Oppimisvaikeudet

Kuntoutussäätiön video oppimisvaikeuksista.

 

Hahmottaminen

Hahmotusvaikeudet voivat tarkoittaa vaikeuksia, jotka liittyvät visuaalisen (näköhavaintoihin pohjautuvaa) ja spatiaalisen (tilan ja tilasuhteiden tunnistamiseen) tiedon käsittelyyn. Hahmotusvaikeudet ilmenevät usein näönvaraisen tunnistamisen ja erottelun vaikeuksina tai avaruudellisen tilan, suhteiden ja liikkeen käsittelyn vaikeuksina. Hahmotusvaikeudet voivat näkyä myös sosiaalisen viestinnän tulkintahaasteina, koska iso osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta on ei-kielellistä vuorovaikutusta. Arjessa hahmotusvaikeus voi näyttäytyä esimerkiksi: ​tarkkaavuuden …

Lukivaikeus

Lukivaikeus voi ilmetä monella eri tavalla. Toiselle opiskelijalle voi olla haasteellista lukeminen, kun taas toiselle kuunteleminen. Keskeisenä piirteenä lukivaikeudessa pidetään vaikeutta hahmottaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää tietoa. Lukivaikeus voi näyttäytyä esimerkiksi: ​lukemisen hitautena tai vaikeutena, luetun ymmärtämisen haasteina, oikeinkuulemisen vaikeutena, kirjainten tai numeroiden sekoittumisena, kirjoittamisen hitautena, liiallisina tai liian vähäisinä kirjaimina tai sanojen puuttumisena. Lukivaikeudessa …

Matematiikka

Matematiikan oppimisvaikeuksia on arviolta 3–7 prosentilla ikäluokasta. Lievempiä hankaluuksia perustaitojen ja erityisesti monimutkaisten matemaattisten taitojen oppimisessa on arvioitu olevan moninkertaisesti enemmän. Matematiikan vaikeuden taustalla voi olla monia tekijöitä, kuten perintötekijöitä, kehityksellisiä seikkoja, motivaatio- ja emotionaalisia tekijöitä tai oppimiseen yleisesti vaikuttavia asioita. Oppimiseen yleisesti liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi: ​työmuisti, tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus, kielelliset taidot ja avaruudellinen hahmottaminen. …