Lapin AMKin alumnitoiminta kestää kelissä kuin kelissä

Lataa PDF-tiedosto

Päivi Honka, FM, lehtori, Uudistuva teollisuus, Lapin ammattikorkeakoulu

Sanna Vinblad, agrologi (AMK), projektipäällikkö, Tulevaisuuden biotalous, Lapin ammattikorkeakoulu

 

Kestävä koulutus on vastuullisuuden ja kestävyyden monialaista opettamista, esimerkin näyttämistä konkreettisilla toimilla sekä kestävän toiminnan kehittämiseen osallistumista. Yhtenä kestävän koulutuksen näkökulmana voidaan nostaa esiin alumnitoiminta ja osaamisen vastavuoroinen kasvattaminen – osaaminen ei näin ollen katoa, vaan kasvaa ja kiertää meidän kaikkien hyödyksi. Alumnit mahdollistavat läheisen kumppanuuden työelämän ja korkeakoulun välillä. Sen tuloksena osaaminen lisääntyy kaikilla osapuolilla, niin valmistuneilla alumneilla ja heidän työpaikoillaan kuin ammattikorkeakoulun opiskelijoilla ja opettajilla.

Mikä alumni ja alumnitoiminta?

Sivistyssanakirja määrittelee alumnin seuraavasti: koulun entinen oppilas, akateemisen loppututkinnon suorittanut, korkeakoulusta valmistunut, päästötodistuksen saanut, ylioppilas, maisteri, valmistunut opiskelija, collegen oppilas (Suomisanakirja.fi 2020). Alumnilla tarkoitetaan siis Lapin ammattikorkeakoulusta tai aikaisemmin Rovaniemen tai Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta valmistunutta opiskelijaa. Alumneja ovat sekä ammattikorkeakoulututkinnon että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat. Alumnitoiminnaksi määritellään kaikki toiminta, jossa on mukana Lapin AMKista valmistuneita opiskelijoita.

Lapin ammattikorkeakoulussa on ollut alumnitoimintaa aina. Joillakin aloilla toiminta on ollut hyvinkin järjestäytynyttä, kun taas toisilla kyse on ollut satunnaisista yhteyksistä entisiin opiskelijoihin. Aina toimintaa ei edes mielletä alumnitoiminnaksi. Moni opettaja on tiedostamattaan toteuttanut alumnitoimintaa esimerkiksi kutsumalla entisiä opiskelijoita pitämään asiantuntijaluennon opintojaksolleen. Alumneille on järjestetty omia tapaamisia, kuten aamukahveja tai asiantuntijaluentoja. Esimerkkinä alumnitapahtumasta on Kosmoksen Avoimet ovet -tapahtumassa kahtena vuonna järjestetty alumnipaneeli, jossa opiskelijat ovat esittäneet kysymyksiä alumneille (Kuva 1). Lisäksi alumneja on kutsuttu mukaan yleisiin tapahtumiin, kuten Kemin Kosmoksen avajaisiin joulukuussa 2019. Toiminnan lisääntyessä huomattiin, että vaikka alakohtaisia hyviä käytänteitä löytyikin, olisi alumnitoimintaa mahdollista kehittää ja siten vakiinnuttaa toimintaa Lapin AMKissa.

Kuva 1. Konetekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan yhteinen alumnipaneeli Kemin Kosmoksessa 2018

Uudet tuulet puhaltavat

Lapin AMKin alumnitoiminnasta on haluttu näkyvämpää ja järjestäytyneempää, joten sen kehittämiseen on panostettu jo useamman vuoden ajan. Toimintaa on kehitetty aktiivisemmin vuodesta 2016 lähtien. Yhtenäistämällä ja lisäämällä Lapin AMKin alumnitoimintaa mahdollistetaan kaikkien koulutusalojen alumnien osallistuminen, ilman että hyvistä alakohtaisista käytänteistä jouduttaisiin luopumaan. Toimintaa koordinoivat alumnivastaavat ovat alakohtaisesti järjestäneet erilaisia alumnitapahtumia ja pitäneet opettajien kanssa yhteyttä alumneihin. Vuoden 2020 alusta alumnivastaavien tiimi uudistui lähes kokonaan. Jokaiseen osaamisryhmään nimettiin oma alumnivastaava (Kuva 2). Samalla myös yhtenäistettiin alumniviestintää ja tehtiin alumnisopimus, jossa alumnivastaavien tehtävät ja tavoitteet uudistettiin. Vuoden 2020 tehtävänä on järjestää webinaari sekä alumnitapahtuma osaamisryhmän alumneille, kutsua alumneja vierailulle osaamisryhmän koulutuksiin sekä esitellä alumnitoimintaa osaamisryhmän kaikille päättäville ryhmille. Vuoden 2021 alumnisopimuksessa tavoitteita ja tehtäviä tarkennetaan entisestään. Järjestäytymisen lisäksi tavoitteena on myös aktivoida alumnien, opettajien ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä. Alumnitoiminnan kokonaiskoordinaatiosta vastaa palvelupäällikkö Mirva Juntti ja viestinnästä suunnittelija Katja Mattila.

