Kumppanuudella kohti vastuullista tulevaisuutta

Lataa PDF-tiedosto

Mikko Hyytinen, Head of Business Excellence BA Ferrochrome, Outokumpu Chrome Oy

Hannu Kähkölä, osaamisaluejohtaja, Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Mirva Juntti, Palvelupäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Taustaa 

Vaatimus kestäville ja vastuullisille ratkaisuille on esillä aiempaa enemmän. Keskustelua käydään esimerkiksi siitä, miten toimijat ympäri maailmaa kykenevät hillitsemään ilmastonmuutosta vähentämällä hiilidioksidipäästöjään. EU Green Deal, taksonomia sekä monet muut direktiivit ovat olleet edistämässä muutosta Euroopassa.

ESG-periaatteet viitoittavat, miten toimijat kohtelevat toimintaympäristöään (Environmental) ja ihmisiä (Social) tai sitä, miten toimintaa johdetaan (Governance). Käytännössä ESG-suosituksia hyödynnetään esimerkiksi hankintojen kilpailutuksissa. Tällöin hintaan liittyvien tekijöiden lisäksi otetaan huomioon ympäristölliset, yhteiskunnalliset (sosiaaliset) ja hallinnolliset tekijät.

Suuret veturiyritykset ovat erityisen paineen alla vastuullisuudessaan. Yhä useammat yritykset ja organisaatiot ovat asettaneet vuositavoitteen, milloin he kykenevät toiminnassaan hiilineutraliuuteen.

Outokumpu ja vastuullisuus

Outokumpu on alansa kestävän kehityksen edelläkävijä. Outokummun ruostumaton teräs on materiaalina kestävä, täysin kierrätettävä, tehokas ja pitkäikäinen. ESG-periaatteet kohdentuvat Outokummulla paitsi siihen, mitä valmistetaan, myös siihen, miten tuotos aikaansaadaan. Lyhyellä aikavälillä yhtiön tavoitteena on pienentää teräksen valmistusprosessin hiilijalanjälkeä viidenneksellä. Tavoite on realistinen, mutta vaatii järjestelmällisestä työtä energiatehokkuuden ja vihreämmän energian käyttöönotossa. Lyhyen tähtäimen tavoite on hyväksytty myös tieteeseen pohjautuvien STBi-ilmastotavoitteiden (Science Based Target iniative) joukkoon. Tämä tähtää ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi alle kahteen asteeseen.

Pitkän aikavälin tavoite on edellistä kunnianhimoisempi: Outokumpu on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Tämä tavoite on linjassa EU:n vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) kanssa. Tavoitteen saavuttaminen on erittäin haastavaa, mutta yhdistelmällä määrätietoisia toimia ja tutkimusyhteistyötä sekä kehittämällä täysin uusia teknologioita, tavoitteisiin voidaan päästä.

Outokummun kestävän kehityksen strategia kattaa ilmastonmuutoksen ohella kaksi muuta näkökulmaa. Näistä toinen liittyy ympäristön suojelemiseen kaikissa toimintamaissa. Kolmas näkökulma kohdentuu sosiaaliseen ja yhteiskuntavastuulliseen asemaan. Sosiaalinen ulottuvuus linkittyy vahvasti mm. työturvallisuuteen. Tasa-arvoiset mahdollisuudet tarkoittavat esimerkiksi yhtäläisiä mahdollisuuksia tulla valituksi tehtävään, taikka mahdollisuutta kehittää omaa osaamista työuran aikana mm. kouluttautumalla.

Lapin AMK ja vastuullisuus

Yksi Suomen korkeakouluvision 2030 tavoitteista on rakentaa korkeakouluista Suomen parhaita työpaikkoja. Kestävän kehityksen tavoitteet korostavat tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja mahdollisuutta kuulua työyhteisöön omana itsenään. Lapin AMK kouluttaa osaajia, jotka valmistuttuaan edistävät kestävää kehitystä: kestävän kehityksen teemat ovat sisältyneet opetussuunnitelmiin jo vuodesta 2017. Myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kestävän kehityksen teemat ovat olleet pitkään mukana. Keväällä 2022 valmistuneessa tutkimuksessa kävi ilmi, että lähes 90% Lapin ammattikorkeakoulun työntekijöistä tunnisti kestävän kehityksen teeman osana omaa työtään.

