Yhdessä kehittäen, yhdessä oppien

 • Kuinka saamme opiskelijat aidosti innostumaan ja osallistumaan?
 • Miten arvioidaan oppimista siten, että se auttaa opiskelijaa oppimaan entistä paremmin?
 • Kuinka saamme opiskelijat työskentelemään ja oppimaan ryhmissä?
 • Iso opiskelijaryhmä, iso opiskeltava kokonaisuus, useampi opettaja – Kuinka se saadaan toimimaan?
 • Mikä on se tapa ja väline, jolla opiskelija voi osoittaa osaamistaan?
 • Kuinka opiskelijoiden taskussa olevat älypuhelimet otetaan hyötykäyttöön myös opiskelussa?
 • Kuinka digitaalisuus saataisiin osaksi oppilaitosten arkea siten, että se tuo mukanaan jotain aivan uutta?

Opiskelumme ja opetuksemme on ehkä liiankin usein vanhan ja tutun turvallisen toistamista. Kun tavoitteena on muuttaa toimintatapoja, on se aina loikkaus tuntemattomaan. Opetustapojen muuttaminen voi olla sekä opettajalle että opiskelijoille siirtymistä pois omalta mukavuusalueelta ja aiheuttaa aluksi hämmennystä. Kokeilut voivat onnistua tai epäonnistua, mutta varmaa on, että aina niistä opitaan jotain uutta.

Mille oppilaitostasolle nämä haasteet ja kysymykset sitten kohdistuvat? Sanoisin, että aika monelle! Haasteisiin on lähdetty vastaamaan LOVO –Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisut -projektissa. Kyseessä on ESR-hanke ja toteuttajina ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Ammattiopisto Lappia, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä sekä Tornion kansalaisopisto.

LOVO rakentuu kolmen pääteeman ympärille

 • Uudet oppimista ja osaamista tuottavat ratkaisut ja joustavammat opintopolut
 • Osaamisen näyttäminen digitaalisia työvälineitä hyödyntäen
 • Palautteen ja arvioinnin uudet muodot digitaalisissa ympäristöissä.

Pääteemojen sisälle on rakennettu useita pilotteja, joissa testataan, arvioidaan ja kehitetään opiskelijan oppimista tukevia toimintamalleja hyödyntäen verkkoa ja digitaalisia työvälineitä.

Tärkeä pointti hankkeen toimintakulttuurissa on mukana olevien oppilaitosten vuoropuhelu ja yhdessä kehittäminen. Kokeilemme, testaamme ja kehitämme lisää. Emme oleta kaiken olevan valmista heti, vaan pyrimme laittamaan alulle toimintatapoja ja menetelmiä, jotka antavat ideoita ja rohkeutta myös muille kokeilla jotain uutta.

Yksi käytännön esimerkki kuvaamaan vielä paremmin sitä, millaisia toteutuksia ja kokeiluja projektissa konkreettisesti tehdään. Lapin ammattikorkeakoulun Kaupan ja kulttuurin osaamisalan opettajat Anitra Arkko-Saukkonen ja Joonas Koivumaa lähtivät alkuvuodesta 2017 toteuttamaan Yrittäminen luovilla aloilla -opintojaksoa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijoille. Tavoitteena oli tutustua luovan alan yritystoimintaan ja tutustua liiketoiminnan perusperiaatteisiin kehittämällä omaa liikeideaa.

Yritystoimintaan opiskelijat lähtivät tutustumaan autenttisten yrittäjäkohtaamisten avulla. Sen sijaan, että iso opiskelijaryhmä opettajineen olisi vieraillut yrittäjän luona, pienryhmät hajaantuivat videoimaan itse valitsemallaan tavalla yrittäjähaastattelun ja toivat sen sitten koko opiskelijaryhmän nähtäville. Näin saatiin vaivattomasti usean yrittäjän kokemukset ja näkökulmat esille.

Tämän lisäksi pienryhmät innovoivat uuden liikeidean sekä tekivät siitä noin kolmen minuutin mittaisen myyntipitsausvideon. Nämä videot vertaisarvioitiin puolestaan Mentimeter-ohjelman avulla. Videot katsottiin yhdessä koko opiskelijaryhmän voimin ja Mentimeter-äänestyksen avulla jokaisella opiskelijalla oli mahdollisuus jakaa 100 pistettä haluamallansa tavalla myyntipitsausvideoille.

