Osaaminen on kauaskantoisin investointi

Riitta Rissanen, KT, rehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

Lataa PDF

 

Suomalaista ammattikorkeakoulutusta on uudistettu voimakkaasti viime vuosina.  Rakenteellisen kehittämisen tuloksena Lapin ammattikorkeakoulusta on onnistuttu rakentamaan vaikuttava kokonaisuus, jolla on selkeä strategia. Olemme painoaloillamme arktisen osaamisen edelläkävijä sekä kansainvälisesti arvostettu kouluttaja, kehittäjä ja kumppani.

LUC- yhteistyössä olemme ottaneet kansallisen etunojan ja voimavaran uudistumiselle. Näistä lähtökohdista on hyvä ponnistaa tuleviin vuosin ja tarttua työn muutokseen sekä Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 vision linjauksiin.

Miten siis Lapin ammattikorkeakoulu uudistuu, jotta opiskelijat, työ- ja elinkeinoelämä, henkilöstömme ja kumppanimme luottavat meihin myös jatkossa?

Työn muutoksessa keskeistä on osaaminen ja elinikäinen oppiminen. On selvää, että yhä useampi ammattikorkeakoulumme opiskelijoita hakee työuraa tukevaa uutta osaamista. Tämä näkyy jo nyt muun muassa ylempien ammattikorkeakoulututkintojemme suosiona. Yritys- ja työelämäkumppanimme odottavat uusia tuote- ja palvelukehityksen mahdollisuuksia sekä uutta tietoa ja tutkimustuloksia innovaatioiden vauhdittamiseksi.

Henkilöstömme ja opiskelijoidemme yhteydet työ- ja elinkeinoelämään ovat entistäkin huokoisemmat. Kansainväliset kumppanimme ovat kiinnostuneita edistyksellisitä osaamis- ja innovaatioympäristöistä, joita Lapin ammattikorkeakoulu ja LUC- yhteistyö voivat tarjota; simulaatio- ja virtuaaliympäristöt ja edistykselliset laboratoriot ja älypajat, joitakin mainitakseni.

Uskon vahvasti, että Lapin ammattikorkeakoulun osaajissa on paljon potentiaalia ja edelläkävijyyttä – niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tulevaisuudessa ja jo nyt tiedämme sen, että oppimisen paikka- ja aikasidonnaisuus vähenee. Sen sijaan vuorovaikutteisuus, yhteiskehittäminen ja verkostot muodostuvat entistä tärkeämmäksi.  Näitä taitoja ammattikorkeakoulumme on kehittänyt jo usean vuoden ajan panostamalla etäisyyksien hallinnan keinoihin ja digipedagogiikkaan. Oppimisesta tulee näin ollen työn tekemisen tärkein taito. Tämä käy esiin muun muassa Tulevaisuusselonteon tuoreessa taustaselvityksestä 5.4.2018.

Suomalaisessa työ- ja elinkeinoelämässä on nyt nähtävissä paljon ”piilevää” innovaatiopotentiaalia – myös Lapissa. Ammattikorkeakoulun lakisääteisenä tehtävänä koulutuksen rinnalla on tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta.  Myös Lapin ammattikorkeakoulun innovaatioympäristöt ovat uuden edellä, kun teknologia täydentää ihmisten osaamista.

Avoin innovaatiotoiminta perustuu luottamukseen ja jaettuun osaamiseen.  Se muuttaa oppimis-, ja elinkeinoympäristöämme ja haastaa niin opiskelijat, henkilöstön kuin työelämäkumppanit. Meillä muutosajureina ovat mm. kiertotalous, kaivannaisosaaminen ja luonnonvarojen älykäs käyttö ylipäätään.

Monelle pk-yritykselle ja julkiselle organisaatiolle jatkuva oppiminen ja uusi osaaminen ovat teknologisia investointeja tärkeämpi kilpailutekijä.  Näin on muun muassa turvallisuusosaamisessa ja SOTE-palveluiden kehittämisessä. Näissä kaikissa innovaatioympäristöissä Lapin ammattikorkeakoululla on oma merkittävä rooli.

Tiiviimpää kehittämistyötä tarvitsemme edelleen suhteessa Lapin ammattikorkeakoulun alumneihin.  Emme osaa riittävästi tuoda esiin ammattikorkeakoulumme lukuisia avoimia ja monimuotoisia mahdollisuuksia, jotta hyvä yhteys opiskelijoihin kantaisi ja kehittyisi myös valmistumista seuraavissa elämänvaiheissa.

Parasta aikaa toteutamme varainkeruukampanjaa Lapin ammattikorkeakoulun osaamispääoman vahvistamiseksi. Se on ajankohtainen ja strategisesti merkittävä mahdollisuus vahvistaa Lapin ammattikorkeakoulua ja edistää Pohjoisia tekoja sekä Pohjoista edelläkävijyyttä.

Oppimisen tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä – Lapin ammattikorkeakoulussa.

Riitta Rissanen

 

Riitta Rissasen kuva etusivulla: Ilpo Vuorivirta