Yhteinen visio ohjaamassa Hyvinvointipysäkki-tiimin toimintaa

Lataa PDF-tiedosto

Hanna Grönlund, Tradenomi (AMK), suunnittelija, Pohjoinen hyvinvointi ja palvelut Lapin ammattikorkeakoulu

Katja Jussi, Sairaanhoitaja (AMK), asiantuntija, Tulevaisuuden terveyspalvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Tarja Jussila, Sosionomi (YAMK), lehtori, Osallisuus ja toimintakyky, Lapin ammattikorkeakoulu

Tanja Marjanen-Korkala, Geronomi (YAMK), tuntiopettaja, Osallisuus ja toimintakyky, Lapin ammattikorkeakoulu

Mira Oinas-Mäenalanen, Sairaanhoitaja (YAMK), lehtori, Tulevaisuuden terveyspalvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Johdanto

Hyvinvointipysäkki on Lapin ammattikorkeakoulun Kemin kampuksella sijaitseva monialainen oppimisympäristö. Hyvinvointipysäkki on aloittanut toimintansa vuonna 1996 ja tuolloin tila tunnettiin nimellä Terveyspysäkki. Nykyisellä nimellä toiminta on aloitettu vuonna 2008. Kuluneiden vuosien aikana Hyvinvointipysäkin toiminnasta ovat pääsääntöisesti vastanneet hoitotyön lehtori sekä asiantuntija. Oppimisympäristöä ovat hyödyntäneet muun muassa fysioterapeutti-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- sekä geronomi-opiskelijat.

Nykyisin Hyvinvointipysäkin toiminnan ydin on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ikääntyville Meri-Lapin asukkaille. Hyvinvointipysäkillä toteutetaan lukuvuoden aikana noin sata terveystarkastusta 65- ja 70-vuotiaille kemiläisille. Olemassa olevia terveyspalveluita viedään myös säännöllisesti maakuntiin terveys- ja hyvinvointiauto ONNI:lla, joka on matalan kynnyksen toiminta- ja oppimisympäristö. Näiden toimintojen lisäksi Hyvinvointipysäkki tarjoaa myös opiskelijoiden tuottamaa ja toteuttamaa ohjaustoimintaa sekä erilaista oheistoimintaa niin nuorille, työikäisille kuin ikääntyvillekin. Hyvinvointipysäkin toimintaa voidaan opiskelijavoimavaroin toteuttaakin monipuolisesti ja laajasti.

Toimivan tiimityön edellytys on, että meillä on yhteisesti tuotettu ja yhdessä jaettu visio siitä, miten tiimin tulee toimia. Sitoutuminen yhteiseen visioon ja tahtotilaan on tärkeää, sillä yksikään suunnitelma ei ole niin erinomainen, että se pitäisi huolen itsestään. Itä-Suomessa on tutkittu sote-ammattilaisten monialaista yhteistyötä. Tutkimuksen tuloksista nousee selkeästi esille se, että palvelujen yhteensovittaminen, sitoutuminen yhteistyön edistämiseen, yhteistyön yhteiset toimintatavat sekä työntekijöiden ja asiakkaiden osallistaminen ovat edellytyksiä monialaiselle yhteistyölle ja sen kehittymiselle. Myös johtajien omien rajojen ylittävä yhteistyö on tärkeässä roolissa muutoksessa ja muutoksen eteenpäin viemisessä. (Hujala, Taskinen, Oksman, Kuronen, Karttunen & Lammintakanen 2019).

Tämä pätee myös meidän Hyvinvointipysäkki-tiimimme toiminnassa. Hyvinvointipysäkin toiminnalla tarjotaan monialaisia oppimisympäristöjä eri koulutusohjelmien ja -alojen opiskelijoille. Opiskelijat tapaavat yhdessä asiakkaita aidoissa toimintaympäristöissä, joissa keskiössä ovat vuorovaikutus, asiakkaan kohtaaminen ja tarpeiden huomioiminen sekä yhteistyö opiskelijakollegoiden kesken. Lapin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yhteistä Hyvinvointipysäkin toimintaa on lähdetty kehittämään sosiaali- ja terveysalan koulutusten yhteistyöllä.  Hyvinvointipysäkki-tiimissä on edustajat eri koulutusohjelmista. Vuoden 2024 tiimin kuuluvat geronomikoulutuksesta Tanja Marjanen-Korkala, sosiaalialan koulutuksesta Tarja Jussila ja hoitotyön koulutuksesta Mira Oinas-Mäenalanen.  Lisäksi tiimiin kuuluvat asiantuntija Katja Jussi ja suunnittelija Hanna Grönlund. Tällä tiimillä lähdemme kehittämään yhteistyötä sekä toimintamallia tukemaan Hyvinvointipysäkin toimintaa sekä opiskelijoiden yhteisoppimista. Visionamme on luoda toimintamalli, jolla voidaan mahdollistaa monialainen oppimisympäristö, hyödyntäen työelämäyhteyksien, kolmannen sektorin sekä teknologian tuomia mahdollisuuksia.

Hyvinvointipysäkin toimintamallin kehittäminen

Toimintamallin kehittäminen vaatii innovaatiotyötä, tiivistä työelämäyhteistyötä, sitoutumista ja pitkäjänteistä kehittämistä koko tiimiltä. Tällä toiminnalla luodaan pysyviä verkostoja, joissa kehittäminen on jatkuvaa. (Pyyny 2013). Hyvinvointipysäkin tulevaisuuden toimintamallia voisi kehittää kohti SoTeLi-kokonaisuutta (sosiaali, terveys, liikunta), joka tukee kokonaisvaltaista terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä. Lisäksi se antaa valmiuksia ja kykyjä toimia moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa.

