Palaa Opiskelijalle

Oppimisen apuvälineitä

​Sujuva lukeminen edellyttää riittävää teknistä lukutaitoa, jotta pystymme lukemaan kirjainten ja sanojen muodostamat virkkeet. Lisäksi tarvitaan kykyä ymmärtää luettujen sanojen merkitys, jotta voimme muodostaa käsityksen koko tekstin merkityksestä. Lukivaikeus on yksi tekijä, joka voi haitata lukemista. Sujuvaa ja ymmärtäväa lukutaitoa voi kuitenkin harjaannuttaa lukemalla. Lisäksi tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja keskittymistä. Vinkkejä keskittymisen tueksi löytyy Muisti ja keskittyminen osioista. Lukemisen apuna voi käyttää esimerkiksi lukikalvoja tai viivoitinta. Myös äänikirjat auttavat oppimisessa.

Lukiviivaimet ja lukikalvot

​Musta teksti valkoisella pohjalla ei välttämättä ole kaikille sopivin yhdistelmä. Lukeminen hankaloituu ja rivit voivat alkaa pomppia. Värillinen kalvo sivun päällä  voi auttaa. Kalvo miedontaa värien suurta vastakohtaa ja helpottaa näin lukemista. Myös älylaitteitteille on mahdollista ladata ohjelma, joka muuttaa pohjan väriä. Lukiviivaimia ja lukikalvoja myy Erilaisten oppijoiden liitto.

Äänikirjat

​Äänikirjat ovat myös hyvä tapa omaksua uutta tietoa. Celia kirjasto tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa esim. äänikirjoina ja pistekirjoina. Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on sairauden tai vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. Celian maksuttoman äänikirjapalvelun käyttäjäksi voit liittyä kirjastossa. Kauno- ja tietokirjojen sekä korkeakoulujen kurssikirjojen lainaaminen on täysin maksutonta. Lisätietoa Celian kirjoista

Tietotekniset apuvälineet ja sovellukset

Erilaisten oppijoiden liiton sivuilta löytyy opas Lukemisen ja kirjoittamisen tietoteknisten apuvälineiden ja sovellusten käyttöön. Sen on laatinut Jukka Liimatainen. Opas on ladattavissa täältä

Aktiivinen lukuprosessi

​Aktiivinen lukuprosessi helpottaa luetun ymmärtämistä ja mieleen painamista. Siinä luettava teksti käydään läpi neljän eri vaiheen kautta.

1.  Silmäile ja ennusta. Vilkaise aihetta ja laita teksti sen jälkeen sivuun.. Kirjaa ylös aiheeseen liittyviä ennakoivia ajatuksiasi. Silmäile sen jälkeen teksti uudelleen nopeasti läpi. Kirjaa sen jälkeen lisää kysymyksiä, huomioita ja oletuksia.

2.  Syvenny ja työstä.Lue teksti nyt syventyen eli, niin että ymmärrät avainmerkitykset ja käsitteet.

​3.  Kokoa ja ideoi. ​Alleviivataseuraavaksi tekstistä eri väreillä eri teemoja sekä kirjoitta muistiinpanoja.

4. Kertaa ja tarkenna. Lopuksi kerro tai kirjoita teksti omin sanoin. Jos jos se ei onnistu, palaa tekstiin uudelleen. Voit myös laatia tekstistä miellekartan tai piirtää vaikka sarjakuvan.


​Miellekartta soveltuu sekä lukemisen, että kirjoittamisen tueksi. Mielekartan tekemiseen tarvitset vain paperin ja eri värisiä kyniä. Miellekartan tekeminen onnistuu myös tietokoneella. Askelmerkit mielekartan tekemiseen:

    1. ​Aseta paperi vaakatasoon.
    2. Kirjoita paperin keskelle aihe ja ympyröi se.
    3. Laajenna karttaa pohtimalla, mitkä asiat liittyvät aiheeseen. Kirjoita ne laatikoihin keskusaiheen ympärille.
    4. Yhdistä toisiinsa liittyvät asiat esim. nuolilla, viivoilla.
    5. Voit käytä värejä, kuvia tai symboleita kuvaamaan asioita sekä niiden välisiä suhteita.
    6. Jos käytät miellekarttaa kirjoittamisen tukena, numeroi karttaan suunnittelemasi kirjoitusjärjestys.

Kuvassa malli esseen kirjoittamiseen liittyvästä miellekartasta.


​Lukemisella ja kirjoittamisella on yhteys toisiinsa. Lukemisen haasteet heijastuvatkin usein myös kirjoittamiseen. Muita kirjoittamisen haasteita voivat olla motorisen kehityksen pulmat sekä vaikeus hahmottaa asiakokonaisuuksia. Lisäksi tunnesyistä johtuva ahdistus omaa tekstiä kohtaan vaikuttaa kirjoittamisen sujuvuuteen. Kirjoittamaan oppii kuitenkin kirjoittamalla. Harjoittelu ja palautteen pyytäminen omista teksteistä harjaannuttavat kirjoittajaa.

Tietotekniset apuvälineet ja sovellukset

Erilaisten oppijoiden liiton sivuilta löytyy opas Lukemisen ja kirjoittamisen tietoteknisten apuvälineiden ja sovellusten käyttöön. Sen on laatinut Jukka Liimatainen. Opas on ladattavissa täältä

Kirjoittamisprosessi

Ihan ensimmäisenä kannattaa paloitella aihe ja kirjoittamisprosessi pieniin osiin. Avuksi voit ottaa esimerkiksi miellekartan tai koota asiat listaksi. Aloittaessasi kirjoittamaan, muista ettei sinun tarvitse pyrkiä heti valmiiseen lopputulokseen, vaan tekstiä voi hioa vaihe vaiheelta. Kokeile seuraavia tapoja ja tekniikoita kirjoittamisen sujuvoittamiseksi:

    • Aloita kirjoittaminen yksittäisistä sanoista ja koosta niistä sitten lauseita tai
    • kokeile vapaata kirjoittamista eli anna vain sanojen virrata välittämättä oikeakielisyydestä. Myöhemmin voit tarkastaa pilkkujen ja pisteiden paikat.
    • Tekstin voi myös sanella esimerkiksi puhelimen nauhuriin ja tuottaa sen jälkeen vasta tekstiksi. Jossain tietoteknisissä laitteissa on olemassa mahdollisuus muuttaa puhe suoraan tekstiksi.
    • Jos haasteenasi on riittävän pitkän tekstin tuottaminen, harjoittele kirjoittamaan eri näkökulmista. Kuvaile, vertaa, sovella, analysoi, yhdistele sekä erittele hyviä ja huonoja puolia.
    • Jos haasteenasi on rönsyilevä ja liian pitkä teksti, voit rajata tekstiä kirjoittamalla ensin aiheesta täysin vapaasti. Valitse sen jälkeen tekstistäsi tärkein asia ja kirjoita siitä sivun verran. Jatka näin kunnes aiheesi on mielestäsi riittävän rajattu.

Kuvassa henkilö lukee kirjaa.

Tutustuttavaksi


Lähteet