Palaa Oppimisvaikeudet

Lukivaikeus

Lukivaikeus voi ilmetä monella eri tavalla. Toiselle opiskelijalle voi olla haasteellista lukeminen, kun taas toiselle kuunteleminen. Keskeisenä piirteenä lukivaikeudessa pidetään vaikeutta hahmottaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää tietoa. Lukivaikeus voi näyttäytyä esimerkiksi:

   • ​lukemisen hitautena tai vaikeutena,
   • luetun ymmärtämisen haasteina,
   • oikeinkuulemisen vaikeutena,
   • kirjainten tai numeroiden sekoittumisena,
   • kirjoittamisen hitautena,
   • liiallisina tai liian vähäisinä kirjaimina tai sanojen puuttumisena.

Lukivaikeudessa ei ole kyse ymmärtämisen vaikeudesta. Lukivaikeudella on neurobiologinen tausta ja vaikeudet ovat usein vahvasti perinnöllisiä. Lukivaikeuteen voi liittyä lyhytkestoisen muistin haasteita ja lukivaikeuden yhtäaikainen esiintyminen muiden erityisvaikeuksien, kuten matematiikan tai tarkkaavuuden ongelmien kanssa, voi myös olla tavanomaista. Kielellisen muistin vaikeudet voivat lisätä osaltaan vieraiden kielten oppimisen vaikeuksia.

Lukivaikeus voi näkyä opiskelussa esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen hitautena, jolloin tehtävien tekoon saattaa kulua enemmän aikaa. Myös mahdolliset työmuistin haasteet voivat näyttäytyä vaikeuksina ongelmanratkaisussa tai haasteena luetun ymmärtämisessä, kun yksittäisen sanan ymmärtämisen ohella tulisi pitää mielessä luetun tekstin sisältö.


Lukivaikeus ja opiskelu

Oppimista ja opiskelua voi tukea erilaisilla lukutavoilla, luetun jäsentämisen tekniikoilla sekä erilaisilla muistiinpanotekniikoilla ja kertaamisella. Kirjoittamista voi tukea erilaisilla tavoilla jäsentää tekstiä sekä monenlaisilla apuvälineillä. Tenttitilanteissa ja oppimistehtävissä voi opiskelun sujuvuutta tukea esimerkiksi lisäaika, oma rauhallinen tila, erilaiset opiskelumateriaalit ja apuvälineet, kuten äänikirjat, sovellukset sekä lukikalvot ja -viivaimet. Lukivaikeus kannattaa ottaa puheeksi ja tarkastella tarvittaessa myös vaihtoehtoja opiskelun erityisjärjestelyihin. Lisää työkaluja oman opiskelun ja oppimisen tueksi saat myös Vinkkejä opiskelijalle –sivulta.


Kuvassa henkilö lukee kirjaa seuraten riviä viivottimen avulla.


Tutustuttavaksi


Lähteet