Valmennettavien kokemuksia

Kehittämistehtävät, Valmennussisällöt

Kirjoittaja
Pirjo Könni (KM), tietojenkäsittelyn lehtori  

 

Jatkuva arviointi on tärkeä osa digiassarivalmennuksen kehittämistä. Arviointityö tehdään järjestelmällisesti ja samalla tavalla jokaisessa valmennuksessa. Palautetta kerätään valmennettavilta, heidän työnantajiltaan ja valmentajiltaan sekä hankkeen ohjausryhmältä. Tavoite on, että valmennus pystyy vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla sekä valmennettavien että työnantajien tarpeisiin.

Koulutusjakson alussa valmennettaville järjestetään ryhmähaastattelu, jossa kartoitetaan osallistujien odotuksia ja tavoitteita. Valmennuksen päätyttyä valmennettavilta kerätään väliarviointi. Väliarvioinnissa tarkastellaan, millaiseksi digiassari kokee koko valmennusprosessin ja millaiset työllistymisnäkymät hänellä on valmennuksen päättyessä. Noin puolen vuoden kuluttua valmennuksen päättymisestä valmennettavilta kootaan loppuarviointi, jolla analysoidaan valmennuksen vaikutusta digi- ja kehittämisosaamiseen, työllistymiseen ja verkostoitumiseen sekä tulevaisuuden osaamistarpeita.

Ryhmähaastattelujen yhteenveto

Ryhmähaastattelut osoittivat, että osallistujat aloittivat valmennuksen tähtäimenään itsensä kehittäminen, työnhakutaitojen tehostaminen ja digiosaamisen vahvistaminen. Tavoitteiksi listattiin uuden osaamisen hankkiminen, omien vahvuuksien tunnistaminen ja rohkeuden kartuttaminen työnhaussa. Vahvistusta halutiin oman osaamisen tunnistamiseen ja osaamisen markkinointiin sekä verkostoitumiseen. Lisäoppia toivottiin sosiaalisen median tehostamiseen sekä verkkokaupan ylläpitoon, kehittämiseen ja analytiikan hyödyntämiseen.

Väliarviointien tuloksia

Väliarvioinneissa valmennettavat kertoivat, että tavoitteet täyttyivät. Merkittävimmiksi saavutuksiksi mainittiin LinkedIn-profiilin ja CV:n päivittyminen, digiosaamisen kehittyminen sekä työnhakutaitojen parantuminen. Kehittämistehtäviä pidettiin onnistuneina ja kokonaisarvio valmennusohjelmasta oli hyvä tai kiitettävä. Valmennusta kuvattiin mahtavaksi kokemukseksi, jonka nähtiin parantaneen työllistymismahdollisuuksia digiosaamisen kasvun ja verkostoitumisen ansiosta. Valmennuksen haasteiksi koettiin ajanhallinta ja päällekkäiset tehtävät, riittämättömyyden tunne uuden tiedon edessä sekä työskentelypaikan löytäminen.

Valmennettavat ehdottivat, että työskentelyjaksoa pidennettäisiin. Myös valmennuksen tunnettuutta haluttiin parantaa, mikä helpottaisi työskentelypaikan hakua. Valmennukseen toivottiin lisäoppia itsensä tsemppaamisesta, ryhmäytymisen voimistamisesta ja syventävää koulutusta sosiaalisesta mediasta.

Nyt uskallan kutsua itseäni digiosaajaksi

Koulutuksen myötä voin hakea realistisin mielin paikoja, joissa edellytetään digitalisaation ja sosiaalisen median hallintaa.

Upea valmennusjakso, hyvät kouluttajat!

Työskentelyjakso oli mahtava. Sain tehdä mielekästä työtä todella hyvässä työpaikassa ja työyhteisössä.

Loppuarviointien antia

Elokuun 2020 loppuun mennessä kahden valmennuksen loppuarvioinnit ovat valmistuneet. Valmennettavat olivat tyytyväisiä niin koulutusjaksoon kuin työskentelyjaksoonkin. Valmennettavat totesivat, että ymmärrys digitalisaatiosta kasvoi ja uskallus ryhtyä digimarkkinoinnin yrittäjäksi vahvistui. Etenkin kevään 2020 valmennukseen osallistuneet korostivat etätyökalujen hallinnan kehittymistä, mikä nähtiin vahvuutena tulevilla työmarkkinoilla. Myös oman osaamisen sanoittaminen ja osaamisen markkinointi tehostui, itseluottamus lisääntyi ja työnhakuvalmiudet kehittyivät. Valmennettavat olivat tyytyväisiä verkostoitumisen parantumiseen.

Lisää tietoa

Tietoa valmennuksesta

Digiassari-valmennus Lapin AMK (25 OP)

Digiassari on ilmainen digimarkkinoinnin verkkovalmennus Lapissa. Valmennus on monialainen ja soveltuva täydennyskoulutus minkä tahansa korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Lue lisää valmennuksesta Lapin ammattikorkeakoulun sivustolta. >>

Digiassari -valmennus vuonna 2020

Digiassari -valmennus järjestettiin vuonna 2020 kaksi kertaa. Lue lisää vuoden 2020 valmennuksista. >>

Digiassari -valmennus vuonna 2019

Digiassari -valmennus käynnistyi vuonna 2019. Lue lisää vuoden 2019 valmennuksista. >>