Ajatuksia geronomikoulutuksesta

Lataa PDF-tiedosto

Minna Turunen, YTM, yhteiskuntatieteellisten ja sosiaalialan aineiden tuntiopettaja, hyvinvointiala, Lapin ammattikorkeakoulu

 

Aloitin syksyllä 2015 yhteiskuntatieteellisten ja sosiaalialan aineiden tuntiopettajana vanhustyön koulutusohjelmassa (geronomi) Lapin ammattikorkeakoulussa Kemissä. Olen aikaisemmin tehnyt yhdennettyä sosiaalityötä, jolloin kohtasin ikääntyneitä, sekä tutkimus- ja kehittämistyötä.

Opiskelija voi suorittaa vanhustyön koulutusohjelmassa monimuoto-opintoina geronomin tutkinnon, joka on sosiaali- ja terveysalan yhteinen ammattikorkeakoulututkinto. Koulutuksessa korostuvat moniammatillinen ja voimavaralähtöinen orientaatio vanhustyöhön, kehittäminen sekä johtaminen. Moniammatillinen työote ja moniammatillinen tiedonmuodostus ovat keskeisimpiä elementtejä sosiaali- ja terveysalan palveluita järjestettäessä ja kehitettäessä edistämään ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Useimmilla Lapin ammattikorkeakoulun geronomikoulutukseen hakeutuvilla on suoritettuna jo aiempi tutkinto tai aiempia tutkintoja eri ammattialoilta kuten hoitotyö, sosiaaliala jne. Joukkoon mahtuu myös opiskelijoita, jotka haluavat täysin vaihtaa eri alalle esimerkiksi kaupalliselta tai rakennusalalta. Moniammatillisuuden ja monialaisuuden näkökulmasta näen opiskelijoiden aiemman koulutuksen pelkästään rikkautena geronomikoulutuksessa.

Olin keväällä 2016 mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa geronomiopiskelijoille suunnattua opintokokonaisuutta, jossa kolme erillistä opintojaksoa integroitiin yhteen laatimalla yksi opintojaksojen teemat (ikääntyneen väestön palvelujen kehittäminen, johtaminen ja esimiestyö sekä innovaatio ja liiketoiminta) yhdistävä kehittämistehtävä. Opiskelijoiden tehtävänä oli ideoida ja kehittää jokin ikäihmisten hyvinvointia edistävä toiminto, toimintamalli tms. Opiskelijoilta tulleissa kehittämisideoissa näkyi aiemmin hankittu eri alojen koulutus ja osaaminen, jotka he olivat prosessoineet osaksi geronomin asiantuntijuutta kehittämisideoiden sisällöissä. Moniammatillisuuden elementti antaa opiskelijalle mahdollisuuden prosessoida omaa ammatillista kasvuaan yhdistämällä aiemmin hankittu osaaminen osaksi geronomin ammattia.

Geronomi ei ole tutkintonimikkeenä vielä kovin laajalti tunnettu. Koulutussisältöjen tunnetuksi tekeminen on tärkeää. Mielestäni koulutuksen tunnetuksi tekemistä ja markkinointia voitaisiin edistää luomalla geronomiopiskelijoille mahdollisuuksia tulla opintojensa aikana ulos osaamisellaan ja kehittämisideoillaan, joissa yhdistyvät niin geronomikoulutuksen antama tietotaito, opiskelijan aiemmin hankkima koulutus ja työkokemus sekä lahjakkuus.

Geronomitutkinto koulutuksen teoriasisällön osalta näyttäytyy ikään kuin vakiona, samansisältöisenä kaikille opiskelijoille, mutta opiskelija on se, joka saa tutkinnon niin sanotusti ”elämään” yhdistämällä aiemman työkokemuksensa ja tietotaitonsa geronomikoulutuksessa opiskeltavaan ainekseen. Siten geronomiopiskelijalla on mahdollisuus profiloida omaa spesifiä osaamistaan yhdistämällä aiemmin hankittua tietotaitoa ja kokemusta osaksi tulevaa geronomin ammattia sekä tuottaa samalla monialaista tietoa vanhustyön kehittämiseksi ja hyvinvointia edistävien innovaatioiden luomiseksi.

Lapin ammattikorkeakoulun Pohjoista tekoa -strategian keskeisiä teemoja ovat yrittäjyys ja innovatiivisuus. Tavoitteeksi on asetettu kehittää opiskelijoiden yrittäjyyttä ja innovatiivisuutta. Näen Lapin ammattikorkeakoulun vanhustyön koulutusohjelmassa erityisenä rikkautena sen opiskelijoille antamat mahdollisuudet yhdistää opintojensa aikana aiemmin hankittua osaamista ja tietotaitoa moniammatillisesti ja innovatiivisesti koulutussisällöissä. Moniammatillinen näkökulma antaa mahdollisuudet ikääntyneen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi, tiedonmuodostamiseksi ja sitä kautta innovaatioiden kehittämiseksi. Geronomi -opiskelijoilla on rohkeutta yhdistää asioita ja tehdä uusia avauksia vanhustyön kehittämiseksi. Tätä rohkeutta on syytä edelleen vahvistaa.

Asiasanat: moniammatillisuus, kehittäminen, innovatiivisuus

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *