Alumnitoiminta osana YAMK-koulutuksen kehittämistä

Juha Kaarela, DI, LitM, lehtori, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin AMK Lataa pdf
Outi Törmänen, TtT, yliopettaja, YAMK -yksikkö, Lapin AMK

 

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan alumnitoiminnan kehittämistä Lapin ammattikorkeakoulun ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavissa koulutuksissa.  Lokakuussa 2015 järjestettiin ensimmäinen YAMK-alumnitapahtuma, joka antoi arvokasta kokemusta ja tietoa alumnitoiminnan juurruttamiseksi osaksi YAMK-koulutusta. Verkostoituminen ja yhteistyön vahvistaminen alumnien, työelämän ja Lapin ammattikorkeakoulun kesken hyödyntää kaikkia osapuolia.

Alumnit työelämän äänenä

Alumneiksi kutsutaan korkeakoulusta tai yliopistosta valmistuneita entisiä opiskelijoita. Myös yritysten ja erilaisten yhteisöjen entisiä työntekijöitä tai jäseniä voidaan kutsua alumneiksi. Alkujaan sana alumni otettiin käyttöön Yhdysvalloissa. Myös alumnitoiminnan juuret juontavat Yhdysvaltoihin, missä entiset opiskelijat pitivät tiiviisti yhteyttä oppilaitokseen ja näin alumnitoiminta sai alkunsa.(Pakarinen 2012, 6.)

Alumnitoiminta tarkoittaa alumnien ja oppilaitoksen välistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä. Laajasti ottaen alumnitoiminta kokoaa yhteen ammattikorkeakoulusta valmistuneita alumneja, alueen elinkeinoelämää ja oppilaitoksen edustajia sekä myös nykyisiä opiskelijoita. Toiminnan tarkoituksena on osaamisen ja asiantuntijuuden ylläpitäminen ja kehittäminen. Käytännössä alumnitoiminta voi olla erilaisia tapahtumia, tapaamisia sekä muuta yhteydenpitoa. Alumnitoiminta voi sisältää myös urapalveluita, mentorointia ja yhteisiä alumnimatkoja (Aalto-yliopisto 2015). Alumnitoiminnan tavoitteena alumnien, työelämän, korkeakoulun ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteistyön kehittäminen ja syventäminen.(Syrjänen 2011, 6.)

Alumnitoiminta toimii välineenä kertoa opiskelijoille mitä työelämä on ja millaiset odotukset tulevaisuuden ammattilaisiin kohdistuu. Alumnitoiminta avaa myös monenlaisia keskustelukanavia esimerkiksi yrittäjän uraa suunnitteleville. Alumnitoiminta on myös luonteva sillanrakentaja oppilaitoksen ja työelämän kesken. Se on myös alueellisesti vaikuttavaa toimintana ja hyödyttää kaikkia osapuolia sekä näin parhaimmillaan vauhdittaa talousalueen kehitystä.(Virratvuori 2013, 59-61.)

Perinteisesti alumnit tuovat toimintaan työelämän viimeiset kuulumiset koulumaailmaan. He voivat myös vähentää opintojen keskeyttämistä, nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista ja auttaa opiskelijoita sijoittumaan paremmin työelämään. Alumneilta saa myös palautetta opintojen vastaavuudesta työelämän vaatimuksiin. Tämä tulee esille myös siinä millaisiin työtehtäviin he ovat sijoittuneet (Hohenthal et al 2012, 37). Tämän palautteen ja tiedon perusteella voidaan edelleen kehittää opetusta. Alumnit voivat saada vastaavasti tietoa viimeisimmistä tutkimussuuntauksista ja opetuksen painopistealueista. Alumnit voivat myös tarvita harjoittelijoita, lopputyön tekijöitä ja valmistuneita tutkinnon suorittaneita ammattilaisia. Osallistumalla alumnitoimintaan voi myös tavata vanhoja opiskelukavereita, verkostoitua ja saada uusia yhteistyökumppaneita.(Rikkonen 2009, 17-18.)

