Suomi toisena kielenä (S2) 

Kuvaus: Tässä lukiolaisille suunnatussa tehtäväsarjassa harjoitellaan suomen kielen keskeisiä rakenteita. Materiaali koostuu H5P-materiaalista ja materiaaleja voi suorittaa vapaassa järjestyksessä.

Oppimistavoitteet:
verbityypit, aikamuodot, modukset, sijamuodot, adjektiivit, adverbiaali, adjektiivien vertailu, lauseenjäsennys, predikaatti, subjekti, objekti, predikatiivi, adverbiaali, sivulauseet

 

Nuorisoa

1. Sanaluokat

1.1 Sijamuotoharjoituksia

1.3.1 Adjektiivien vertailu

2. Verbityypit

Tyyppi 1

Tyyppi 2

Tyyppi 3

Tyyppi 4

Tyyppi 5

Tyyppi 6

 

3. Aikamuodot eli tempukset

 

3.1. Preesens

3.2 Imperfekti

3.3 Perfekti

 

3.4 Pluskvamperfekti

3.5 Aikamuotojen kertaustehtävä

4. Tapaluokat eli modukset

4.1 Indikatiivi

4.2 Konditionaali

4.3 Imperatiivi

4.4 Potentiaali

5. Lauseenjäsennys

5.1 Predikaatti

5.2. Subjekti

5.3 Objekti

5.4 Predikatiivi

5.5 Adverbiaali

5.6 Kongruenssi

6. Lauseenjäsennys

6.1 Päälause ja sivulause

6.1.1 Kun- ja että-lauseet

6.1.2 Joka-harjoituksia

7. Oikeinkirjoitus