Green Care -koulutuksen kehittäminen verkostoyhteistyönä

Reeta Sipola, agrologi (YAMK), projektisuunnittelija, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lataa PDF-tiedosto

 

Nopeasti kehittyvä Green Care -toiminta elää vaihetta jossa alan käsitteet ja määrittelyt hakevat muotoaan ja ovat vakiintumassa, yritystoimintaa viriää eri palvelujen tuottamiseen ja hankkeet vievät osaltaan kehitystä eteenpäin. Alan kehittämisessä mukana olevat toimijat, kuten tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot, oppilaitokset, yhdistykset ja yritykset ovat nähneet suuren tarpeen valtakunnallisesti yhtenäiselle koulutukselle, jotta Green Care -osaamisen perusta voitaisiin rakentaa vahvaksi ja kehittää alaa yhteisten periaatteiden mukaisesti.

Tähän tarpeeseen vastaamaan muodostettiin seitsemän korkeakoulun yhteinen Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hanke, joka kehittää valtakunnallisesti yhtenäisen Green Care -koulutuksen korkea-asteen opetukseen. Verkostomaisen toteutustavan etuna on, että yhteisesti määritellyt sisällöt leviävät laajasti opetettavaksi Suomessa, mutta käytännössä verkosto on myös ainoa toteutustapa jolla näin laajaa ja monialaista opintoteemaa voidaan ylipäätään toteuttaa laadukkaasti. Mikään yksittäinen oppilaitos ei omaa niin laajaa, syvää ja monipuolista osaamista, kuin seitsemän korkeakoulun yhteistyöverkoston myötä on ollut mahdollista hyödyntää.

 

Kuva 1. Green Care –koulutushanke

Yhteistyön käytänteet koulutuksen kehittämisessä

Hankkeen suunnitteluvaiheessa on Green Care -koulutuksen pilotointiin määritelty teemakokonaisuudet, jotka on nähty tarpeelliseksi toteuttaa koulutuksessa. Näiden teemojen määrittelyn taustatyössä on ollut mukana laaja joukko toimijoita, kuten tutkimusorganisaatioita, alan keskeisiä järjestöjä, oppilaitoksia eri koulutusasteilta, eri organisaatioiden toteuttamia Green Care -hankkeita sekä yrittäjiä, tutkijoita ja asiantuntijoita.

Toteutusvaiheessa hankkeen toteuttajatiimi on ottanut nämä määritellyt teemat työstääkseen, ja muodostanut niistä Green Care -koulutuksen pilotoinnin opintokokonaisuuden. Tiimissä eri oppilaitosten asiantuntijat ovat muodostaneet monialaisia suunnitteluryhmiä joissa opintojaksojen suunnittelussa on saatu hyödynnettyä jokaisen paras osaaminen.

Käytännön välineinä yhteissuunnittelussa on käytetty erilaisia sähköisiä alustoja jotka mahdollistavat aineistojen yhteismuokkauksen. Yhteyttä opintojaksotiimien sisällä ja tiimien välillä on pidetty mm. Skype-palavereilla, ja muutaman kerran vuodessa on lisäksi kokoonnuttu yhteisiin työpajapäiviin tarkastelemaan koulutuksen kokonaiskuvaa.

Sujuva tiedonsiirto ja selkeät yhteiset alustat on todettu välttämättömiksi, jotta tiedonsiirto toimii ja vuorovaikutus on aktiivista. Erityisesti alkuinnostuksen jälkeen on tärkeää, että toiminnan rakenne ja toteutettavat tehtävät ovat mahdollisimman selkeitä, ja käytettävät välineet yksinkertaisia. Hankalien järjestelmien käyttö ja laajat, epäselvät kokonaisuudet eivät tue tehokasta tiimityöskentelyä. Etäyhteydellä työskentelyn lisäksi tarpeelliseksi ovat osoittautuneet konkreettiset työpajatapaamiset, joissa laajoista ja monimutkaisista asiakokonaisuuksista keskustelu on helpompaa, kun kaikki ovat samassa tilassa.

Koulutuksen verkostomainen kehittäminen on antanut mahdollisuuden suunnata yhteisiä voimavaroja tärkeäksi koettuihin teemoihin, ja jokaisen parasta osaamista on voitu hyödyntää yli organisaatio- ja opintojaksorajojen. Tieto ja osaaminen ovat toteuttajaorganisaatioissa sekä laajentuneet uusille alueille, että syventyneet aikaisempaa vahvemmaksi. Jatkossa yhteisesti kehitetyn Green Care -koulutuksen vaikuttavuus alan kehitykseen on laaja, sillä verkostomainen kehittäminen on edistänyt yhtenäistä ymmärrystä Green Care -toiminnasta.

Kuva 2. Green Care –koulutuksen kehittämisen prosessi

 

Verkosto tuottaa jatkossa Green Care -koulutusta

Hankkeen päätyttyä koulutus on suunniteltu tarjottavaksi yhteistyöverkoston kautta. Käytännössä jokainen oppilaitos ottaa joitakin koulutuskokonaisuuden opintojaksoja tarjontaansa, ja opiskelijalle tehdään helpoksi kerätä opintojaksot eri oppilaitoksista tarjoamalla koulutukset yhteisen tarjottimen kautta.

Opintojaksojen yhteiskehittämistä jatketaan verkoston jäsenten yhteistyönä, mikä varmistaa opintosisältöjen valtakunnallisen yhdenmukaisuuden ja tuo resurssitehokkuutta. Esimerkiksi Green Care -menetelmiä ja toimintamuotoja käsittelevää opintojaksoa päivittävät ja kehittävät kaikki verkoston asiantuntijat yhteisesti, eikä voimavaroja hajoteta siihen, että jokainen puuhaa omaa versiotaan samasta teemasta.

Green Care -perusteet -opintojakso on tarkoitus sisällyttää kaikkien verkoston jäsenten opintotarjontaan, sillä jakson uskotaan kiinnostavan myös sellaisia opiskelijoita jotka eivät opiskele koko opintokokonaisuutta. Näin edistetään perustason Green Care -osaamisen leviämistä mahdollisimman laajalle. Muut perusopintokokonaisuuden jaksot jaetaan verkoston jäsenten kesken siten, että jokaista jaksoa toteuttaa vähintään yksi oppilaitos. Opintojen markkinointi ja kehittäminen tehdään yhteisesti, mutta opiskelijat hakeutuvat oppilaitoksiin, jotka vastaavat opintojen järjestämisestä ja antavat suorituksista merkinnät.

Kuva 3. Green Care –koulutuksen toteutusmalli

Koulutusverkostoon on jatkossa mahdollista liittyä mukaan uusia jäseniä, ja koulutustarjonta laajenee syventävillä ja täydentävillä opinnoilla joita verkoston jäsenet tuottavat omien vahvuuksiensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Nyt hankkeen toiminnan painopiste on siirtymässä koulutussisältöjen kehittämisestä kohti verkoston toiminnan vakiinnuttamista, jotta saavutetut tulokset muodostaisivat pysyvää hyötyä oppilaitoksille ja sitä kautta opiskelijoille.

 

Asiasanat: green care, verkostot, koulutus, yhteistyö