Tämäkin toteutus osoittaa sen, että luovuus ja oivaltavuus ovat opettajan valttikortteja! Toteutustavat eivät tarvitse olla monimutkaisia, vaan yksinkertaisuus on kaunista ja antaa myös opiskelijoille enemmän. Yhdessä tekeminen antaa loistavat mahdollisuudet onnistuneella oppimiskokemukselle ja parhaimmassa tapauksessa oppijoina ovat sekä opiskelijat että opettajat.

www.lovo.fi

Kirsi Saloniemi
Projektipäällikkö
Lapin ammattikorkeakoulu

Jokivarren lukiot ja korkeakoulut tiivistävät yhteistyötään

Sekä lukiot että korkeakoulut pitävät yhteistyön tiivistymistä tärkeänä ja näkevät sen merkityksen kasvavan lähitulevaisuudessa. Näin tuumattiin toukokuun alussa pidetyssä jokivarren lukioiden (Ylitornio, Pello, Kolari ja Muonio) Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyötapaamisessa Pellossa.

Yhteistyöllä on saavutettavissa hyötyjä monellakin tapaa. Tavoitteena on esimerkiksi madaltaa kynnystä korkeakouluopintoihin jo lukioaikana ja tarjota lukio-opiskelijoille esimerkiksi suosituimpien alojen opintoja. Tämä toimii samalla korkeakouluille mahdollisuutena tuoda esille omaa koulutustarjontaansa.

Aivan uusiakin avauksia on ilmassa. Esimerkiksi mahdollisuus kehittää korkeakoulujen alumnitoimintaa siten, että korkeakoulun alumnit voisivat toimia työelämänedustajina lukioihin päin ja esimerkiksi verkon välityksellä kertoa lukiolaisille koulutustaustastaan ja työtehtävistään.

Yhteistyön tiivistämisen ja kehittäminen etenee kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa kootaan lukiolaisille ammattikorkeakoulun ja yliopiston olemassa olevasta opintotarjonnasta opintojaksoja tarjolle avoimina opintoina. Lisäksi käynnistetään yhteisen kehittämishankkeen valmistelu, jonka tavoitteena on edelleen kehittää toimintatapoja, ohjausta sekä opintotarjontaa sekä vakiinnuttaa yhteistyö.

Yhteistyöhön ovat tervetulleita kaikki lappilaiset lukiot.

 

Lappilaiset koulutusorganisaatiot työelämän kehittäjinä – kumppanuudella kohti uusia haasteita

Lappilaiset koulutusorganisaatiot ovat päättäneet, että työelämän muutosten keskellä yksi osa oman toiminnan kehittämistä on koulutusorganisaatioiden väliseen kumppanuuteen pohjautuvan yhteistyön tiivistäminen.

Työelämä muuttuu – ovatko työelämän kehittäjät valmiina?

Muutos on pysyvää, on tapana sanoa. Elämme jatkuvan muutoksen keskellä, mutta onko tässä ajassa jotain poikkeuksellista? Onko kysymys normaalista muutoksesta vai työelämää ravisuttavasta teolliseen vallankumoukseen verrattavasta murroksesta? Vastaus tiedetään tulevaisuudessa. Oli niin tai näin, koulutusorganisaatioilla on pysähdyttävä miettimään, mitä meiltä odotetaan ja vaaditaan nähtävissä olevien muutosten keskellä.

Työelämän tutkijoiden mukaan digitalisaation myötä iso osa työstä muuttuu vahvasti virtuaaliseksi ja työnteon aika- ja paikkakäsitykset tulevat muuttumaan radikaalisti. Työn sisällöllä tulee olemaan nykyistä keskeisempi merkitys motivaation lähteenä. Työ tulee olemaan uudella tapaa sidoksissa toisten työhön. Tämän myötä työelämään syntyy kiihtyvää tahtia aivan uudenlaisia osaamisvaatimuksia. Robotisaation ja tekoälyn myötä ammatteja tulee häviämään ja tilalle syntyy uusia.

