Toimeksiantajien kokemuksia

Valmennussisällöt

Kirjoittaja
Pirjo Könni (KM), tietojenkäsittelyn lehtori 

 

Jatkuva arviointi on tärkeä osa digiassarivalmennuksen kehittämistä. Arviointityö tehdään järjestelmällisesti ja samalla tavalla jokaisessa valmennuksessa. Palautetta kerätään valmennettavilta, heidän työnantajiltaan ja valmentajiltaan sekä hankkeen ohjausryhmältä. Tavoite on, että valmennus pystyy vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla sekä valmennettavien että työnantajien tarpeisiin.

​Valmennuksen päättyessä yrityksiltä kerätään väliarviointi. Väliarvioinnissa peilataan asetettuja tavoitteita saavutettuun tulokseen. Noin puolen vuoden kuluttua valmennuksen päättymisestä yrityksiltä kerätään loppuarviointi, jolla halutaan selvittää valmennuksen vaikuttavuutta.

Väliarviointien tuloksia

Työnantajien kehittämistavoitteet työskentelyjakson alussa olivat hyvin konkreettisia. Haluttiin päivittää nettisivuja sekä parantaa yrityksen markkinointia ja some-työvälineiden käyttöä. Toivottiin vinkkejä verkkokaupan perustamiseen, verkkokauppojen kehittämiseen ja hakukoneoptimoinnin tehostamiseen. Tavoitteiksi nostettiin myös digitaalisen asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto, digitaalisten tapahtumien toteutusten suunnittelu ja digiosaamispääoman kartuttaminen.

Mindmap: Mitä ovat tulevaisuuden kehittämistarpeet? Osaamisen tukeminen some- ja viestintäjärjestelmiin sekä somevaikuttamiseen, digimarkkinointiin, palveluiden viemiseen verkkoon ja palvelujen markkinointiin, visuaalisten materiaalien tuottamiseen sekä digi- ja julkaisujärjestelmien käyttöön.

Työnantajat totesivat, että digiassarit olivat osaavia, vastuullisia ja tehokkaita. Heidän työpanokseensa oltiin tyytyväisiä ja kokonaisarvio valmennusohjelmasta oli hyvä tai kiitettävä. Vuorovaikutusta työpaikan ja oppilaitoksen välillä ehdotettiin lisättäväksi. Lisäksi työnantajat toivoivat briiffausta työskentelyjakson alkuun.

Digiassariharjoittelija toi oikeanlaista osaamista meidän kehittämistyöhömme.

Suuri kiitos digiassarilleni kaikesta avusta! En olisi kyllä ikinä osannut tehdä näin hienoja nettisivuja!

Loppuarviointien antia

Organisaatioiden digiosaamisen nähtiin olevan hyvällä tasolla. Aika- ja resurssipulan vuoksi tarvittiin ulkopuolista kehittäjää ja perehtyjää. Digiassareiden tuottamat kehittämistehtävät koettiin onnistuneiksi ja ne vastasivat kehittämistarpeisiin. Työskentelyaika todettiin rajalliseksi, joten kehittämistehtävän on oltava selkeä ja tarkasti rajattu. Valmennuksen sisältöön työnantajat ehdottivat aihealueita, jotka liittyivät organisaatioissa tarvittaviin osaamisiin. Työnantajat mainitsivat, että opiskelijoiden ja työnhakijoiden törmäyttäminen työelämään on tarpeen ja tämä valmennus vastaa siihen.

Kiitos valmennettavalle osaamisesta ja positiivisesta asenteesta!

Osaavan työvoiman saanti on tärkeää Lapin maakunnan alueella ja se, että nuoret pysyvät alueella.

Tietoa valmennuksesta

Digiassari-valmennus Lapin AMK (25 OP)

Digiassari on ilmainen digimarkkinoinnin verkkovalmennus Lapissa. Valmennus on monialainen ja soveltuva täydennyskoulutus minkä tahansa korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Lue lisää valmennuksesta Lapin ammattikorkeakoulun sivustolta. >>

Digiassari -valmennus vuonna 2020

Digiassari -valmennus järjestettiin vuonna 2020 kaksi kertaa. Lue lisää vuoden 2020 valmennuksista. >>

Digiassari -valmennus vuonna 2019

Digiassari -valmennus käynnistyi vuonna 2019. Lue lisää vuoden 2019 valmennuksista. >>