Vaikka moni korkeakoulu on käynnistänyt alumnitoimintaa, niin alumnit ovat yleisesti suomalaisessa korkeakoulukentässä vielä hyödyntämätön voimavara. Referenssejä alumnitoimintaan voi hakea myös maailmalta, vaikka kaikkia oppeja ei toki sellaisenaan voi hyödyntää. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Englannissa alumnit voivat toimia nykyään yliopistojen rahoittajina. Tämä malli ei ehkä sellaisenaan toimi Suomessa. Kannattaa muistaa, että jokainen ammattikorkeakoulun perustutkinnon suorittanut on potentiaalinen jatko-opiskelija. Luontevin paikka jatkaa opintoja on monesti oman tutun ammattikorkeakoulun YAMK-tutkinto-ohjelmat. (Kurvi 2013.)

Työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyö on parhaimmillaan molempia osapuolia hyödyttävää. Vanha-aho (2009, 27) kuvaa tutkimuksessaan työelämän ja korkeakoulun yhteistyötä alumnien näkökulmasta. Tutkimuksessa kahdeksankymmentä prosenttia vastaajista piti yhteistyötä työpaikkansa näkökulmasta vähintään melko hyödyllisenä. Ainoastaan alle puoli prosenttia vastaajista piti yhteistyötä hyödyttömänä. Yhteistyön muodot täytyy osata rakentaa siten, että toiminta palvelee kaikkia osapuolia ja toimintaan osallistujia.

Lapin ammattikorkeakoulun ensimmäinen YAMK-alumnitapahtuma

Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-alumnitoiminta ja sen kehittäminen käynnistettiin vuonna 2015. Lähtökohdaksi halusimme selvittää ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden kiinnostusta ja mahdollisia odotuksia alumnitoiminnalle. Selvitimme kiinnostusta ylipäänsä toimintaan ja odotuksia toimintamuodoista.Olimme myös kiinnostuneita millaisissa työtehtävissä alumnit nykyisin toimivat. Halusimme näin saada tietoa,  ketkä ovat meidän alumneja ja mitä he nykyisin tekevät.

Suoritimme alkuun keväällä 2015 Lapin ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille kyselyn ajatuksista ja toiveista alumnitoiminnasta. Kysely lähetettiin yhteensä 600 henkilölle, jotka olivat valmistuneet 2013 tai sen jälkeen Lapin ammattikorkeakoulusta tai sen edeltäjistä Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakouluista.  Vastaajista selkeästi esille nousevia työtehtäviä ja ammatteja olivat sairaanhoitaja, opettaja, johtaja, projektipäällikkö ja erilaiset asiantuntijatehtävät. Oheinen kuva 1 visualisoi YAMK-alumnien työtehtäviä.

Kuva 1. Alumnien työtehtävien kirjoa
Kuva 1. Alumnien työtehtävien kirjoa

Kyselyyn vastanneista 83 prosenttia oli kiinnostunut osallistumaan YAMK-alumnitoimintaan. Suurin osa, peräti 80 prosenttia, arvioi YAMK-alumnitoiminnan myös hyödyllisenä heidän edustamalleen yritykselle tai organisaatioille. Näin jo tässä vaiheessa, vaikka mitään varsinaista toimintaa ei ollut käynnistetty ja toiminta ei ollut saanut vielä mitään konkretiaa. Vastauksista tuli esille varsin monenlaisia odotuksia ja toiveita, mitä alumnitoiminta voisi olla. Haluttiin jakaa kokemuksia opintojen jälkeisistä työvuosista omassa vertaisryhmässään alumninen kesken. Myös muiden alumnien erilaiset työelämän osaamisalueet ja osaaminen olivat kiinnostuksen kohde. Tiedon ja kokemusten jakaminen koettiin tärkeäksi motiiviksi osallistua alumnitoimintaan. Odotuksissa oli myös uusimpiin tutkimus- ja kehityssuuntauksiin perehtymistä sekä tietotaidon päivittämistä tältä osin.

