jonka perustukset valetaan projektin alkuvaiheessa. Seuraavien viiden ensiaskeleen avulla varmistetaan MOOCin rakentamisen onnistuminen ja vältetään valuvirheet. Askeleiden muotoilussa on hyödynnetty Monash Universityn kymmenen säännön ohjetta sekä Lapin AMKin henkilökunnan kokemuksia SometaDuuniin– ja Yrittäjäksi Lappiin -MOOCien rakentamisessa.

Kuvalähde: Talent Management Solutions Review

Askel 1: Määrittele omat MOOC-tavoitteesi

Miksi ja mitä tarkoitusta varten MOOC halutaan rakentaa? MOOC-työryhmän tulee yhdessä työstää MOOCin pedagogiset ja muut tavoitteet, jotta työskentelyn päämäärä ja oma rooli sen saavuttamiseksi olisi kaikille selvä. Yrittäjäksi Lappiin -MOOCin tavoitteena on ”johdattaa kohderyhmä tunnistamaan omassa elämässä ja Lapin toimintaympäristössä yrittäjyyden mahdollisuuksia ja luoda heille valmiuksia oman yrityksen perustamiseen Lappiin”. Pedagogisten tavoitteiden lisäksi MOOCit tuovat usein esille oppilaitoksen vahvuuksia ja toimivat näin myös sen brändiä vahvistavana elementtinä.  MOOCin keskeinen kilpailuvaltti on koulutuksen tarjoaminen kenelle tahansa ja missä tahansa, yleensä ilmaiseksi. Tämä asettaa MOOCin tavoitteiden suunnittelulle ja kohderyhmän täsmentämiselle omat haasteensa, koska opiskelijoiden taustat voivat olla hyvin heterogeenisisiä.

Askel 2: Kerää kokemuksia MOOCeista

Kuinka MOOCit toimivat? Paras tapa oppia on suorittaa itse muutamia laadukkaita MOOCeja. Omat oppimiskokemukset ja havainnot onnistuneista pedagogisista ratkaisuista ovat kullanarvoisia.  Kannattaa tehdä havaintoja erityisesti siitä, miten MOOC ylläpitää opiskelijan mielenkiintoa ja oppimishalua kurssin aikana sekä miten MOOC-alustat eroavat toisistaan. Yrittäjäksi Lappiin MOOC -työryhmän jokainen jäsen tutustui keväällä 2021 yhteen tai useampaan MOOCiin ja jakoi kokemukset työryhmän yhteisissä kokouksissa. Keskeiset pedagogiset havainnot dokumentoitiin työryhmän yhteiselle Teams-työskentelyalustalle oman MOOCin suunnittelun tueksi.

Askel 3: Valitse MOOC-alusta

Kuvalähde: DIY Genius

Käytätkö valmista MOOC-alustaa (esim. Teachable, Coursera tai FutureLearn) vai rakennatko omasi? Jos MOOC-työryhmällä on käytössä verkkosivujen ja oppimisalustojen luomiseen vahvaa teknistä osaamista, oman MOOC-alustan rakentamisen etuja kannattaa harkita. Esimerkiksi WordPressiin on tarjolla useita LMS-lisäosia (Learning Management System) kuten Sensei, LearnPress ja LearnDash. Ne mahdollistavat MOOC-alustan räätälöinnin juuri omiin tarpeisiin sopivaksi. Valmiin MOOC-alustan etuja ovat varmuus toimivuudesta sekä kohderyhmän tavoittaminen osana alustan muuta kurssitarjontaa.  Haittapuolia ovat muun muassa hinta, mahdollinen teknisen tuen puute ja alustan määrämuotoisuus. Keväällä 2021 Yrittäjäksi Lappiin MOOC -työryhmä laati kriteerit MOOC-alustan valintaa varten, valitsi loppuvertailuun viisi lupaavinta alustaa ja päätyi lopuksi rakentamaan oman MOOC-alustan LearnDashin avulla.

Askel 4: Määritä ja jäsentele MOOCin pääsisältö

Koska MOOCit perustuvat pitkälti opiskelijan itseohjautuvuuteen, ne toimivat parhaiten pienehköissä opintokokonaisuuksissa (n. 1–5 opintopistettä). Kurssin laajuuden kasvaessa keskeyttäneiden määrä voi kasvaa jyrkästi. MOOCin pääsisältö tulee siis rajata tiukasti ja linjakkaasti askeleessa 1 valittujen pedagogisten tavoitteiden kanssa. Yrittäjäksi Lappiin -MOOCin viittä yhden opintopisteen moduulia varten muotoiltiin keväällä 2021 pedagoginen suunnitelma, jossa jokaiselle moduulille kiteytettiin myyvä nimi, oppimistavoitteet, pääsisältö ja keskeiset oppimistehtävät.  MOOCissa opiskelijan motivaation, sitoutumisen ja mielenkiinnon ylläpito on avainasemassa. MOOCin sisällön rakenteellisessa jäsentelyssä kannattaa hyödyntää opiskelijan uteliaisuuden ruokkimista esimerkiksi tarinankerronnan avulla. Yrittäjäksi Lappiin -MOOCissa seurataan yhden lappilaisen yrityksen tarinaa läpi kaikkien viiden moduulin.

Askel 5: Luo edellytykset MOOC-projektin johtamiselle

MOOCin rakentaminen vaatii hyvin erilaisten alojen asiantuntijoiden osaamisen yhdistämistä. Työryhmään tarvitaan tyypillisesti ainakin projektijohtaja, MOOCin sisällön asiantuntija, verkko-oppimisen asiantuntija, IT-asiantuntija, videokuvaaja ja -leikkaaja, graafikko ja kielenhuollon asiantuntija. Erittäin harvoin nämä ominaisuudet yhdistyvät yhdessä tai muutamassa ihmisessä. Työryhmän jäsenten erilaiset ammatilliset arvopohjat ja poikkeavat ammattisanastot asettavat suuria haasteita johtamiselle. Projektijohtajan täytyy viestiä ja luoda, mieluiten yhdessä MOOC-työryhmän jäsenten kanssa, jokaiselle selkeä rooli, budjetti, aikataulu sekä kokous- ja viestintäkäytännöt. MOOCin yhdessä sovittu julkaisuajankohta terävöittää yhteistä työskentelyä ja tehtävien aikataulutusta. Yrittäjäksi Lappiin MOOC -työryhmä kokoontui keväällä 2021 yhdeksän kertaa yhteisiin kahden tunnin projektikokouksiin, joissa suunniteltiin ja päätettiin yhdessä edellä mainituista linjauksista. Yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin ensimmäisen ”Minustako yrittäjä Lappiin?” -moduulin (1 op) julkaisu marraskuussa 2021.

MOOCin rakentaminen on suuritöinen ja haastava projekti. Edellä kuvattujen viiden askeleen avulla raamitettu tiimityöskentely luo hyvät edellytykset jokaisen työryhmän jäsenen erityisosaamisen täysimääräiselle hyödyntämiselle matkalla kohti korkeatasoista MOOCia.

***

Projektipäällikkö Antti Haase (Lapin ammattikorkeakoulu)
antti.haase@lapinamk.fi, puh. +358 40 538 4900