Suomen nuorin kaupunkikeskustayhdistys on Rovaniemellä

Lataa PDF-tiedosto

Jenni Kemi, tradenomi (AMK), projektipäällikkö, Vastuulliset palvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Miia Taivalantti, toiminnanjohtaja, Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry

Mari Vähäkuopus, KTM, lehtori, Vastuulliset palvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Kaupunkikeskusta sai maaliskuussa 2022 uuden aktiivisen toimijan, kun Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry. aloitti toimintansa. Yhdistys kehittää kaupunkikeskustaa aktiivisesti yhdessä yrittäjien, asukkaiden, tapahtuma- ja kulttuurituottajien sekä kaupungin ja sen konserniyhtiöiden kanssa. Kehittämistyön yhteisenä päämääränä on keskusta-alueen viihtyisyyden kehittäminen.

Kaupunkikeskustan kehittäminen edellyttää monialaista yhteistyötä

Vuosien ajan Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittäminen oli pääosin vapaaehtoisuuteen perustavaa, mutta löyhään sitoutumiseen perustava yhteistyö ei vaikuttanut toimivalta. Paikalliset yrittäjät halusivat selkeän toiminta- ja rahoitusmallin, joka vastaisi kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden vahvistamisesta ja kehittämisestä. Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta -yhdistyksen (2022) perustamisen taustalla on parivuotinen, Rovaniemen kaupungin, kaupunkikeskustan yrittäjien ja Lapin ammattikorkeakoulun ROKKE–Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittäminen -yhteistyöhanke.Kaupunkikeskustan vetovoimaisuuden ja yritysten liiketoiminnan lisäämiseen tähtäävää hanketta osarahoittaa Lapin Liitto.

Kuva 1. Perustajajäsenet juhlistamassa Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry:tä (Kuva: Susanna Chazalmartin)

Tarkasteltaessa kaupunkikeskustaa ja sen elinvoiman kehittämistä, vastuu tehtävästä jakautuu monelle eri toimijalle ja verkostoille.  Näin ollen eri sidosryhmien osallistaminen ja osallistuminen koettiin tärkeäksi heti kehittämistyön alkumetreiltä. Kehittämishanke sai myönteisen rahoituspäätöksen kolme viikkoa koronapandemian sulun alettua, joten kehittämistyö käynnistettiin verkossa pidetyillä kehittämiskahveilla. Kuukausittaiset kehittämiskahvit ovat myös mahdollistaneet eri toimijoille kohtaamispaikan keskustan kehittämiseen liittyvien keskusteluiden äärelle. Vuoropuhelun mahdollistaminen niin kaupunkiorganisaation, yrittäjien ja asukkaiden välillä on koettu konkreettisena tekijänä yhteistyön lisäämisessä.

Asukas- ja yrityslähtöisyys oli kaupunkikeskustan kehittämistyössä keskiössä alusta saakka, sillä keskusta on merkittävä niin kaupunkilaisille kuin matkailijoille.  Eri sidosryhmien – niin yrittäjien, kiinteistönomistajien kuin asukkaidenkin – osallistuminen pitkäjänteiseen ja strategiseen kaupunkikeskustan kehittämiseen on äärimmäisen tärkeää.

Kaupunkikeskustan kehittämisessä keskeisessä roolissa olevasta Rovaniemen kaupunkiorganisaatiosta kehittämistyöhön on osallistunut edustajia kaikilta eri toimialoilta niin tekniseltä ja sivistyspuolelta kuin suunnittelusta ja kiinteistöpalveluista. Kehittämistyön aikana on muodostettu niin sanottu kaupungin “tehonyrkki”, joka on sitoutunut toimimaan tavoitteellisesti ja päämäärätietoisesti kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.

Kaupunkiorganisaation tehonyrkin vastin- ja työpariksi elinkeinoelämään on perustettu yrittäjä- ja kiinteistöfoorumi, joka muodostuu kaupunkikeskustan eri aloilla toimivista ja eri kokoisista yrityksistä sekä kiinteistönomistajista. Yrittäjä- ja kiinteistöfoorumi käy yhdistyksen myötä vuoropuhelua kaupunkiorganisaation kanssa tuoden elinkeinoelämän viestiä ja tarpeita kaupunkikeskustan kehittämiseen liittyen.

