Teollistumisen neljäs aika

Lataa PDF-tiedosto

Leena Viinamäki, YTT, yliopettaja, Lapin ammattikorkeakoulu

 

Lumen verkkolehden numeron 2/2018 teemana on tulevaisuuden työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän osaamistarpeet. Maantieteellisen sijaintinsa myötä Lapin ammattikorkeakoulun strategiassa korostuu luontevasti arktinen olosuhdeosaaminen. Em. strategian mukaan ”Arktinen olosuhdeosaaminen on kokonaisvaltaista olosuhteiden hallintaa ja hyödyntämistä. … Arktisissa oloissa menestyminen ja hyvinvointi edellyttävät monialaista erityisosaamista sekä ratkaisukeskeistä ja avointa toimintakulttuuria. … Lappilaiselle tietotaidolle, koulutukselle, tutkimukselle ja kehitykselle on kasvavaa kysyntää, kun globaali mielenkiinto on kääntynyt kohti arktisia alueita.” (Lapin AMKn strategia … n.d.)

Lapin ammattikorkeakoulu edustaa maantieteellisesti Suomen huipulla toimivan, korkeakoulujen duaalimalliin perustuvan LUC-konsernin ammatillista korkeakoulupilaria Lapin yliopiston edustaessa konsernin akateemista korkeakoulupilaria. LUC-konsernin opintotarjotin luo opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet työmarkkinoilla tarvittavien ilmiöperustaisten kvalifikaatioiden hankkimiselle ja reaaliaikaistamiselle neljännessä teollistumisvaiheessa myös arktisten olosuhdeosaamistarpeiden näkökulmasta.

Meneillään oleva neljäs teollistumisvaihe osaamistarpeineen murtaa 1800-luvun loppuvaiheeseen ajoittuneelle ensimmäiselle teollistumisvaiheelle ominaisen aika-paikka-sidonnaisuuden. Teollistuminen perustui ensimmäisessä teollistumisvaiheessa vesi- ja höyryvoimaan sekä työtehtäväkohtaisiin, kapea-alaisiin kvalifikaatiovaatimuksiin. Neljännessä teollistumisvaiheessa teollistuminen perustuu enenevässä määrin aurinkovoimaan ja muihin uusiutuviin luonnonvaroihin, digitalisaatioon, globalisaatioon, robotiikkaan, kyberturvallisuuteen sekä monitaitoisuuteen (Davies ym. 2011; Industrie 4.0. n.d.).

Neljättä teollistumisvaihetta luonnehtii digitalisaation mahdollistamat koulutus- ja työmarkkinoiden sekä hyvinvointipalveluiden kysynnän ja tarjonnan globaalistuminen, tarve huomioida yhä systemaattisemmin kestävän kehityksen vaatimukset sekä työnantaja- ja työntekijäroolitusten uudelleenmuotoutuminen uudentyyppisten kvalifikaatiovaatimusten myötä (Zukunft der Arbeit n.d.; The 10 skills … 2016; Framtidens arbetsmarknad och … 2017; Kiiski ym. 2018; Wennström n.d.). Yksilötasolla tämä kehitys realisoituu yhä laajempana aikaan ja paikkaan sitomattoman elämisen sfäärin mahdollistumisena hänen toimiessa perhepiirissään, koulutus- ja työmarkkinoilla. Lisäksi se realisoituu yhä suurempana henkilökohtaisena vastuuna omista elämisen ratkaisuista ja niiden seurauksista potentiaalisten valintamahdollisuuksien jatkuvasti laajentuessa koulutus- ja työmarkkinoiden lisäksi myös hyvinvointipalvelujärjestelmässä welfare mix -hyvinvointipalvelumallin yleistyessä Suomessa ja muualla (Klie 2011; Wohlfahrtspluralismus [Welfare Mix]; Selkälä 2013; Saari 2017).

Tällaisessa potentiaalisten mahdollisuuksien yhteiskunnassa kansalaisilta edellytetään sekä opiskelija- ja opettajaroolissa että työntekijä- ja työnantajaroolissa työelämäosaamista luonnehtivien kvalifikaatioiden, kompetenssin ja ammattitaidon sekä työelämän ulkopuolisen osaamisen välisen vuorovaikutusdynamiikan rooli- ja tilannekohtaista oivaltamista (Hanhinen 2010, 16–98).