Kyselyn tulosten mukaan alumnitoiminta voisi olla myös täydennyskoulutusta ja jatkokoulutusmahdollisuuksia tai koulutusmahdollisuuksista kertomista ja vaihtoehtojen esittelyä. Alumnitoiminnan ympärille olisi mahdollista rakentaa myös innovatiivinen ja aktiivinen yhteistyöverkosto. Mutta ennen kaikkea alumnitapahtumaan osallistumaan motivoi vanhojen opiskelukavereiden tapaaminen ja verkostoituminen uusien tuttavuuksien kanssa.

Positiivisen kiinnostuksen johdosta aloimme valmistella kaikkien aikojen ensimmäistä Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-alumnitapahtumaa. Perustimme myös sosiaalisen median ympäristön Facebookiin, joka tavoitti varsin nopeasti käyttäjiä ja keskustelu tulevasta tapahtumasta käynnistyi näin myös somessa.

Lapin ammattikorkeakoulun YAMK -alumnitoiminta käynnistyi virallisesti ensimmäisellä yhteisellä tapaamisella 29.10.2015 Jokiväylän kampuksella Rovaniemellä. Tapahtuman teemana oli ‘työelämän kehittäminen’. Tapahtuma keräsi lähes 100 osallistujaa Jokiväylän kampukselle. Mukana oli alumneja, nykyisiä opiskelijoita, opettajia ja myös muuta henkilökuntaa. Näin verkostoituminen toteutui kaikkien sidosryhmien kesken. Ohjelma alkoi YAMK -päällikön Veikko Kärnän alkutervehdyksellä, jonka jälkeen alumni ja Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitoksen johtaja Anne Kunnari kertoi oman esimerkkinsä kautta, miten hän on edennyt työelämässä uusiin haastaviin ja mielenkiintoisiin työtehtäviin. Tapahtuman keynote-puhuja Pekka Pohjakallion esitys jatkoi ohjelmaa työelämän muutoksesta, myyteistä ja työn sankareista. Pohjakallio valaisi asioita havainnollisin esimerkein ja tutkimustuloksilla. Esitys herätti myös mielenkiintoista keskustelua työelämän muutoksesta ja haasteista.

Kuva 2. Alumnitapahtumassa pohdittiin työn sankaruutta
Kuva 2. Alumnitapahtumassa pohdittiin työn sankaruutta

Kahvitauon yhteydessä järjestetyn vapaamuotoisen verkostoitumisen jälkeen tutustuimme nykyisten YAMK-opiskelijoiden esityksiin työelämän kehitysmenetelmistä. He olivat tutkineet aihetta syksyn aikana Työelämän kehittämismenetelmät -opintojaksolla, joka järjestetään kaikille opiskelijoille yhteisenä  monialaisena toteutuksena. Opiskelijat olivat valmistelleet menetelmää esittelevät oppaat ja  posterit kustakin omalle pienryhmälle valikoituneesta työelämän kehittämismenetelmästä. Esillä olivat mm. ennakointi, innovaatioiden tuottaminen, palvelumuotoilu, kehittävä työntutkimus, toimintatutkimus jne.

Tutustuminen eri menetelmiin ja opiskelijoiden ja alumnien verkottoutuminen toteutettiin ns. posterikävelyn avulla. Samalla kun alumnit tutustuivat opiskelijoiden esittelemiin menetelmiin, mahdollisti posterikävely osallistujien vuorovaikutuksen ja keskustelun aiheesta. Opiskelijat saivat alumneilta hyvää palautetta työelämästä ja opiskelijat pääsivät myös haastamaan alumneja tutkimuskysymyksillään. Tilaisuus oli kaikille osallistujille opetuksellinen.

Kuva 3. Posterikävelyn aikana tutustuttiin työelämän kehittämismenetelmiin
Kuva 3. Posterikävelyn aikana tutustuttiin työelämän kehittämismenetelmiin

Vararehtori Reijo Tolppi toi tapahtumaan Lapin ammattikorkeakoulun terveiset. Hän kertoi puheessaan alumneille ja muille kuulijoille ammattikorkeakoulun ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden suuntauksista. Joidenkin osallistujien valmistumisesta on jo kulunut yli kymmenen vuotta.

