Energiamääräykset 2012: opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen

Lataa PDF-tiedosto

 

Olli Kuisma, insinööri (AMK), projekti-insinööri, Arctic Civil Engineering -tutkimusryhmä, Lapin ammattikorkeakoulu

 

Energiamääräysten tiukkenemisen myötä on alettu entistä enemmän kiinnittämään huomiota rakennusten energiankulutukseen. Halutaan, että rakennuksien hukkaenergiamäärät pienenevät ja rakennuksen pitävät paremmin lämpöä sisällään sekä pyritään hahmottamaan rakennus kokonaisuutena eikä pelkästään rakennettuna objektina. Voidaankin siis puhua rakennuksen kokonaisenergiatarkastelusta, jossa huomioidaan rakennuksen käyttämät energiamuodot. Uudisrakennuksissa pyritään alusta alkaen minimoimaan virheiden määrä, koska virheet voivat osoittautua huomattavan kalliiksi.

Teoksessa Energiamääräykset 2012 Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen tarkastellaan sitä, mistä kaikesta rakennusten energiankulutus muodostuu. Esitettyjen vaihtoehtojen avulla halutaan opastaa oikeanlaisiin pientalojen ja kerrostalojen suunnitteluratkaisuihin. Lisäksi on esitetty vastaavanlaisia koulujen ja toimistorakennusten energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja.

Uusiutuvien vaatimusten myötä tulee väistämättä esiin uusia käsitteitä kuten E-luku, jolla kuvataan rakennuksen kokonaisenergiankulutusta. Esimerkiksi pientalon E-lukuvaatimus riippuu pientalon pinta-alasta ja 150 m2:n kokoiselle pientalolle E-luku on 162 kWh/(m2a). E-luvun ansiosta ei voida enää rakentaa rakennuksia ja myydä eteenpäin niin, että rakennuttajien säästämät investointikustannukset on siirretty käyttäjien maksettavaksi suurien energialaskujen muodossa.

Valitsin Jarek Kurnitskin teoksen luettavaksi sen takia, että teoksessa on esitetty hyvin ajankohtaisia aiheita, vaikka teos on tehty jo vuonna 2012. Verrattaessa vuoteen 2019 on alalla tapahtunut paljon muutoksia esimerkiksi rakentamismääräyskokoelman suhteen. Jarek Kurnitski toimii professorina Aalto Yliopistossa sekä Tallinnan teknillisessä yliopistossa ja lisäksi hän on yksi Euroopan tunnetuimpia rakennusten energiatehokkuuden asiantuntijoita. Kurnitski on toiminut myös kansainvälisen lähes nollaenergiarakennusten työryhmän puheenjohtajana.

Kirjassa on varsin napakka teoriapaketti, jonka rinnalle on otettu käyttöön monipuolisia ja värikkäitä havainnekuvia sekä paljon erilaisia taulukoita ja viivadiagrammeja. Kurnitski myös viittaa kuvilla ja diagrammeilla hyvin aiheeseen, ja lukija havaitsee esitetyn asian myös konkreettisesti. Teoksen erityisansioksi luen sen, että tekstimuotoisen kerronnan lisäksi Kurnitski on tehnyt osion, jossa E-luku lasketaan esimerkinomaisesti pientalolle.

Energiamääräykset 2012 Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen voi pitää hyvin tärkeänä oppikirjana energia-alan insinööreille. Oppaassa on varmasti tuttuja aiheita ja terminologiakin selvää ainakin opintojensa loppuvaiheessa oleville, tuleville insinööreille. Suosittelenkin, että tähän teokseen tutustuvat ne opiskelijat, jotka aikovat työskennellä energiasektorilla tai suunnittelupuolella.

Teoksen nimi: Energiamääräykset 2012 Opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen

Kirjailija: Jarek Kurnitski

Sivumäärä: 154                                       

Julkaistu: 2. Painos 2012

Julkaisija: Suomen Rakennusmedia Oy

ISBN: 978-952-269-063-0