Työyhteisöissä tarvitaan perustyöhön liittyvän osaamisen lisäksi uudenlaista ja etenkin monialaista osaamista, jolla varmistetaan työyhteisön toimivuus ja toiminnan tuottavuus. Vastatakseen tähän muutokseen koulutusorganisaatioiden on kyettävä rakentamaan entistä monialaisempia kehittämis- ja koulutuskokonaisuuksia. Tähän haasteeseen lappilaiset koulutusorganisaatiot pyrkivät vastaamaan yhteistyön tiivistämisen kautta.

1+1=3 – lappilaiset koulutusorganisaatiot ovat yhdessä entistä vahvempia

Lappilaiset koulutusorganisaatiot ovat olleet vahvoja alueen työelämän kehittäjiä jo vuosikymmeniä. Työelämän kehittäminen pohjautuu koulutusalojen kautta rakentuvaan asiantuntijuuteen, joka luo vahvan pohjan työelämäyhteistyölle. Työelämän kehitystrendien ennakoidessa osaamistarpeiden muuttumista nykyistä monialaisimmiksi syntyy tarve laajemmalle koulutusyhteistyölle.

Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattiopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto ovat päättäneet vastata työelämän uusiin kehittämishaasteisiin tiivistämällä yhteistyötä. Tavoitteena on, että oppilaitoskohtaisen työelämän koulutus- ja kehittämistoiminnan rinnalle rakentuu oppilaitosten yhteistyössä toteuttamaa koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Oppilaitosten yhteistyöllä ja asiantuntijuuden yhdistämisellä mahdollistetaan nykyistä laaja-alaisempien koulutus- ja kehittämiskokonaisuuksien rakentaminen. Tämä luo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia olla kehittämässä ja palvelemassa alueen työelämää.

Nykyistä tiiviimpää yhteistyömallia kehitetään ja testataan Lappilainen koulutuskumppanuus –hankkeen puitteissa. ESR –rahoitus mahdollistaa kokeilutoiminnan, jonka yhteydessä tullaan toteuttamaan kasvuun tähtääville matkailuyrityksille suunnattu valmennusohjelma. Tavoitteena on, että hankkeen yhteydessä rakennettu yhteistyömalli luo pohjan tulevalle koulutusyhteistyölle.

Antti Koski
Koulutus- ja kehitysjohtaja
Koulutus- ja kehittämispalvelut –yksikkö
Lapin yliopisto

Seutukuntien osaamisstrategiat 2016-2020 julkaistu

Vuoden 2015 aikana Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto toteuttivat osana maakuntakorkeakoulu/LUC-aikuiskoulutuspalveluiden toimintaa kattavan kuntakierroksen kampusalueen ulkopuolella. Kierroksen puitteissa järjestetyissä työpajoissa käsiteltiin alueen koulutus- ja kehittämistarpeita. Tulokset on koottu seutukuntakohtaisiksi osaamistrategioiksi. Pääset tutustusmaan osaamisstrategioihin alla olevista linkeistä.

Pohjois-Lapin osaamisstrategia 2016-2020

Tornionlaakson osaamisstrategia 2016-2020

Tunturi-Lapin osaamisstrategia 2016-2020

Itä-Lapin osaamistarvekuvaus 2016-2020

Kuntakierros ja osaamisstrategiat työstettiin osana ESR-rahoitteista Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 -hanketta.

Kierroksen toteutustapa ja kierroksella esiin nouseet keskeiset kehittämis- ja koulutustarpeet on koottu tähän esitykseen.

Lisätietoja

Anu Pruikkonen (lapinamk.fi, 040 556 4632) ja Antti Koski (ulapland.fi, 040 736 8481)

Kaksikymmentä lappilaisnuorta pääsee suorittamaan avoimia korkeakouluopintoja maksutta

Lappilaisilla nuorilla, jotka ovat työttömiä tai jääneet ilman tutkinto-opiskelijapaikkaa korkeakoulussa on nyt mahdollisuus osallistua Lappilaiset avoimet työelämäläheiset osaamispolut (LATO) –hankkeeseen. Hankkeella edistetään heidän opiskelumahdollisuuksiaan ja työelämäyhteyksiään avointen korkeakouluopintojen avulla.