Vararehtori Reijon Tolpin puheen jälkeen vuorossa oli paneelikeskustelu. YAMK-päällikkö Veikko Kärnän juontamassa paneelissa oli osallistujia alumneista sekä nykyisistä YAMK-opiskelijoista. Aiheena keskustelijoilla oli alumnien ja YAMK-koulutuksen yhteistyö, tulevaisuus, mahdollisuudet ja haasteet. Keskustelussa nousi esille kuinka vahva side entisillä opiskelijoilla on vahvaan oppilaitokseen. Erään puheenvuoron mukaan entisillä opiskelijoilla on jopa velvollisuus pitää yhteyttä kouluun. Yleisön joukosta nousi esille myös ajankohtaisia kysymyksiä ja näkemyksiä yhteistyöstä. Tiivistetysti paneelikeskustelun viesti oli kuitenkin se, että yhteistyötä kannattaa jatkaa ja alumnitoimintaa tulee kehittää.

Tapahtuman päätöspuheenvuoron alumnien edustajana piti osastonhoitaja Ritva Salmi Kittilästä. Ritva Salmen mukaan alumnitoiminta on erinomainen mahdollisuus päästä käyttämään omaa asiantuntemusta ja vaikuttaa oman toimintaympäristön kehitykseen. Tapahtumassa saadun palautteen ja viestin mukaan alumnitoiminta kokoaa yhteen asiantuntijatiedon, jota valmistuneilla on työelämän vaatimuksista ja tarpeista. Tämä tuli konkreettisesti esille myös tapahtumassa. Alumnitoiminta on myös loistava mahdollisuus kehittää itseään ja rakentaa omaa verkostoaan. Kaiken lisäksi alumnitoiminnassa saa tavata vanhoja tuttuja ja verkostoitua uusien ihmisten kanssa.

Tapahtuman jälkeen lähetettiin sähköinen palautekysely tapahtumaan osallistuneille täydentämään alumnipäivänä kerättyä suullista palautetta. Kysely toteutettiin Google Apps For Education (GAFE) -pilvipalvelun sovelluksella Google Formsilla, jota hyödynnettiin jo kevään kyselyssä. Tulosten mukaan 100% alumnipäivän osallistujista kertoi oppineensa päivän aikana jotain tietoa työelämän kehittämisestä. Vastanneista kaikki aikoivat osallistua myös seuraavalla kerralla järjestettävään tapahtumaan. Mitään erityisen poikkeavaa palautetietoa alumnin näkökulmasta ei tullut esille verrattuna jo tapahtumaa ennen ja sen aikana kerättyyn tietoon. On myös mahdollista, että palautekyselyyn vastasivat ne, jotka olivat hyvin kiinnostuneita aktiivisesta alumnitoiminnasta.

Toimintamallin kehittäminen

YAMK-alumnitoiminta on osoittanut tarpeellisuutensa ja toimintamallin kehittämiselle on selkeä tilaus ensimmäisen järjestetyn tapahtuman perusteella. YAMK-alumnitoiminnan tarkoituksena on ylemmän ammattikorkeakoulutuksen tuottaman asiantuntijuuden ylläpitäminen ja kehittäminen työelämässä. Korkeakoulun näkökulmasta alumnit ovat tärkeä linkki työelämään ja heillä vahvaa osaamista työelämässä vaadittavista tiedoista, taidoista ja käytänteistä. Heillä on paljon annettavaa YAMK-koulutuksen kehittämiseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan työelämälähtöisesti.

YAMK-alumnitapahtuma kokonaisuutena auttoi nykykäytännön kehittämistarpeiden tunnistamisessa.  Selkeä alumnitoimintamalli voi parhaimmillaan tarjota organisoidun yhteistyön muodon, joka vahvistaa eri osapuolten verkostoitumista, työn kehittämistä ja tiedon vaihtamista. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat työelämälähtöisiä ja työelämää kehittäviä korkeakoulututkintoja. Alumnitoiminta on osallistavaa kehittämistä, kun osallistujat kokevat hyötyvänsä ja saavutetaan konkreettisia tuotoksia. Systemaattinen ja organisoitu alumnitoiminta on myös koulutuksen laadun arviointia ja kehittämistä. Alumnin ääni tulee aina kuulluksi alumnitoiminnassa ja sillä on vahva painoarvo myös koulutuksen kehittämisessä. Pilotoinnimme mukaan YAMK-alumneilla on halua ja kiinnostusta osallistua järjestettyyn alumnitoimintaan.