Vuoden 2024 aikana Hyvinvointipysäkin toimintaa onkin tarkoitus kehittää vahvemmin monialaiseksi toiminnaksi, joka mahdollistaa laaja-alaisemman yhteistyön. Hyvinvointipysäkki-tiimin tavoitteena onkin luoda toimintamalli sekä systemaattisesti etenevä vuosikello, jossa määritellään eri toiminnoille tavoitteet, toimet, ajankohdat sekä yhteistyökumppanit. Lisäksi toimintoja suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan eri toimijoiden kanssa. Toimintamalli muodostuu opetussuunnitelmista sekä koulutuskohtaisista painotuksista ja toimintoja rakennetaankin pysyväksi osaksi toimintaa. Vuosikellon tarkoituksena on jäsentää Hyvinvointipysäkin toimintaa, joka tukee ja vahvistaa suunnitelmallista työskentelyä.

Yhteistyö ja verkostoituminen työelämän kanssa

Palvelujen tarjontaa tulee kehittää asiakaslähtöisesti ja asiakkaan tarpeet etusijalla. Puuttuva yhteistyö vaikeuttaa palvelujen ja hoidon jatkuvuutta, heikentää laatua ja lisää päällekkäistä toimintaa. Nämä puolestaan lisäävät saatavilla olevien palvelujen kokonaiskustannuksia. Toimiva yhteistyö edellyttää monialaista- ja toimijaista yhteistyötä sekä organisaation johdon tukea ja sitoutumista. Lisäksi yhteistyö edellyttää toiminnan ja yhteisöllisyyden kehittämistä. (Hujala, Taskinen, Oksman, Kuronen, Karttunen & Lammintakanen 2019.)

Yhtenä Hyvinvointipysäkki-tiimin tavoitteena on kehittää moniammatillista yhteistyötä sotealalla. Samalla haluamme lisätä tietoisuutta ammattiryhmien osaamisesta sekä yhteistyön merkityksestä asiakkaiden palvelukokonaisuudessa ja työyhteisöjen toiminnassa. Työelämäyhteistyössä on monia mahdollisuuksia; kuten opinnäytetyöt, työelämäharjoittelut, osaamisen näytöt, työelämämarkkinat, asiakastyö eri muodoissaan ja erilaiset toimeksiannot. Tarkoituksena on uudistaa ammatillista osaamista luomalla ja tarjoamalla systemaattista, pitkäkestoista yhteistyötä verkostoitumalla työelämäyhteistyökumppaneiden kanssa. Työelämäyhteistyön rakenteet ja toimintatavat suunnitellaan kestäviksi ja pitempiaikaisiksi niin, että ne voivat palvella koulutusten opetussuunnitelmien tarpeita pitkällä aikavälillä.

Hyvinvointipysäkki mahdollistajana tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa tarvitaan tiivistä moniammatillista yhteistyötä, jotta kyetään vastaamaan asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin tarpeeseen. Hyvinvointipysäkin toiminnalla saadaan opiskelijoille heti opintojen alussa ymmärrys eri ammattiryhmien kanssa toteuttavasta yhteistyöstä. Opiskelijat saavat kuvan moniammatillisen yhteistyön tärkeydestä asiakkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden tukemisen kannalta. Asiakkaiden tarpeet voidaan ymmärtää kokonaisvaltaisesti eikä vain yhden ammattiryhmän näkökulmasta, koska ammattilaiset tuovat mukanaan erilaisia näkökulmia ja asiantuntemusta. Monipuolinen osaaminen on myös asiakkaan etu; jokaisella ammattiryhmällä on vahvuutensa ja erityisosaamisensa. Yhteistyöllä voidaan näitä erityisosaamisia hyödyntää, mikä puolestaan parantaa Hyvinvointipysäkiltä saatavien palvelujen laatua ja tehokkuutta. Samalla voimme yhteistyössä löytää uusia ja kattavampia palveluja, koska moniammatillisessa tiimissä on luovaa potentiaalia ja ideoita syntyy enemmän. Tämä mahdollistaa monipuolisempien ratkaisujen löytämisen asiakkaiden tarpeisiin. Asiakas voi sitoutua palveluihin paremmin saadessaan monipuolista tukea kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa. Innolla lähdemmekin hyvässä yhteistyössä kehittämään yhteistä toimintamallia sekä asiakkaidemme että opiskelijoidemme parhaaksi.

Lähteet

Hujala, A., Taskinen, H., Oksman, E., Kuronen, R., Karttunen, A. & Lammintakanen, J. 2019. Sote-ammattilaisten monialainen yhteistyö. Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat etusijalle. Yhteiskuntapolitiikka 84:5–6. 592–600. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019112744444

Pyyny, H. & Puro, A. 2013. Pohjoinen hyvinvointikeskus-työelämäyhteistyötä kehittämässä. Teoksessa Pyyny, H. Toim. “Että olisi joku toimintamalli olemassa…”Pohjoinen hyvinvointikeskus-hanke työelämäyhteistyön kehittäjänä. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu julkaisuja. Sarja B. Raportit ja selvitykset 19/2013. 11–25. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/69470/Pyyny_B_19_2013.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Asiasanat: toimintamalli, moniammatillisuus, oppimisympäristö