Opettajien osaaminen tehokäyttöön

Satu Valli, HTM, lehtori, palvelukoordinaattori, Kaupan ja kulttuurin osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lataa PDF-tiedosto

Opettajien osaaminen tehokäyttöön palveluliiketoiminnan avulla

Ammattikorkeakouluilla on uuden ammattikorkeakoululain mukaan mahdollisuus rahoittaa toimintaansa harjoittamalla liiketoimintaan yliopistojen tapaan. Tämä tukee samalla ammattikorkeakoulua sen tehtävien toteuttamisessa. Samalla tämä mahdollistaa sen, että ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus tiivistää yhteistyötä alueen elinkeinoelämän sekä työelämän kanssa.  (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014 b, 22.)

Lapin ammattikorkeakoulu on kehittänyt nyt vuoden verran palveluliiketoimintaansa. Organisaatiorakenne sekä toimijat on saatu järjestettyä eri toimialoille ja nyt toimintaa jalkautetaan strategian mukaisesti opetushenkilökunnan keskuuteen. Samalla palveluista pyritään tiedottamaan alueen organisaatioille ja yrityksille.

Elinkeinoelämän keskusliitto on tehnyt tutkimuksen, jossa käsitellään palveluyrityksien ja yliopistojen yhteistyötä. Tässä tutkimuksessa esiin tulleita asioita on hyvä nostaa esille myös liittyen ammattikorkeakoulujen palveluliiketoimintaan. Tavoitteena yhteistyöstä yrityksien kanssa yliopistojen niin kuin myös ammattikorkeakoulujen taholla on yhdessä oppiminen. Näin korkeakoulut saavat ajankohtaista näkemystä työelämästä ja yritykset voivat hyödyntää uutta tietoa. Ammattikorkeakoulujen tulee olla yrityksille uuden tiedon ja toimintatapojen kehittäjä, jolla vahvistetaan alueen yritystoimintaa. Yhteistyössä tulee rakentaa kumppanuuksia ja näin on mahdollisuus päästä pitkäjänteiseen sekä systemaattiseen vuorovaikutteisuuteen.   (Elinkeinoelämän keskusliitto 2009, 17.)

Aloittaessa uusien palvelutuotteiden markkinointia alueelle tulee esille myös useita haasteita. Tietoisuutta palvelusta eri kanavia käyttäen on haasteellista saada tiedoksi eri toimijoille. Alueella on toisaalta paljon pieniä pk-yrityksiä, joilla ei ole mahdollisuutta maksaa palveluun liittyviä kustannuksia. Etuna koulutusorganisaatiolla on se, että opiskelijat voivat tuottaa opinnoissaan palveluita yrityksille opettajien ohjauksessa. Tämä antaa etua mm. kuvataidepuoleen liittyvissä palveluissa, jolloin voidaan myös hyödyntää olemassa olevaa kalustoa. Vastaavasti liiketalouden alan opiskelijat voivat kehittää uusilla ideoilla yrityksien toimintaa.

Alueen organisaatioilla ja yrityksillä on vielä käsityksenä, että opettaja on perinteinen opettaja.  Yleisen käsityksen mukaan opettaja on henkilö, joka opettaa teoriaa luokassa istuville sekä muistiinpanoja kirjottaville opiskelijoille. Nykyään opettajat toimivat lähinnä valmentajan- tai konsultinroolissa. Opiskelijat työskentelevät tiimeissä ratkaisten erilaisia ongelmia alueen yrityksille. Opiskelijat hakevat itse toimeksiannot yrityksiltä tai ne tulevat suoraan yrityksiltä. Tämän jälkeen opettajat toimivat lähinnä valmentajina, jotta opiskelija tiimi saa itsenäisesti kehitettyä ongelmaan ratkaisun. Opettajien rooli konsulttina korostuu ja samalla alueen yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää opettajien osaamista palveluliiketoiminnan kautta.

Opettajien osaamisen esille tuominen alueen organisaatioiden ja yrityksien tietoisuuteen on tärkeää. Sillä ammattikorkeakouluopettajien ammattitaito on monipuolista ja alueen organisaatioilla sekä yrityksillä on nyt mahdollisuus hyödyntää tätä ammattitaitoa ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan kautta. Opettajat ovat henkilöitä, jotka työnohessa kouluttautuvat kehittäen monipuolisesti osaamistansa. Tämä tukee alueen yrityksiä ja ammattikorkeakoulua sekä kokonaisuudessaan alueen kehittymistä. Yhteistyön merkitys alueen kanssa korostuu entistä enemmän täällä pohjoisessa, jossa taistelemme niin korkeakoulutuspaikkojen kuin yrityksien toiminta mahdollisuuksien puolesta.

Lähteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014 b. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulu_uudistus/Liitteet/HE_amk_ja_yolaki_perustelut_ja_pykxlxt.pdf  (haettu 23.2.2017)

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä.  Elinkeinoelämän keskusliitto 2009. https://ek.fi/wp-content/uploads/Palveluyritys_ja_yliopisto_yhteistyossa.pdf. (haettu 24.2.2017)

 

Asiasanat:  palvelut, kehittäminen, yhteistyö