Toimintamalliin on tarkoituksenmukaista sisällyttää käytänteitä, jotka linkittyvät ammattikorkeakoulun vuosikellon mukaiseen toimintaan. Suunnitelma toimintamallista käytännössä voidaan aikataulullisesti kohdentaa vuodelle 2016. Ensimmäinen askel on viestiä uudesta toiminnasta kaikille osapuolille. Käytännöllinen tapa on tuottaa Lapin ammattikorkeakoulun verkkosivuille materiaalia alumnitoiminnasta. Hyödyllistä on kuvailla, mitä YAMK-alumni tarkoittaa  ja miten toimintaan voi osallistua. Tärkeää on tieto siitä, että toimintaan voivat osallistua kaikki Lapin ammattikorkeakoulusta ylempään tutkintoon valmistuneet.

Sosiaalisen median kanavia työelämän ja korkeakoulun kesken on myös eduksi ylläpitää myös jatkossa, kuten esimerkiksi jo luotua Facebook-ryhmää. Ylläpitäjiin voisi liittyä kiinnostuneita alumneja. Sosiaalinen media tavoittaa nopeasti suuren joukon osallisia. Sen avulla alumnit voivat keskustella myös keskenään joko julkisesti tai yksityisesti viestien. Lyhyellä varoitusajalla järjestettävistä tilaisuuksista on myös hyvä viestiä esimerkiksi Facebook-ryhmän kautta.

YAMK-alumnitoiminta on ennakoivaa ja ohjaavaa. Ylempien ammattikorkeakoulutusten opetussuunnitelmien laatimisessa yhteistyö alumnien kanssa ohjaa koulutuksia kohdentamaan tavoiteltavia kompetensseja mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi. Valmistuneiden kokemukset ovat arvokkaita myös YAMK-koulutuksen markkinoinnissa. Ammattikorkeakoululla on erilaisia tilaisuuksia, joihin alumnit ovat avoimen tervetulleita. Tilaisuudet voivat olla osa lukuvuoden aikaista toimintaa, kuten opintojaksojen suunnittelua, toteutuksia ja arviointia. Lisäksi lukuvuoden päättyessä alumnit voivat osallistua valmistumisjuhlaan. YAMK-alumnitoiminta voisi olla jatkossa näkyvämmin esillä ja luontevana osana Lapin ammattikorkeakoulun päiväisessä toiminnassa.

Toimintamuoto ja alumnin roolit voivat olla aina tilanteeseen sopivia. Yhtenä toimintamuotona voisi olla esim. mentorointi. Alumnit voivat toimia mentoreina joillekin opiskelijoille tai opiskelijaryhmälle. Näin opiskelijoille syntyisi kontakti ja toimiva vuorovaikutussuhde kokeneen työelämän edustajan kanssa jo opiskeluaikana. Tämä varmasti osaltaan myös kannustaa ja motivoi opinnoissa eteenpäin sen haastavina hetkinä.

