Rakentamisen verkostoja Lapin AMKissa

Kai Ryynänen, DI, lehtori ja OPS-vastaava, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, Lapin ammattikorkeakoulu

Lataa PDF-tiedosto

 

Lapin ammattikorkeakoulussa toimii Rakennusalan neuvottelukunta. Rakennusalan neuvottelukunta perustettiin vuonna 2009 silloisen Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) rakennustekniikan koulutusohjelman toimesta. Neuvottelukuntaan pyydettiin jäseniksi rakennusalalla toimivia lappilaisia yrityksiä ja toimijoita, kuviossa 1 on alkuperäinen neuvottelukunnan kokoonpano. Neuvottelukunnassa on edustettuna Lapin alueen eri rakennusalojen edustajia. Mukana on urakoitsijoiden, rakennusteollisuuden, suunnittelijoiden sekä järjestöjen edustajat. Kokoonpanossa on huomioitu myös rakennusalan eri osa-alueet talonrakentaminen, infra-  ja kaivostekniikka sekä talo- ja energiatekniikka. Ammattikorkeakoulusta mukana ovat olleet rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen henkilöt sekä alan opiskelijoiden edustajat.

Kuvio 1. Alkuperäinen rakennusalan neuvottelukunta (Sääskilahti ja Kuisma, 2009).

Neuvottelukunnassa on vuosien aikana toiminut yhteensä liki kolmekymmentä rakennusalan toimijaa ja edustajaa. Jäsenistön vaihtuvuus on ollut vähäistä, toki luonnollista muutosta on aina ajoittain tapahtunut. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on tullut rakennusteollisuudesta. Puheenjohtajana on perustamisesta asti ollut Talonrakennusteollisuuden Pohjois-Suomi ja Lappi aluepäällikkö.

Heti perustamisesta alkaen Rakennusalan neuvottelukunnan tärkeimmiksi tehtäväksi päätettiin alan verkostoituminen ja yleinen tilannekatsaus, jotka ovat myös erittäin tärkeässä roolissa Lapin ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen kehittämisessä.

Neuvottelukunta on kokoontunut vuosittain kaksi kertaa keväällä ja syksyllä ja kokouksia on pidetty vuodesta 2009 lähtien yhteensä kahdeksantoista. Neuvottelukunnalla on myös tärkeä rooli tiedonvälittämisessä rakennusalan eri toimijoiden välillä. Lapin ammattikorkeakoulu on saanut neuvottelukunta työn kautta hyviä työelämäyhteyksiä, joita on hyödynnetty esimerkiksi opetussuunnitelmia laadittaessa.

Neuvottelukunnan yksi tärkeä tehtävä on ollut rakentamisen pitkän aikavälin kehityksen ja visioiden näkemyksien tiedottaminen alan toimijoille. Rakentamisen työvoima ja koulutustarve-ennusteet ovat luoneet pohjaa myös rakennusinsinöörikoulutuksen tarpeiden arvioimiseen lapin alueella. Näin on saatu ns. kentän ääni kuulumaan alan koulutuksen suuntaan.

Rakennusalan neuvottelukunnalta on pyydetty näkemyksiä siitä, millaisia rakennusinsinöörejä Lapin alueella tarvitaan. Neuvottelukuntaa on myös osallistutettu vuosien aikana uusien opetussuunnitelmien laatimisessa. Jäsenet ovat saaneet antaa omat arvionsa aivan yksittäisistä opintojaksoista alkaen aina opintojaksokokonaisuuksiin. Heille on kerrottu kaikkien eri opetussuunnitelmien laatimisen vaiheissa mitä opintoja ne tulevat sisältämään. Tämä vuoropuhelu on ollut erittäin tärkeää, jotta ala tietää missä mennään rakennusalan insinöörikoulutuksessa – myös valtakunnan tasolla.

Rakennusalan neuvottelukunnalle on välitetty tietoa Lapin ammattikorkeakoulun rakennusalaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Tätä kautta on saatu tiedotettua ja jopa hankittua arvokkaita hankeyhteistyökumppaneita Lapin AMKin TKI-toimintaan. Näistä viimeisimpänä esimerkkinä voidaan mainita Arctic Civil Engineering (ACE) tutkimusryhmässäkin käynnissä oleva Älykkään Elinympäristöjen Teknologia (ÄET) hankekokonaisuudessa tehtävä laboratorioiden ja osaamisen kehittämiseen liittyvä työ. Tässä hankekokonaisuudessa eräänä tavoitteena on luoda mm. rakennusalan toimijoille innovatiivisia uusia ympäristöjä, joita yritykset voivat käyttää omien osaamisten kasvattamisessa. Tavoitteena on siis lappilaisen rakennusalan yritysten osaamisen kehittäminen vastaamaan muuttuvia alan tarpeita. Näitä ovat esimerkiksi älykkään rakentamisen sovellukset ja tietomallintamisen haasteet.

Neuvottelukunta on myös luonut mahdollisuuksia alan eri toimijoille verkottua toisten kanssa. He ovat saaneet toiminnasta foorumin, jossa on voinut kehittää omaa osaamistaan muiden kanssa. Neuvottelukuntaa on tiedotettu esimerkiksi rakentamisen määräysten muutoksista ja niiden muutostarpeista koulutuksen sisältöihin.  Vilkasta keskustelua on vuosien aikana aiheuttanut valtiovallan tekemät muutokset rakentamisen sääntelyssä.

Lapin ammattikorkeakoulun edustajat kuuntelevat herkällä korvalla rakennusalan kentän kuulumisia ja tulevaisuuden näkymiä koulutuksen suunnittelussa ja alan kehittämisessä. Rakennusalan neuvottelukunnan avulla on saatu luotua hyvä ja toimiva malli kahden suuntaisen vuoropuheluun rakennusalan kanssa.

Neuvottelukuntaa uudistetaan vuonna 2018

Neuvottelukuntaa ollaan uudistamassa vuoden 2018 alusta lukien. Kuten kaikissa työelämään liittyvissä asioissa, myös rakennusalan neuvottelukunnassa on muutostarpeita. Syksyn 2017 neuvottelukunnan kokouksessa päätettiin aloittaa Lapin AMKin rakennusalan neuvottelukunnan ja rakenteen uudistaminen. Lapin AMKin edustajat tulevat talven aikana lähestymään potentiaalisia uusia jäsenkandidaatteja. Neuvottelukuntaan etsitään sellaisia rakennusalan toimijoita, joilla on aikaa olla antamassa oma panoksensa Lapin alueen rakennusinsinöörien koulutukseen.

On myös keskusteltu Lapin AMKin voiko rakennusalan neuvottelukunta olla osa Lapin AMKin alumnitoimintaa. Tulevaisuudessa neuvottelukunnan kokouksissa voisi olla yhtenä teemana myös alan opiskelijoiden ja alalla toimivien ”konkareiden” törmäyttäminen erilaisissa tilaisuuksissa. Tällöin alalle vasta tulevat opiskelijat saavat tärkeää kontaktipintaa rakennusalan yrityksiin. Myös yritykset voinevat löytää alumnitapahtumista itselleen uusia osaajia tulevaisuuden tarpeisiin.

 

Asiasanat: rakennusala, neuvottelukunta