Hankkeen tavoitteena on etsiä yksilöllisiä osaamispolkuja, joustavoittaa siirtymävaihetta korkeakouluopintoihin, lisätä opintojen työelämäläheisyyttä uusia toimintatapoja kehittämällä ja edistää opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Hankkeessa voi opiskella seuraavia avoimia korkeakouluopintoja lukuvuonna 2016-2017:

 • Lapin ammattikorkeakoulu: tieto- ja viestintätekniikan tai matkailu- ja palveluliiketoiminta monimuoto-opintoja
 • Lapin yliopisto: yrittäjyyden, markkinoinnin tai laskentatoimen monimuoto-opintoja

Hankkeeseen valitaan 20 opiskelijaa, jotka suorittavat avoimia korkeakouluopintoja Lapin ammattikorkeakoulussa tai Lapin yliopistossa. Hankkeen aikana heille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta avoimiin korkeakouluopintoihin liittyvän osaamispolun suunnitteluun. Opinnot ovat hankkeeseen osallistuville maksuttomia ja hakuaika opintoihin päättyy 31.7.2016.

Ohjauksen ja opetuksen saatavuus taataan hyödyntämällä etä- ja verkko-oppimisympäristöjä. Opintoihin tuovat työelämäläheisyyttä kummiyritykset/-organisaatiot, jotka toimivat opiskelijan keskeisenä oppimisympäristönä ja ovat mukana opintojen suunnittelussa ja arvioinnissa.

Opiskelija voi hyödyntää avoimessa korkeakoulussa suorittamiaan opintoja korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi hakeutuessaan. Opiskelun aikana muodostuneet työelämäyhteydet tukevat opiskelijoiden työllistymistä ja tarjoavat yrityksille/organisaatioille toiminnan kehittämismahdollisuuksia yhteistyössä opiskelijan ja korkeakoulun kanssa.

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto toteuttavat hankkeen 1.2.2016-31.12.2017 Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamana.

Hakeutuminen ja lisätietoja: www.lapinamk.fi/lato

 

Yhdessä tuumin kenttäkierroksella

Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston väki on suunnannut viimeisten kuukausien aikana monta kertaa auton keulan kohti kampusalueen ulkopuolisia seutukuntia. Aluekierroksen tavoitteena on ollut kerätä systemaattisesti tietoa ajankohtaisista ja tulevaisuuden koulutus- ja kehittämistarpeista.

Tarvetietoa ovat olleet tuottamassa kuntien, oppilaitosten ja korkeakoulujen edustajat sekä eri sidosryhmät kuten esimerkiksi ELY-keskus ja työvoimahallinto. Työskentely on tapahtunut sektorikohtaisissa työpajoissa, joiden tulokset on lopuksi vedetty yhdessä yhteen. Jokaisen tilaisuuden tuloksena on syntynyt kymmenkunta uniikkia koulutus- tai kehittämisaihioita. Näistä lisää siinä vaiheessa, kun alamme olla kierroksen ”paremmalla” puolella.

LapinAMKin opetuspäällikkö Mirva Juntti ja Ylitornion kunnanjohtaja Tapani Melaluoto työpajan ideointivaiheessa.

LapinAMKin opetuspäällikkö Mirva Juntti ja Ylitornion kunnanjohtaja Tapani Melaluoto työpajan ideointivaiheessa.

Kierros jatkuu nimittäin vielä kesä-syyskuun ajan. Varsin mielenkiintoista on, että mitkä tekijät nousevat lopulta kuntia ja seutukuntia yhdistäviksi kehittämistarpeiksi ja mitkä muotoutuvat toimijoiden erityispiirteiksi. Kierroksella saamme myös arvokasta palautetta toimintatavoistamme ja palveluistamme, jonka hyödymme lappilaisten korkeakoulujen aluekehitystoiminnan kehittämisessä.

Kenttäkierroksen lopputulemana syntyy seutukuntakohtaisia osaamisstrategioita ja osaamistarvekuvauksia, jotka ohjaavat korkeakoulujen maakuntaan suuntautuvaa toimintaa ja yhteistyötä toimijoiden kanssa. Tulokset julkaistaan lokakuussa. Kenttäkierros toteutetaan osana ESR-rahoitteista Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 –hanketta, joka on osa korkeakoulujen maakuntakorkeakoulutoimintaa.