Lokakuun 2015 alumnitapahtumaan oli yhdistetty nykyisten YAMK-opiskelijoiden Työelämän kehittämismenetelmät -opintojakso ja siihen liittyvien oppimistehtävien tulosten esittely. Opiskelijoiden laatimat posteriesitykset erilaisista työelämän kehittämismenetelmistä tarjosivat viimeisintä tietoa, uusia menetelmiä ja näkökulmia myös alumneille ja muille osallistujille. Opiskelijat kertoivat postereiden avulla eri menetelmistä ja vastasivat alumnien kysymyksiin, ja näin vuorovaikutteisuus oli hyvin autenttista ja konkreettista. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus kysyä alumneilta menetelmien käyttökelpoisuudesta ja hyödynnettävyydestä työelämässä. YAMK-alumnitoimintaan kannattaa sisällyttää vuorovaikutteisuus eri osapuolten kesken esim. juuri jonkin opintojakson teeman pohjalta, jotta eri osapuolet oppivat ja hyötyvät. Tämä on hyvin konkreettinen esimerkki verkostoitumisesta, jonka avulla voidaan saada uusia ideoita sekä ajatuksia omaan työhön. Palautteen perusteella nämä asiat myös toteutuivat YAMK-alumnitapahtumassa.

Alumnitapahtuma on perusteltua järjestää organisoidusti muiden ammattikorkeakoulun lukuvuoteen sisältyvien alumnikontaktien lisäksi. Erityisesti alumnien näkökulmasta tapahtuman ajankohta on eduksi määrittää useita kuukausia ennen tapahtumaa. Samaan yhteyteen on luontevaa liittää esim. ansioituneen YAMK-alumnin huomiointi. Palautteen mukaan tapahtumaan voisi sisällyttää vapaamuotoisempaa illanviettoa, joka osaltaan mahdollistaisi keskustelua ja vahvistaisi verkostoitumista.

Alumnitoiminta on verkosto. Verkostoitumisen merkitystä korostetaan yhä enemmän eri yhteyksissä. Voidaan todeta, että osallisuus on vastavuoroista, kun verkostoon panostetaan oma osaaminen ja siitä saadaan vastaavasti hyötyä. Toimiva verkosto tarjoaa osallistujilleen sekä jatkuvan oppimisen ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuden että luo uutta osaamista olevien ja tulevien ongelmien ratkaisua varten. (Poikela 2013.)

Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-alumnitoiminta on saatu onnistuneesti käyntiin kuluvan vuoden aikana. Haluamme kiittää kaikkia toimintaan osallistuneita ja ennen kaikkia alumneja aktiivisesta ideoinnista, osallistumisesta alumnipäivään sekä kaikesta palautteesta. Alumnitoiminta on aina ensisijaisesti alumneja varten.

Kuva 4. Tunnet minut - Olen Lapin YAMK -alumni
Kuva 4. Tunnet minut – Olen Lapin YAMK -alumni

Lähteet

Aalto-yliopiston alumni-sivusto. Viitattu 19.11.2015. alumninet.aalto.fi.

Hohenthal, T., Lapiolahti, P.,Sipola,T., & Väyrynen, J. 2012. Työelämäkumppanuut rakentamassa: Alumnitoiminta osaksi korkeakoulujen työelämäkumppanuuta. Stepit-hankkeen julkaisu.

Kurvi, A. Viitattu 19.11.2015. Alumnit – hyödyntämätön voimavara? www.samok.fi.

Pakarinen, T. 2012. Oulun seudun ammattikorkeakoulun alumnit ry:n toiminnan kehittäminen opiskelijoiden näkökulmasta. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Poikela, E. 2013. Osaaminen verkostossa – lappilaisen aikuiskoulutuksen kehittäminen. Julkaisussa H. Kangastie, O. Kokkonen & K. Rautio (toim.) Aikuiskoulutus nyt ja tulevaisuudessa. Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämishankkeen julkaisu. Lapin yliopiston hallinnon julkaisuja 47, 15-27.

Rikkonen, T. 2009. Mentoroinnista alumnitoimintaan. Case: alumniyhdistyksen käsikirja. Laurea-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Syrjänen, S. 2011. Kartoitus alumnitoiminnasta Suomen korkeakouluissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Vanha-aho, M. 2009. Työelämän ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö alumnien näkökulmasta. Kyselytutkimus ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliittojen jäsenille.

Virratvuori, J. 2013. Korkeakoulu ja työelämä kumppaneina, Karelian kasvatti luo alueellista pöhinää – Alumnitoiminta tukee yrityksen ja ammattikorkeakoulun yhteistä työtä. Karelia ammattikorkeakoulu.