Monialaisena ammattikorkeakouluna Lapin AMK edistää kaikkia YK:n Agenda 2030 -tavoitteita (SDG-tavoitteet).  Niistä tärkeimmiksi on nostettu terveyttä ja hyvinvointia, hyvää koulutusta, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja ja edullista ja puhdasta energiaa edistävät ratkaisut. Kuudes valittu painopiste kohdentuu kaupunkien ja yhteisöjen kestävyyden edistämiseen. Kaikki edellä mainitut teemat liittyvät vahvasti ammattikorkeakoulun strategisiin valintoihin ja painopisteisiin. Vuoden 2021 lopun tilannekatsauksen mukaan 70 % käynnissä olevista tutkimus- ja kehittämishankkeista edistää erityisesti em. kuutta kestävän kehityksen tavoitetta.

Miten kumppanuudella voidaan tukea vastuullisuustavoitteita

Sopimuskumppanuus tarkoittaa, että osapuolilla on yhteinen tavoite, jota kohti mennään yhdessä vahvempana. Outokummun ja Lapin AMK:n kumppanuussopimuksessa ESG-näkökulmat on nostettu yhdeksi keskeisimmistä kehityskohteista. Sopimuskumppanuuden avulla Lapin AMK:n ja Outokumpu voivat osaltaan vahvistaa vastuullisuuden identiteettiä, yhteistä arvopohjaa ja johtamista. Niin Outokummulla kuin Lapin ammattikorkeakoulullakin on omilla aloillaan merkittävän toimijan asema, jolloin yhteistyössä kehitetyt käytännöt heijastuvat osapuolia laajemmalle. Outokumpu ja Lapin AMK voivat tietyissä teemoissa olla jopa itsessään riittävä kriittinen massa, joka saa muutoksen aikaan. Tämä onnistuu arvottamalla valintoja sekä osoittamalla, miten valinnat heijastuvat käytännön toimintaan ja koko alihankintaketjuun.

Kummassakin organisaatiossa vastuullisuudesta viestitään hiilijalanjälki edellä. Siihen on selkeä peruste – onhan Outokumpu toimijana iso hiilipäästöjen tuottaja ja Lapin AMK panostaa vahvasti teolliseen kiertotalouteen. Valojen sammuttaminen ei kummassakaan organisaatiossa vielä kulutusmittareita juuri heilauta. Merkittäviin muutoksiin tarvitaan eri mittakaavan ratkaisuja, ja rohkeutta tarkastella tulevaisuutta uusin silmin.

Lapin ammattikorkeakoulussa on opiskelijoita, jotka edustavat eri sukupuolia, ikäryhmää, kulttuurillisia taustoja ja osaamispotentiaalia. Outokummun näkökulmasta tarkasteltuna ammattikorkeakoulu on jo valmiiksi ”kohtaamisten sulatusuuni”, luonteva paikka, jossa ihmiset ovat kanssakäymisissä eri taustalla olevien ihmisten kanssa. Kun Outokummun kannalta relevantteja avauksia tuodaan tarkasteltavaksi opiskelijarajapintaan, voidaan ratkaisuihin saada aivan erilaista näkökulmaa.

Yhteenveto

Vastuullisuus on vahvistuva kilpailukyvyn perusta, mutta myös tulevaisuuden työelämätaito. Lapin ammattikorkeakoulun tehtävänä on tarjota jokaiselle opiskelijalle taidot toimia vastuullisesti, ja keinot siirtää nämä taidot osaksi omaa työtä. Sopimuskumppanuuden puitteissa Outokumpu on sitoutunut avaamaan opiskelijoille vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjään.

Ymmärrys ratkaisuista, jotka edistävät niin toimintaympäristön kuin ihmisten ja hallinnollisten päätöstenkin vastuullisuutta, kasvaa koko ajan. Opiskelijat, jotka tutustuvat esimerkiksi harjoittelujen aikana useamman yrityksen toimintatapoihin, voivat toimia hyvien käytäntöjen välittäjinä ja katalyyttinä. Vastuullisuus kun on lopulta arkipäivän työtä; tekoja, joita yhteisesti sovitut periaatteet ohjaavat.

Lähteet

Kestävä kehitys | Outokumpu

Vastuullisuus ja kestävä kehitys (lapinamk.fi)

Sustainability in business | Insights & trends | EY Finland

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030, korkeakouluvisio, visio2030 – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asiasanat: yritysyhteistyö, kumppanuus, TKI, ESG, SDG, suositukset, indikaattorit