Palaa Opettajalle

Ohjaus ja opetus

Tapoja oppia ja opiskella on varmasti yhtä monta, kuin on opiskelijaakin. Opiskelun moninaisuus ja esteettömyys rakentuvat paitsi fyysisistä, myös psyykkisistä ja sosiaalisista ulottuvuuksista. Esteetön opiskelu toteutuu parhaimmillaan paitsi osallisuuden huomioivana toimintaympäristönä ja hyvin suunniteltuina tiloina ja viestintänä, myös tasa-arvoisena kohtaamisena ja ilmapiirinä, jossa tiedot, taidot ja asenteet ovat monenlaisuutta arvostavia.

Opiskelija on oman tilanteensa paras asiantuntija ja toisinaan oppimista tukevien järjestelyiden osalta on hyvä käydä yhteinen keskustelu opiskelijan kanssa. Ohjaus- ja opetusarjessa on kuitenkin monia asioita, joita huomioon ottamalla voi tukea oppimisen monenlaisuutta ja edistää kaikkien esteetöntä opiskelua. Tarvittaessa esteettömyyttä voidaan edistää myös opiskelun erityisjärjestelyillä. Tutustu korkeakoulujen verkkosivuilla esteettömyyskäytänteisiin:

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin yliopisto

Monenlaisuuden huomioiminen opetuksessa ja ohjauksessa


Opiskelussa ollaan jatkuvasti uusien asioiden äärellä. Uusien asioiden omaksuminen, muistaminen ja oppiminen vievät aikaa mutta näitäkin voi tukea muutamia seikkoja huomioimalla. Opintoihin valmistautumista, jäsentämistä ja kertaamista voi tukea esimerkiksi:

   • viemällä luennolla käytettävä esitysmateriaali etukäteen Moodleen,
   • järjestämällä mahdollisuuden osallistua luentoon myös etänä,
   • tiedottamalla mahdollisista muutoksista hyvissä ajoin,
   • luomalla opintojakson rakenteesta selkeän kuvauksen,
   • esittämällä ja käymällä läpi tärkeät päivämäärät, vaadittavat oppimistehtävät ja etenemistavat opintojakson alkuun,
   • pilkkomalla käsiteltävät sisällöt ja tehtävät sopiviin osiin,
   • luomalla aihetta koskevan kokonaiskuvan tunnin alkuun,
   • tekemällä yhteenvedon / nostamalla keskeisimmät asiat esiin tunnin lopuksi,
   • nauhoittamalla luennoista tallenteet, joihin opiskelijoilla on mahdollisuus palata kertauksen ja tarkentamisen vuoksi.

Kuvassa kaksi henkilöä opiskelevat. Toinen henkilö tekee muistiinpanoja ja toinen keskittyy kuuntelemiseen.

Oppiminen ja opiskelu rakentuvat yksilöllisesti, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa oppia. Yksi opiskelija oppii parhaiten kuulemalla, toinen näkemällä ja kolmas tekemisen kautta. Osalla karkaa keskittyminen pitkän paikalla istumisen jälkeen ja osalle istumapaikalla on suuri merkitys esimerkiksi jännittämisen hallinnassa. Erilaisia tapoja oppia voi tukea esimerkiksi:

   • huomioimalla moniaistikanavaisuuden opetuksessa (näkemällä, kuulemalla, tekemällä, näyttämällä oppiminen),
   • luomalla vaihtoehtoisia suoritustapoja esimerkiksi tentin, oppimistehtävän ja ryhmätöiden osalta (ei tarkoita erilaisia tavoitteita tai sisältöjä),
   • huomioimalla riittävät tauot,
   • kirjoittamalla taululle ja puhumalla kuulijoille eri aikaan,
   • etenemällä esityksen osalta loogisessa järjestyksessä,
   • käymällä läpi kaikki esityksen oleelliset kohdat ääneen,
   • puhumalla sopivatempoisesti,
   • antamalla ohjeet, tenttikysymykset ja palaute sekä kirjallisesti että suullisesti,
   • mahdollistamalla poistumisen välistä tilassa tai sallimalla liikehdinnän tunneilla,
   • huomioimalla mahdollisuuden saada kirjoja myös äänikirjoina (celia.fi),
   • erilaisten apuvälineiden käyttömahdollisuus (vastamelukuulokkeet/korvatulpat, lukikalvot, istuintyynyt, lippis, nauhurit, älylaitteet, stressipallot ym.),
   • mahdollisuus esiintymistilanteissa esityksen aloittamiseen alusta, keskeyttämiseen hetkeksi tai lopettamiseen tarvittaessa,
   • mahdollisuus opintojen yksilöllisiin järjestelyihin (ks. kohta Opiskelun erityisjärjestelyt AMK tai Opintojen yksilölliset järjestelyt YO).

Kuvassa henkilö istuu säkkituolissa kuulokkeet päässä ja tietokone sylissä.

Kun esteetön opiskelu nähdään kokonaisuutena, tunnistetaan niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen esteettömyyden ulottuvuudet. Mielekkäiden oppimiskokemusten ja kannustavan ilmapiirin syntymistä voi tukea esimerkiksi:

   • luomalla mahdollisuuksia ryhmäytymiselle,
   • huomioimalla, että erilaiset opiskelutaidot kuten tiimityötaitojen opettelu ja kehittyminen vaativat aikaa,
   • keskustelemalla erilaisista tavoista oppia ja esimerkiksi ryhmätyöskentelyyn, harjoitteluun ja seminaareihin liittyvästä työskentelystä,
   • rakentamalla rohkaisevaa, monenlaisuutta arvostavaa ja erilaisia oppimistapoja sallivaa ilmapiiriä,
   • tukemalla opiskelijoiden omia, toimivia keinoja opiskelussa,
   • kannustamalla kokeilemaan erilaisia tapoja oppia ja opiskella,
   • selvittämällä mahdollisia erilaisia tarpeita oppimiseen ja opiskeluun liittyen ja ohjaamalla tarvittaessa eteenpäin,
   • muistuttamalla, että opiskelua tukee hyvä arki ja riittävä balanssi opiskelun ja vapaa-ajan välillä.

Kuvassa henkilö istuu pöydän ääressä ja katselee ulos ikkunasta.

Opiskelun sujuvuuden ja esteettömyyden näkökulmasta myös mielekkäät ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt ovat merkityksellisiä. On tärkeää, että opiskelijoilla on tilojen ja erilaisten oppimisympäristöjen osalta mahdollisuus:

   • hiljaisiin työskentelytiloihin,
   • tarkoituksenmukaisiin ryhmätyöskentelytiloihin,
   • selkeään ja riittävään valaistukseen,
   • aistiärsykkeiltä neutraaleihin tiloihin,
   • riittävään tilaan käytävillä, luokissa ym. mikäli opiskelija käyttää erilaisia liikkumisen ja opiskelun apuvälineitä,
   • tarvittaessa käyttäjille soveltuviin ja säädettäviin kalusteisiin,
   • riittävään äänentoistoon,
   • hyvään ergonomiaan,
   • riittäviin ja selkokielisiin opasteisiin, ohjeisiin ja tietoon,
   • opiskelun yhteisöllisyyttä edistäviin viihtyisiin sosiaalisiin tiloihin.

Tutustuttavaksi


Lähteet