Reitistön merkit

Moottorikelkkailureitti / kelkkareitti. Tieliikennelain alainen tie, reittitoimituksella tehty virallinen moottorikelkkailureitti Moottorikelkkaura/kelkkaura. Maanomistajien kanssa sovittu, maastoon moottorikelkalla ajoa varten merkitty ura. Jätkänristiä / korpiristiä käytetään sekä urilla että reiteillä osoittamassa reitin jatkuvaa merkintää  

Trail markings as a sign of quality

Good trail markings are clear for the trail user and traveller, uniform across all areas and cost-effective for the administrator. Trail markings serve both domestic and international travellers during all seasons on all different trail types, on multi-use trails and in the trail crossings. Above all, they are a safety factor. How to implement good…

Ylläs-pilotti 2017-2018

Ylläksen pilotoinnissa kokeiltiin REILA -hankkeessa tuotetun reittimerkintäohjeistuksen toimivuutta. Lisäksi pilotoinnissa testattiin REILA -hankkeessa laaditus pelastus- ja paikannusmerkin käytettävyyttä. Pilotointikohteena oli Ylläksen alue ja erityisesti Sport Resort Ylläs. Alue oli haasteellinen johtuen useasta ylläpitäjästä, erilaisista reittimerkintä- ja viitoitustavoista sekä reittien ympärivuotisesta monikäytöstä. Lisäksi erityishaasteena oli asiakkaiden opastus reittien lähtöpaikoille hiihtokeskuksen alueella. Pilotoinnissa parannettiin lähtöpaikkojen löydettävyyttä viitoituksen…

Reittimerkit

Monikäyttöreitit ovat yleistyneet ja reittejä ylläpitävät tahot ovat parhaansa mukaan yrittäneet pysyä kehityksen perässä, ja erilaisia reittejä on merkitty maastoon kysynnän, resurssien ja osaamisen mukaan. Tuloksena reiteillä käytetyt merkinnät, viitat ja opasteet ovat hyvin eri näköisiä, eri logiikalla suunniteltuja ja asennettuja sekä eri vaiheissa elinkaartansa. Tällä sivulla on ohjeistus reittimerkintöjen suunnittelun avuksi. Ohjeistus vastaa osaltaan…

Moottorikelkkaurat

Moottorikelkkauran perustajana voi olla esimerkiksi kunta, matkailuyritys tai moottorikelkkakerho. Ura perustetaan yleensä valtion tai yksityisen omistamalle maalle. Uran perustaja ottaa yhteyttä maanomistajiin ja tekee heidän kanssaan maankäyttösopimukset, joissa sovitaan yleensä maankäyttökorvauksista, sopimuksen määräajasta ja irtisanomisperusteista. Muut asiaan liittyvät tahot, kuten alueen paliskunta, saavat ottaa kantaa urasuunnitelmaan. Kun sopimukset on tehty, uran pitäjä ottaa alueen haltuunsa….

Moottorikelkkareitit

Moottorikelkkareitti perustetaan ja toimitetaan maastoliikennelain mukaisesti. Laissa moottorikelkkareitti määritellään moottorikelkkailuun tarkoitetuksi tieksi. Reitin perustaja ja pitäjä on yhteisö, kuten kunta tai yritys. Reittiä suunnittelija hahmottaa reitin alustavasti ja selvittää maanomistusolot. Maanomistajat ja muut asiaan liittyvät tahot, kuten alueen paliskunta, saavat ottaa kantaa suunnitteluun. ELY-keskus antaa lausunnon reittisuunnitelmasta. Tämän jälkeen perustaja laatii ja kuuluttaa reittisuunnitelman, jonka…

Paikannusmerkki

Uusi paikannusmerkki sisältyy 1.6.2020 voimaan tulleeseen tieliikennelakiin. Nimensä mukaisesti merkki auttaa paikantamaan avun tarvitsijan ja sen käyttöä suositellaan reittiturvallisuuden parantamiseksi. Aloite tähän eri viranomaistahojen yhteistyönä suunniteltuun merkkiin on lähtoisin Lapin pelastuslaitokselta. Merkkiä voidaan käyttää koko Suomen alueella.  Merkki helpottaa viranomaisyhteistyötä, sillä se mahdollistaa selkeän viestinnän reittitoimijoille, pelastusviranomaisille ja loppukäyttäjille, mukaan lukien ulkomaalaiset käyttäjät. Kunnat tallentavat…

OPASTEKOKONAISUUS

Opastekokonaisuus käsittää opastetaulujen, viittojen ja jatkuvan merkinnän muodostavan kokonaisuuden reitillä. Reitillä voi myös olla muita merkintöjä kuten varoitus- ja kieltomerkkejä. Varoitusmerkkien käyttö ja sijoittelu perustuvat riskien arviointiin. Varoitusmerkkien alla voidaan käyttää tekstillä varustettua lisäkilpeä. Opastetauluissa, viitoissa ja jatkuvissa merkeissä käytetään symboleja tarpeen mukaan, esimerkiksi ilmoittamaan erityisen huomion tarpeesta reitillä, suosittelemaan reittiä tietylle kulkutavalle tai osoittamaan…

Reitin perustaminen

Virallinen ulkoilureitti perustetaan ulkoilulain mukaisesti. Perustettavasta reitistä tehdään reittisuunnitelma, johon myös maanomistajat saavat osallistua. Suunnitelma toimitetaan vahvistettavaksi ELY-keskukselle, joka myös neuvoo suunnittelussa. Maanmittaulaitos suorittaa laaditun ulkoilureittisuunnitelman pohjalta ulkoilureittitoimituksen. Reitin perustaja kunta tai yhteisö huolehtii reitin ylläpidosta ja maksaa tarvittavat korvaukset maanomistajalle. Ulkoilureitistä ei aina tehdä reittitoimitusta, mutta silti olisi hyvä tehdä kirjallinen sopimus. Lisää reiteistä:…

Materiaalipankki

Reittimerkintäohjeistus: Turvallinen ja asiakaslähtöinen opastekokonaisuus  Turvallisuusasiakirja maastoreiteille Turvallisuusasiakirja maastoreiteille Oppaat ja suositukset: Kuntaliitto: Kunnan osoitejärjestelmä. Ohjeet ja suositus Lapin liitto: Selvitysraportti moottorikelkkailun aluetaloudelliset vaikutukset Liikenneturva: Autolla Suomessa -esite 2018 Liikenneturva: Moottorikelkkaopas_2016 Metsähallitus: Hyvän viitoittamisen perusteet Metsähallitus: Asiakasturvallisuus luontopalveluissa_2015 päivitetty_Metsähallitus Suomen kuntaliitto: Kunnan osoitejärjestelmä. Ohjeet ja suositus, 2006 Suomen Latu: Ohjeita ulkoilupaikkojen rakentamiseen Tiehallinto: Palvelukohteiden viitoitusopas, 2007…