Alumnien jatkuvan oppimisen mahdollisuudet

Lataa PDF-tiedosto

Jenni Kemi, tradenomi (AMK), asiantuntija, Vastuulliset palvelut, Lapin ammattikorkeakoulu 

Sanna Vinblad, agrologi (AMK), asiantuntija, Lapin ammattikorkeakoulu

 

Jatkuva oppiminen korostuu tulevaisuudessa entistä vahvemmin globaalien muutosvoimien myötä. Tämän tueksi Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa alumneille eri mahdollisuuksia osaamiseen kehittämiseen.

Jatkuva oppiminen ratkaisuna työelämän muutoksissa

Maailmanlaajuiset muutosvoimat haastavat työelämää. Ajattelu- ja toimintatapojen muutos on voimista yksi, joka vaikuttaa niin työntekijän hyvinvointiin kuin työkykyyn. Esimerkiksi työelämän vaihtelevuus ja osaamisen päivittämisen tarve ovat keskeisessä roolissa ajattelu- ja toimintatapojen muutoksesta puhuttaessa. (Työterveyslaitos, 2020.)

Muuntuvien työurien yleistyessä työntekijän osaamisen kehittäminen korostuu. Toisin sanoen uusien asioiden oppiminen työuran edetessä on työntekijälle merkittävää niin epävarmojen työmarkkinoiden kuin muiden mahdollisten työuran vastoinkäymisten näkökulmasta tarkastellen. Osaamisen kehittämistä voidaankin kuvailla työntekijälle eräänlaisena tapana selviytyä työelämän muutoksissa. (Työterveyslaitos, 2020).

Työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen ja uudistamiseen pyritään vastaamaan jatkuvan oppimisen avulla. Tämän tueksi hallitusohjelmassa linjataan jatkuvan oppimisen uudistuksesta. Kyseisen uudistuksen mukaisesti korkeakouluja kehotetaan vastaamaan jatkuvan oppimisen tarpeeseen koulutustarjontansa avulla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2021.) Lapin ammattikorkeakoulussa jatkuvan oppimisen tukemiseen pyritään yksilön tietojen, taitojen ja kykyjen kehittämisen myötä. (Lapin ammattikorkeakoulu, 2020).

Lapin ammattikorkeakoulu alumnien osaamisen kehittäjänä

Lapin ammattikorkeakoulussa luodaan kaikille mahdollisuuksia kehittää ja päivittää omaa osaamistaan työuran eri vaiheissa. Lapin ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkönä työskentelevä Anu Pruikkonen näkee, että alumnit ovat kuitenkin aivan erityinen kohderyhmä, koska heillä on jo suhde korkeakouluun.

”Alumnit ja jatkuvan oppiminen ovat win-win -tilanne. Alumnien kautta korkeakoululle saadaan ajantasaista tietoa työelämän osaamisen kehittämistarpeista ja jatkuvan oppimisen tarjonnalla puolestaan voidaan vastata näihin alumnien ja työelämän osaamistarpeisiin.” (Pruikkonen 2021).

Alumneille on tarjolla monenlaista väylää lisätä osaamistaan vielä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tarjolla on täsmätietoa ja osaamista ajankohtaista teemoista erilaisten henkilöstökoulutusten, lyhytkurssien sekä tutkimusten ja projektien kautta. Pruikkonen nostaa muutamia jatkuvan oppimisen kehittämiskohteita esille:

”Tänä vuonna olemme edistäneet erityisesti MOOCien tekemistä, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämistä jatkuvan oppimisen koulutuksissa sekä työn opinnollistamista vaihtoehtoisena opiskelumuotona. Toki aina on kehitettävää ja erityisesti alumnit näen tässä voimavarana. Myös muiden korkeakoulujen erilaisia toimintamalleja, kuten alumniopinto-oikeutta ja Alumni Advisory Boardia voitaisi ehkä soveltaa Lapin ammattikorkeakoulussa. (Pruikkonen 2021).

Paraikaa Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa alumneille mahdollisuuden kehittää osaamistaan esimerkiksi urheiluliiketoiminnan Sport Business Lapland -täydennyskoulutuksessa, yrittäjyyteen kannustavassa ROHKEA-toiminnassa ja naisyrittäjyyteen painottuvassa W-Power-hankkeessa. Alumnit voivat syventää osaamistaan myös erikoistumis- tai diplomikoulutuksilla.