Kehittämishankkeen aikana kaupunkikeskustan eri sidosryhmät on tuotu keskustan kehittämisen pariin myös yhdistyksen perustamiseen tähdänneissä työpajoissa syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Yhteisen työpajatyöskentelyn tuloksena Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry:lle luotiin yhteistä kehittämistä ohjaavat tavoitteet vetovoimaisen kaupunkikeskustan vahvistamiseksi. Monialainen yhteistyö on tukenut laajan toimenpide- ja kehittämisohjelman laatimista, jossa asetetaan sekä strategisesti tärkeät pidemmän ajan kehittämisen tavoitteet että asukkaiden ja yritysten näkemys keskustan kehittämiseksi.

Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry on jäsentensä äänitorvi

Keväällä 2022 perustetun Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry:n toiminta ottaa ensiaskeliaan kaupunkikeskustan elävöittämisessä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on lisätä keskusta-alueen vetovoimaa sekä toteuttaa ja edistää kaupunkikeskustan tapahtumatuotantoa. Yhdistys luo edellytyksiä eri toimijoiden väliselle yhteistyölle tiedottaen kaupunkikeskustan kehittämiseen vaikuttavista asioista eri toimijoiden välillä. Keskeisessä roolissa on myös osallistuminen kaupunkisuunnitteluun.

Lisäksi kannatusjäseniksi voivat liittyä yksityishenkilöiden ohella myös yhteisöt ja säätiöt. Asukasyhdistyksen edustus ja ääni on mukana yhdistyksen työryhmissä. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen tukea liiketoimintaan esimerkiksi yhteismarkkinoinnin ja yhteisen kehittämistoiminnan myötä. Merkittävässä asemassa yhdistyksen toiminnassa on myös jäsenten tiedottaminen asioista, jotka ovat yhteydessä keskustan kehittämiseen ja toimintaan. Tästä konkreettinen esimerkki on vuoropuhelun mahdollistaminen kaupunkiorganisaation keskustan kehittämisen “tehonyrkin” kanssa. Näin ollen yhdistyksen jäsenillä on myös mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa kaupungin päätöksentekoon yhteistoiminnan kautta. Myös erilaiset koulutukset ja jäsenistön edunvalvonta ovat yhdistyksen jäsenetuja. Rovaniemen kaupunkikeskusta ry osallistuu aktiivisesti kaupunkikeskustojen kehittämiseen valtakunnallisesti, toiminnanjohtaja Taivaltantin ollessa kaupunkikeskustojen kehittämisen valtakunnallisen kattojärjestön Elävät Kaupunkikeskustat ry:n hallituksen varajäsen. Tämä mahdollistaa muun muassa kaupunkikeskustojen viestin viemisen ministeriötasolle.

Kehittämistyössä on nyt saatu hyvä vauhti päälle. Kesällä 2022 on tulossa yhteistyössä uusi kaupunkikeskustatapahtuma, johon pääsee vielä mukaan.

Lisätietoja:

Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry:n toiminnasta antaa toiminnanjohtaja Miia Taivalantti (miia.taivalantti[a]rovaniemi.fi)

Tietoa ROKKE – Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittämistyöstä projektipäällikkö Jenni Kemiltä (jenni.kemi[a]lapinamk.fi).

ROKKE – Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittämistyön tavoitteena on luoda yhteiskehittämisen toimintakulttuuri kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Kehittämistyössä laadittu yrittäjien, kaupungin ja kehittäjien yhteinen toiminta- ja rahoitusmalli, Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry tähtää Rovaniemen kaupunkikeskustan pitkäjänteisen ja strategisen yhteistyön kehittämiseen. Ajalla 1.3.2020-28.8. 2022 toteutettavaa, Lapin liiton EAKR-rahoitteista hanketta hallinnoi Lapin ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajana toimii Rovaniemen kaupunki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.