Kuva 2. Lapin AMKin alumnivastaavat osaamisryhmittäin

Covid 19 –pandemian vuoksi tapahtumien järjestäminen on ollut tänä vuonna haasteellista. Webinaarit ovat kuitenkin osoittautuneet erinomaiseksi keinoksi tavoittaa etätyötä tekevät alumnit. Keväällä 2020 alumnivastaavat yhdistivät voimansa ja järjestivät hyvää palautetta saaneen LinkedIn-webinaarin, jossa yrittäjä Riia Valvimo kannusti osallistujia LinkedInin rohkeampaan käyttöön. Webinaarin aikana osallistujat verkostoituivat keskenään ja saivat uusia ideoita käyttää LinkedIniä. Syksyllä 2020 webinaarien aiheita ovat olleet esimerkiksi ajan- ja ajattelunhallinta sekä robotiikka. Webinaarit ovat vakiinnuttaneet paikkansa alumnitoiminnassa, ja niitä tullaan jatkossa järjestämään säännöllisesti ympäri vuoden. Myös osaamisryhmien välinen yhteistyö on käynnistynyt hyvin. Useat alumnitilaisuudet ja webinaarit ovat avoimia kaikille Lapin AMKin alumneille ja opiskelijat ja henkilökuntakin on tervetullutta osallistumaan.

Osaamisryhmissä toteutetaan myös alakohtaista alumnitoimintaa ja webinaarien lisäksi panostetaan alumnien vierailuihin. Alumnit tuovat opiskelijoille runsaasti tietoa oman alan työllistymismahdollisuuksista sekä opinnäytetyö- ja harjoittelupaikoista. Samalla opiskelijoilla on mahdollista tulla tutuksi eri asiantuntijoiden kanssa. Alumnit puolestaan saavat vierailuilta oman yrityksen tai organisaation esittelyn lisäksi mahdollisuuden työntekijöiden tai harjoittelijoiden löytämiseen. Alumnitapaamisten ja -vierailujen lisäksi alumneille on ollut hyvin tarjolla myös täydennyskoulutusta esimerkiksi elintarvikevienti- ja kiertotalouskoulutusten myötä. Koulutusalakohtaista toimintaa tukee myös eri alojen yhdistystoiminnan kanssa tehtävä yhteistyö. Tämä mahdollistaa entistä laajemman toiminnan, viestinnän ja työelämäyhteistyön.

Koko ammattikorkeakoulusektorilla on haluttu lisätä alumnitoimintaa ja sen näkyvyyttä. Alumneja juhlistettiin nyt ensimmäistä kertaa yhtä aikaa valtakunnallisesti, sillä lokakuu on nimetty Suomessa alumnikuukaudeksi. Lapin AMKissa lokakuussa juhlistettiin alumneja alumniviikolla 5.-9.10.2020. Viikko sisälsi luokkakokoushaasteen ja webinaareja, lisäksi Lapin AMKin vuoden alumni valittiin ensimmäistä kertaa. Vuoden alumniksi valittiin Arctic Connectin perustaja, toimitusjohtaja Toni Kurvinen, joka on omalla esimerkillään tukenut ammattikorkeakoulun toimintaa ja ollut todella aktiivisesti yhteistyössä koulun kanssa.