Laajempaa osaamisen kehittämistä alumni voi hankkia avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta tai tutkintoon tähtäävien muuntokoulutusten kautta. Myös ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) opinnot ovat väylä alumneille osaamisen vahvistamiseen. Viimeisten vuosien aikana YAMK-tutkintoja on räätälöity työelämässä olevia varten yhä enemmän monimuoto- ja verkkototeutukseksi esimerkiksi Digiajan palvelujohtaminen -koulutuksessa:

”Lapin AMK vastaa myös osaamisen kehittämisessä nopeaan täsmätarpeeseen entistä vahvemmin, kun avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan avataan lisää opintojaksoja YAMKin opintotarjonnasta keväällä 2022.” (Tihinen 2021)

Jatkuva oppiminen on tärkeää kaikille. Alumneille Lapin ammattikorkeakoulussa opintoja voi olla helpompaa jatkaa, kun on paikka ja toimintatavat ovat jo tuttuja. Lapin ammattikorkeakoulussa yliopettajana työskentelevä Maarit Tihinen näkee alumnien jatkuvassa oppimisessa “omistajajäsenyyden” toimintamallia. Heille on helposti tarjottavissa jatko-opintoja ja he löytävät paremmin tarjonnan ääreen. (Tihinen 2021)

Alumnitoiminta tukee jatkuvan osaamisen kehittämistä

Lapin ammattikorkeakoulun alumniverkosto on laaja ja monialainen. Jatkuvan oppimisen tarpeet ovat sen myötä monitasoisia. Yleisen, toimialasta riippumattoman, osaamisen kehittämistä on toivottu esimerkiksi johtamisen, sosiaalisen median markkinoinnin ja työhyvinvoinnin osa-alueilta.  Toisaalta kiireiset alumnit toivovat niche -sisältöä eli oman alan tiettyyn kapeaan asiantuntijuuteen liittyvää tietoa tarjolle. Yhteistä esitetyille tarpeille on huippupuhujien ja asiantuntijoiden luoma laatu ja vaikuttavuus. Alumnit näkevät hyötyvänsä myös muista alumneista. Verkostoituminen, yhteisten aiheiden työstäminen, keskustelut ja tapaamiset auttavat pysymään ajan tasalla työelämän muutoksista ja mahdollistavat uuden oppimisen.

Alumneille on tarjottu Lapin ammattikorkeakoulussa tapaamisia, keskustelutilaisuuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia. LinkedIn, työhyvinvointi ja digitaalisuus -webinaarit ovat tarjonneet tukea osaamisen päivittämiseen, myös koronan haastaessa kasvokkaiset tapaamiset. Alumnitoiminta on tukenut jatkuvaa oppimista myös järjestämällä alumneille webinaarin avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista, väylistä ja polkuopinnoista.

Lapin ammattikorkeakoulun alumnitoiminta on jatkossakin omalta osaltaan mukana kehittämässä alumnien hyvinvointia ja työkykyä jatkuvan oppimisen kautta. Pohdinnan alla onkin, miten alumnien osaamisen vahvistamisen tarpeeseen voitaisi vastata entistä tehokkaammin. Merkittävässä roolissa onkin alumnitoiminnasta tunnetuksi tekeminen, johon jokainen Lapin ammattikorkeakoulun yhteisön jäsen voi vaikuttaa.

Lapin ammattikorkeakoulun alumnitoiminnan tavoitteena on kehittää alumnien jatkuvaa oppimista. Alumnitoiminnan verkostoon ovat tervetulleita Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden ohella myös korkeakoulun henkilöstön jäsenet ja sidosryhmät. Lisätietoja https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Alumnitoiminta.

Lähteet:

Lapin ammattikorkeakoulu. 2021. Jatkuva oppiminen. Viitattu 17.12.2021 osoitteessa https://www.lapinamk.fi/fi/Esittely/Lapin-AMKin-tapa-toimia/Jatkuva-oppiminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2021. Jatkuva oppiminen. Viitattu 17.12.2021 osoitteessa https://okm.fi/jatkuva-oppiminen

Pruikkonen, A. 2021. Lapin ammattikorkeakoulu. Kehittämispäällikön haastattelu 22.12.2021.

Tihinen, M. 2021. Lapin ammattikorkeakoulu. Yliopettajan haastattelu 16.12.2021.

Työterveyslaitos. 2020. Hyvinvointia työstä 2030-luvulla. Skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä. Viitattu 17.12.2021 osoitteessa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140712/Hyvinvointia%20ty%c3%b6st%c3%a4%202030-luvulla.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

 

Asiasanat: jatkuva oppiminen, alumni, alumnitoiminta