TULEVAISUUSTAAJUUS KIERTOTALOUDEN NÄKÖKULMASTA

Tavoitteet toteutukselle

 

Tulevaisuustaajuus-työpajassa visioidaan toivottavaa tulevaisuutta kolmen vuosikymmenen päähän vuoteen 2050.
Tarkoituksena on pohtia omia ja suuremman mittakaavan tavoitteita sekä konkreettisia tekoja ekologisuuden edistämiseksi. Muovit ovat valikoituneet tässä ajatushautomon esimerkkikohteeksi niiden innovatiivisuuden ja ekologisen haasteellisuuden vuoksi. Tavoitteena saada viriämään ajatuksia siitä, miten itse voi olla toimijana ekologisemman tulevaisuuden puolesta.

Tässä toteutuksessa tutustutaan muovien innovatiivisuuteen ja haasteisiin muutamista valikoiduista näkökulmista erillisillä, itsenäisesti suoritettavilla tehtävillä. Tämän jälkeen toteutetaan Sitran Tulevaisuustaajuus-työpaja koskien laajasti ekologista ajattelua ja kiertotaloutta.

Lukion opetussuunnitelman (LOPS21) mukaisesti laaja-alaisen oppimisen kokonaisuuksista opintojaksolla toteutuvat eettisyys ja ympäristöosaaminen. Tämän lisäksi harjoitellaan monitieteistä, yhteiskunnallista, globaalia ja vuorovaikutusosaamista

 

AINEISTOTEHTÄVÄT ORIENTOIVAT TEEMAAN ENNEN TYÖPAJAA

 

Neljännellä opintojaksolla kemian oppiainesisällöissä käsitellään polymeerejä ja muoveja. Opintojakson alussa opiskelijat tekevät itsenäisesti aineistotehtäviä, joissa käsitellään muovien kulutusta, haasteita ja kierrätystä. Tehtävissä hyödynnetään nettiartikkeleita tehtävien aineistoina. Muoveja koskevien aineistotehtävien avulla tuodaan esille erilaisia näkökulmia ja tasoja yksilöllisestä globaaliin, joita kiertotalouden ja ekologisuuden näkökulmasta on hyvä ottaa huomioon. Aineistotehtävien tekeminen ja aktiivinen osallistuminen tulevaisuustaajuus-työpajaan voidaan huomioida arvioinnissa esimerkiksi siten, että opiskelijat keräävät tehtävistä pisteitä hyvitettäväksi opintojakson kokeessa.

 

TULEVAISUUSTAAJUUS TYÖPAJA 

Tulevaisuustaajuus –työpaja toteutetaan oppituntien puitteissa. Keskusteluun käytetään kaksi 75 minuutin oppituntia. Työpajamenetelmä yhdistetään muovien kulutukseen ja ekologisuuteen.

 

INTRO – VIRITTÄYDYTÄÄN TULEVAISUUSTAAJUUKSILLE

Intro: Katso video (7:14)

Tämä video Sitran sivuilla johdattaa sinut tulevaisuustaajuudelle.

Lämmittelytehtävät

a) Mistä esineestä et koskaan voisi luopua? Pohtikaa ensin itsenäisesti ja keskustelkaa sitten pienryhmässä. 

b) Keksikää yksi tai useampi Mitä jos -kysymys, joka johdattelee kohti toivottavaa tulevaisuutta. Mitä jos kysymysten tulee liittyä ekologisuuteen yleensä, muovien kulutukseen ja niiden teknologiseen kehitykseen, minuun kuluttajana ja kierrättäjänä tai globaaliin kestävyyteen. Pohtikaa mitä ajatuksia kysymykset herättävät.

1. Haasta

a) Katso Sitran sivuilla Haasta -video (5:54)

b) KuunteleSitran sivuilta Teknologia ratkaisee viheliäiset ongelmat -kuunnelma ja keskustelkaa sen jälkeen ryhmissä: Tunnistatteko tämänkaltaisen oletuksen tulevaisuudesta? Ajatteletko itse näin?
c) Haastakaa: millaisiin oletuksiin kuunnelma perustuu?

2. Kuvittele

a) Katso Sitran sivuilta Kuvittele -video (2:00min)

b) Lue Uusio-uutiset lehden sivuilta artikkeli Uusio-uutiset; Jätehuolto 100 vuotta sitten

c) Sitten katsotaan menneeseen ja tulevaan. Piirtäkää ryhmässä kierrätysaikajana, johon kirjaatte ensin tapahtumia ja käytäntöjä, miten kiertotaloutta on hyödynnetty ennen tätä päivää. Tämän jälkeen merkatkaa aikajanan loppuun, mitkä ilmiöt ja tapahtumat tässä hetkessä vaikuttavat ekologisuuden ja kiertotalouden kehittymiseen tulevaisuudessa.

d) Nyt pääsette kuvittelemaan itsenäisesti (7min yksilöllistä työskentelyä). Valitse teema, jota käsittelet visiossasi. Mieti, mitä sellaista hyvää on nykyhetkessä mitä haluat vahvistaa, jotta tulevaisuus olisi parempi. Kirjoita millä tavoin tulevaisuus olisi parempi ja kenelle? Yritä olla mahdollisimman konkreettinen: Haluan vahvistaa mitä, jotta vuonna 2050…

 

3. TOIMI (pienryhmissä)

a) Jakakaa ajatuksianne toivottavista tulevaisuuksista pienryhmissä

b) Valitkaa ryhmälle yhteinen tiivis ja konkreettinen visio toivottavasta tulevaisuudesta. 

c) Katsotaan Sitran sivuilta Toimi video (4:09)

d) Miten valitsemanne visio voitaisiin saavuttaa? Ideoikaa pienryhmässänne teko/tekoja vastauksena näihin kuhunkin kysymyksiin: 1. Miten ajattelumme ja uskomustemme pitäisi muuttua 2. Mitä rakenteissa pitäisi muuttua ja 3. Miten käyttäytymisemme pitäisi muuttua?

e) Työstäkää ryhmässänne lopputuotos, jossa kuvaatte miltä matka toivomaanne visioon näyttäisi ja kuulostaisi. Lopputuotos voi olla jokin seuraavista:  Tulevaisuuden sanomat lehden pääsivu vuonna 2048, Tulevaisuuden Insta-stoori, Tulevaisuuden radio-ohjelma, Tulevaisuuden ekologinen tuote ja/tai sen mainos vuonna 2048.

f) Esitelkää ryhmän lopputuotos opettajan ohjeistamalla tavalla.

Lopuksi

 

Katsokaa Sitran sivuilta lopetus video (3:01)

Onneksi olkoon, olet päässyt Tulevaisuustaajuus -työpajan loppuun!

 

Yhteistyössä

Lapin yliopisto -logo
Lapin yliopisto -logo