Alumnitoiminta kestää ja kehittyy

Kestävän kehityksen tarkasteluun tulee liittää riittävän pitkä aikajänne, samoin myös alumnitoiminnan vakiintumiseen Lapin AMKissa kaikilla koulutusaloilla. Yhdessä vuodessa alumnitoiminnassa on otettu vahvat askeleet kohti systemaattista toimintatapaa, ja pian se kestää kelissä kuin kelissä. Tuleville vuosille on asetettu tavoitteet, visio ja prosessit. Ne eivät ole vain sanahelinää ja pöytälaatikkoihin upotettuja papereita, vaan ne ohjaavat konkreettisiin toimiin, jotta voimme vahvistaa alumniyhteistyötä ja työelämäläheisyyttä sekä edistää työllistymistä ja elinikäistä oppimista. Näiden kautta toteutuu myös alumnitoiminnan visio “Lapin ammattikorkeakoulun kasvatti on vahvaa pohjoista tekoa. Alumni on edelläkävijä, jonka osaamisen virrassa kuljemme rinnalla.”

Osaamista ja työelämä yhteistyötä on siis mahdollista lisätä alumnitoiminnan kautta – ja samalla voimme kasvattaa sosiaalista kestävyyttä ammattikorkeakoulussa. Meidän tarvitsee vain luotaa omaan ja alumnien osaamiseen, ottaa kokeilukulttuuri käyttöömme ja suunnata toimintaamme tulevaisuuteen. Kaikkia osapuolia hyödyttävän yhteistyön kautta saamme luotua sosiaalisesti kestävää ja yhteisöllistä alumnitoimintaa, joka on vastavuoroista niin opiskelijoiden, alumnien kuin henkilökunnankin osalta.

Loppujen lopuksi voimme todeta, että alumnitoiminnan vakiinnuttaminen vaatii meidän kaikkien yhteisen tahtotilan ja rohkeutta. Kuten Anne Birgitta Pessi (2017) toteaa kirjoituksessaan, että kaiken kestävyyden ytimessä on myötätunto toisia ihmisiä, ihmisyyttä, luontoa ja maailmaamme kohtaan. Pessi jatkaa artikkelissaan kysymyksellä: “Olemmeko riittävän rohkeita tarttumaan toimeen ja ryhtymään myötätunnon tekoihin?” Me alumnitoiminnassa olemme! Tartumme toimeen ja muutamme sanat teoiksi. Näin alumnitoiminnan kohtaamiset lisäävät vastavuoroista osaamista ja vahvistavat sosiaalista kestävyyttämme. (Pessi 2017.)

Alumnitoiminta on yhteinen asia

Alumnivastaavien lisäksi myös opettajilla ja opinto-ohjaajilla on keskeinen rooli opiskelijoiden ohjaamisessa, kannustamisessa ja sitouttamisessa alumnitoimintaan. Opiskelijan polku Lapin AMKin alumniksi alkaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna ja jatkuu koko opintojen ajan. Tavoitteena on, että jokainen opettaja ja opinto-ohjaaja ottaa alumnitoiminnan huomioon omassa toiminnassaan ja sitä kautta sitouttaa myös opiskelijat mukaan. (Lapin AMK 2020.)

Kannustammekin kaikkia opettajia kutsumaan alumneja omille opintojaksoilleen luennoitsijoiksi tai asiantuntijoiksi tai vaikkapa järjestämään työpaikkavierailun alumnin työpaikalle. Verkostoitumalla entistä aktiivisemmin voimme saada alumneilta myös toimeksiantoja työelämäprojekteihin ja opinnäytetöihin. Alumnivastaavat (Kuva 3) auttavat mielellään alumnitapahtumien järjestämisessä ja verkostoitumisessa. Alumnivastaavien yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Alumnitoiminta.

Seuraa alumnitoimintaa myös täällä:

Kuva 3. Alumnivastaavien joukko 2020

Lähteet

Lapin AMK 2020. Alumnitoiminnan toteuttaminen. Toimintaohje prosessiin. 1.9.2020. Viitattu 9.10.2020

Pessi, A. B. 2017. Miltä sosiaalinen kestävyys näyttää. Sitran blogikirjoitus. Viitattu 7.10.2020  https://www.sitra.fi/blogit/milta-sosiaalinen-kestavyys-nayttaa/

Suomisanakirja.fi 2020. Alumni. Viitattu 7.10.2020. https://www.suomisanakirja.fi/alumni

 

Asiasanat: alumnit, alumnitoiminta, kumppanuus, sosiaalinen kestävyys