TULEVAISUUSTAAJUUS TYÖPAJA, YHTEISKUNTAOPPI 

Ensimmäinen oppitunti (75min)

Tässä toteutuksessa Tulevaisuustaajuus työpaja käydään läpi yhteiskuntaopin oppiaineessa kahden oppitunnin aikana. Aluksi tutustutaan opettajan johdolla YH 3 moduulin sisältöön ja tavoitteisiin, sekä arviointiperusteisiin. Moduulin keskeiset sisällöt ovat globaalit haasteet, globalisaatio ja verkottuminen, eurooppalaisuus ja Euroopan yhdentyminen sekä turvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Orientaatio

1) Katsokaa Unescon video Futures of Education: Learning to Become youtubessa (1:47min)

2) Tutustukaa Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin YK:n sivuilla

3) Jakautukaa kolmen/neljän hengen ryhmiin ja esittäytykää omalle ryhmälle.

 

Keskustelua ja pohdintaa tulevaisuudesta:

 

4) Keskustelkaa pienryhmissä:

a) Millaisia ajatuksia Agenda 2030 tavoitteet ja niiden toteuttamisen aikataulu herätti?
b) Mitä odotat tulevaisuudelta (opiskelu lukiossa, lukion jälkeen, opiskelu)?
c) Jos voisit antaa maapallollemme jonkin lahjan, mikä se olisi?

3) Pohtikaa ryhmässä seuraavia kysymyksiä:

a) Kuvaile muutamalla lauseella (2-4 lausetta) tai esimerkiksi kuvien avulla, millaisena näet maailman vuonna 2050?
b) Minkä asioiden toivot säilyvän ennallaan?

4) Valitkaa äänestämällä kolme asiaa, joiden toivotte säilyvän ennallaan ja kolme, joiden toivotte muuttuvan tai ratkeavan vuoteen 2050 mennessä.

5) Miten jokin esiin noussut ilmiö tai ongelma vaikuttaa:

a) omassa elämässäsi?
b) koulussa?
c) lähiympäristössä?
d) Suomessa?
e) globaalisti tai jossain muualla maailmassa?

Kotitehtävä: Tulevaisuuskuunnelmat

a) Valitse ja kuuntele Sitran sivuilta yksi Tulevaisuuskuunnelma.
b) Kirjoita millaisia ajatuksia kuunnelma herätti ja millaisia tulevaisuusoletuksia tunnistat kuunnelmasta?

 

TOINEN OPPITUNTI

 Katsotaan yhdessä video (5:25): Mikä ihmeen tulevaisuus?

1. Mitä jos …?

a) Keksikää jokainen yksi tai useampi tulevaisuuteen liittyvä “Mitä jos…?” -kysymys ja kirjoittakaa ne ylös opettajan ohjeistamaan paikkaan.
c) Pohtikaa yhdessä millaisia ajatuksia Mitä, jos -kysymykset herättävät.

 

2. HAASTA

a) Katsokaa Sitran sivuilta Haasta –video (5:54): 

b) Kuunnelkaa pienryhmänne kanssa yksi tulevaisuuskuunnelma, jota ette vielä ole kuunnelleet.

c) Pohtikaa ja keskustelkaa ryhmässä: Tunnistatteko tämänkaltaisen oletuksen tulevaisuudesta? Ajatteletko itse näin? Haastakaa: millaisiin oletuksiin tulevaisuudesta kuunnelma perustuu?

 

3. KUVITTELE

1) Merkitse opettajan ohjeistamaan paikkaan, aikajanalle ensin tapahtumia/asioita, jotka ovat vaikuttaneet siihen minkälainen nykyhetki on?

2) Tämän jälkeen kääntäkää katse tulevaan ja merkitkää aikajanan loppuun mitkä tämän hetken asiat vaikuttavat tulevaisuuteen?

3. Nyt pääsette kuvittelemaan, ensin yksin ja sitten yhdessä.

a) Ensin yksin (7min itsenäinen työskentelyä):

Kuvittele toivottava tulevaisuus. Valitse teema, jota käsittelet visiossasi. Mieti, mitä sellaista hyvää on nykyhetkessä mitä haluat vahvistaa, jotta tulevaisuus olisi parempi. Kirjoita millä tavoin tulevaisuus olisi parempi ja kenelle? Yritä olla mahdollisimman konkreettinen: Haluan vahvistaa mitä, jotta vuonna 2050.

b) Ja sitten yhdessä: Jakakaa ajatuksianne toivottavista tulevaisuuksista pienryhmissä ja muodostakaa ryhmän keskuudessa yhteinen visio toivottavasta tulevaisuudesta.

 

4. TOIMI

1. Katsotaan Toimi -video Sitran sivuilta (4:09min)

2. Miten visioimaanne tulevaisuuteen voitaisiin päästä? Ideoikaa pienryhmässänne teko/tekoja vastauksena seuraaviin kysymyksiin: a) Miten käyttäytymisemme pitäisi muuttua? b) Mitä rakenteissa pitäisi muuttua? c) Miten ajattelumme ja uskomustemme pitäisi muuttua?  

 

Yhteistyössä

Lapin ammattikorkeakoulu -logo