Neljäs teollistumisvaihe haastaa perinteisen käsityksen työajan ja vapaa-ajan selvärajaisuuden lisäksi työntekijöiden kvalifikaatiotarpeista niiden laajentuessa ammatillisen perusosaamisen lisäksi yhä moninaisimpiin yleissivistäviin kvalifikaatioihin ja persoonallisiin ominaisuuksiin (Davies ym. 2011). Tämä edellyttää työntekijöiltä, työnantajilta ja koulutusorganisaatioilta uudenlaista ajattelutapaa jatkuvan, elinikäisen opiskelun mahdollistumiseksi ja mahdollistamiseksi niin, että opiskelu voi tapahtua sekä työajalla työnantajakustanteisesti että vapaa-ajalla omakustanteisesti.

Kiitän Lumen verkkolehden numeron 2/2018 kolumniartikkelin kirjoittanutta Tuija Ohtosta ja muita artikkeleiden kirjoittajia monipuolisesta tulevaisuuden arktisten työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän osaamistarpeiden problematisoinnista neljännessä teollistumisvaiheessa.

Mukavaa ja kaunista ruskan aikaa Jokhaiselle artikkelin kirjoittajalle ja niiden lukijalle,

Leena Viinamäki

 

Kirjallisuus

Lapin AMKn strategia. Arktinen olosuhdeosaaminen. n.d. Viitattu 31.8.2018 https://www.lapinamk.fi/fi/Esittely/Lapin-AMKin-strategia#

Davies, A., Fidler, D. & Gorbis, M. 2011. Future Work Skills 2020. Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute. Viitattu 3.9.2018 http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf

Framtidens arbetsmarknad och arbetsliv i den digitala eran 2017. Sveriges Riksdag. Viitattu 4.9.2018 https://www.riksdagen.se/sv/SysSiteAssets/06.-utskotten–eu-namnden/arbetsmarknadsutskottet/au-forskningsfragor/rapport-arbetsmarknad-arbetsliv-digitala-eran.pdf/

Hanhinen, T. 2010. Työelämäosaaminen. Kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän konstruointi. Viitattu 3.9.2018 http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8290-8

Industrie 4.0. Die vierte industrielle Revolution. Viitattu 31.8.2018 https://www.vdma.org/documents/105628/900795/VDMA+Forum+Industrie+4.0.pdf/5b9869a0-3691-4be9-be4f-b8d2a6729b56

Kiiski Kataja, E., Laine, P., Jousilahti, J. & Neuvonen, A. 2018. Hyvinvoinnin seuraava erä. Ihanteet, visio ja ratkaisut. Viitattu 31.8.2018 https://media.sitra.fi/2018/01/05155811/hyvinvoinnin-seuraava-era-ihanteet-visio-ja-ratkaisut.pdf

Klie, T. 2011. Zivilgesellschaft – mehr als Dritter Sektor. Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung. Viitattu 3.9.2018 https://www.zze-freiburg.de/assets/pdf/VerstaendnisZivilgesellschaft.pdf

Saari, J. (toim.) 2017. Sosiaaliturvariippuvuus. Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa? Viitattu 3.9.2018 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0366-2

Selkälä, A. 2013. Kansalaisuuden hallinta suomalaisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 113. Viitattu 3.9.2018 http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61775

The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution 2016. World Economic Forum. Viitattu 3.9.2018 https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution

Wennström, E. n.d. Framtidens arbetsmarknad. Kompetensrevolution och gig-ekonomi. Viitattu 4.9.2018 http://www.fyrbodal.se/download/18.35f6666c15f6c316047ebe15/1511877350882/Kompetensrevolution%20och%20gig-ekonomi%20-%20Elisabeth%20W,%20Manpower.pdf

Wohlfahrtspluralismus (Welfare Mix). Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung. Viitattu 3.9.2018 https://www.zze-freiburg.de/themen/kompetenzfelder/sozialstaat-welfare-mix/

Zukunft der Arbeit n.d. Viitattu 3.9.2018 https://www.youtube.com/watch?v=KaqpRuP9BXc

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.