Lappilaista pedagogiikkaa verkossa – nyt ja tulevaisuudessa

Toteutimme syksyllä 2014 selvityksen verkkopedagogisen osaamisen tasosta Lapissa. Kohderyhmänä olivat aikuiskoulutuksen parissa toimivat opettajat korkea-asteella, ammatillisella toisella asteella ja vapaassa sivistystyössä. Saimme kyselyyn lähes 200 vastausta, joista pääosa oli ammattikorkeakoulusta.

Nostan tässä esiin muutamia keskeisiä asioita ja kehittämishaasteita.

Keskeisenä haasteena on lisätä oppijoiden roolia aktiivisina sisällöntuottajina. Erilaisia kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä hyödynnetään, mutta monimediaisen materiaalin (kuva, video, ääni) tuottaminen on varsin vähäistä. Miksi lähes lähes jokaisen taskussa olevaa älylaitetta ei hyödynnetä tässä? Aineiston mukaan vain alle kolmasosa hyödyntää mobiililaitteita opetuksessa ja ohjauksessa. Kaiken kaikkiaan kyseessä on myös se, että opettajat eivät delegoi riittävästi delegoi oppisisältöjen tuottamista opiskelijoille. Opettajalta tämä edellyttää muuttumista sisällöntuottajasta ja –jakajasta oppimisen ohjaajaksi.

Prosessinaikaisen palautteen ja ohjauksen vähyys oli yksi keskeisistä havainnoista. Palautetta annettiin vähän ja se keskittyi lopputulokseen, vaikka ammatillisen koulutuksen osaamisperustaisten opetussuunnitelmien toteuttaminen edellyttää prosessinaikaista arviointia ja ohjausta.

Verkko-opetusvälineiden monipuolisempi käyttö vaatii edelleen kehittämistä. Aineistossa esiintyi hyvin vähän innovatiivisia tapoja hyödyntää esimerkiksi virtuaaliluokan ominaisuuksia. Ratkaisut olivat pitkälti hyvin perinteisiä. Verkkovälineiden monipuoliseen käyttöön kuuluu mielestäni myös sosiaalisen median opetuskäyttö, mikä ole lisääntynyt samassa suhteessa kuin ko. palveluiden käyttö vapaa-ajalla. Voisikin kysyä, että miksi?

On nostettava esille myös se, että aineiston pohjalta erottautui ryhmä edelläkävijöitä, jotka hyödyntävät verkon mahdollisuuksia pedagogisesti mielekkäästi ja monipuolisesti. Tämän ryhmän osaaminen tulisi valjastaa lappilaisen verkko-opetuksen kehittämiseen.

Selvitysraportti on luettavissa täällä.