Rovaniemen tradenomikoulutus kehittyy työelämäyhteistyössä

Lataa PDF-tiedosto

Kaisa Lammi, KTM, lehtori, Vastuulliset palvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Mirva Jakola, tradenomi, tuntiopettaja, Vastuulliset palvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Hanna Korpua, YTK, suunnittelija, Vastuulliset palvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Anu Huhanantti, BBA, asiakkuuspäällikkö, markkinointi, viestintä ja vastuullisuus, Pohjolan osuuspankki

Asiasanat: työelämälähtöisyys, työelämäyhteydet

Tradenomikoulutusta kehitetään vahvasti työelämäyhteistyössä. Vaikka yhteistyötä työelämäkumppanien kanssa toimiminen on tradenomikoulutuksessa jo ennestään tuttua, erityisesti viime vuoden aikana olemme päämäärätietoisesti kehittäneet ja syventäneet yhteistyötä työelämän kanssa niin hankkeiden kuin opintojaksojenkin puitteissa. Tässä artikkelissa esittelemme muutamia esimerkkejä koulutuksen kehittämisestä työelämäyhteistyössä.

Tulevaisuuden työelämän tarpeet osaksi opintosuunnitelmaa ja ohjausta

Joulukuussa 2021 Lapin ammattikorkeakoulun tradenomikoulutus järjesti sidosryhmilleen työpajan, jossa pohdittiin yhdessä tulevaisuuden tradenomien osaamistarpeita. Sidosryhmätapaamisessa yritysten edustajat syventyivät miettimään, minkälaisia geneerisiä ja substanssiin liittyviä osaamistarpeita taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoilla on vuonna 2030. Työpajaan valikoituneet suuntaukset perustuivat jo aikaisemmin tradenomikoulutuksessa tunnistettuihin opiskelijoiden yleisimpiin urapolkuihin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Työpajassa yhteistyökumppaneidemme edustajat kävivät vilkasta ja rakentavaa keskustelua esimerkiksi siitä, millä tavoin teknologian kehitys sekä työurien moninaistuminen vaikuttavat tulevaisuudessa asiantuntijoiden työtehtäviin. Tulevaisuudessa tradenomikoulutuksesta valmistuvien asiantuntijoiden työssä tulevat korostumaan enenevässä määrin paitsi asiakaslähtöinen ja konsultoiva ote työhön, myös analyyttisyys ja tiedolla johtamisen taidot sekä jatkuva oppiminen.

Sidosryhmätapaamisesta saadut tulevaisuuden osaamistarpeet toimivat pohja-aineistona keväällä 2022 käynnistyvälle opetussuunnitelmatyölle. Opetussuunnitelma tullee käyttöön syksyllä 2024 aloittavalle päiväopetuksen ryhmälle. Opetussuunnitelmassa uudistuvien teemojen lisäksi korostuu myös opintojen suoritustapojen monimuotoistuminen ja työelämälähtöisyys. Yhtenä kantavana teemana sidosryhmien näkökulmissa nousivat esille vastuullisuus ja kestävä kehitys, jolloin nämä ajatukset myös linkitetään osaksi opetussuunnitelmatyötä. Vastuullisuus ja kestävä kehitys linkittyvät myös vahvasti Arenen vastikään julkaisemiin kompetensseihin. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2022)

Sidosryhmätapaamisen aineistosta nousi esille selkeitä kokonaisuuksia Rovaniemen tradenomikoulutuksien suuntautumisien kehittämistä tukemaan sekä lisäksi geneerisiä osaamisia, jotka ovat yhtä lailla tärkeitä molemmille suuntautumisille. Esimerkiksi projektinhallintataidot sekä vankka pohja liiketalouden perustaidoissa tulevat olemaan sidosryhmien edustajien mukaan tarpeen tulevaisuudenkin työelämässä.

Sidosryhmätapaamisen pohjalta työstettiin yhteenveto kunkin asiantuntijatehtävän kompetensseista sekä erikseen kaikille yhteisistä geneerisistä työelämätaidoista. Tätä yhteenvetoa on hyödynnetty yksilö- ja ryhmäkohtaisessa opinto- ja uraohjauksessa osana vahvuusperusteista ohjausta. Näin työelämän näkökulmia tulevaisuuden osaamistarpeisiin on saatu jalkautettua opiskelijarajapinnalle saakka.

Järjestetystä sidosryhmätapaamisesta saatiin kiitosta myös työelämän edustajilta, joten ilmeisesti tämänkaltaisille yhteisen keskustelun paikoille on tarvetta ja tilausta paitsi ammattikorkeakoulun, myös sidosryhmien puolella. Tradenomikoulutuksessa on päätetty, että sidosryhmätapaamisia tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa erilaisilla kehittämisen teemoilla.

Kolmisuuntaisesta yhteistyömallista voimaa valmistumiseen -hanke

Lapin korkeakouluissa on havaittu työelämän vetävän opiskelijoita puoleensa erityisesti opintojen loppuvaiheessa, jolloin korkeakoulututkinnon suorittaminen on voinut jäädä kesken. Kolmisuuntaisesta yhteistyömallista voimaa valmistumiseen -hankkeen tavoitteena on rakentaa Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin alueen yritysten, julkisten toimijoiden ja muiden organisaatioiden sekä alueella työskentelevien, korkeakoulututkinnon suorittamisen kesken jääneiden välinen kolmisuuntainen yhteistyömalli. Kyseisen mallin sekä hankkeessa kehitettävän korkeakoulujen yhtenäisen ohjausprosessin ja opintokokonaisuuden avulla työelämässä olevat korkeakouluopiskelijat suorittavat korkeakoulututkinnon loppuun työelämälähtöisesti.

Ohjausprosessissa korostuu vahvasti opiskelijoiden henkilökohtainen opintopolku, joka tukee korkeakoulututkinnon suorittamista työelämälähtöisesti erilaisin kehittämistehtävin ja opintokokonaisuuksin. Kehittämistehtävät suunnitellaan yhdessä työnantajien kanssa, jotta ne vastaavat yhteiskunnan ja työ- ja elinkeinoelämän tarpeita ja kehittävät aidosti organisaation toimintaa.

Tutkinnossa edellytettävää osaamista voi hankkia myös työtä tekemällä. Tämä ajatus on keskiössä KOVA-hankkeen toimissa. Työn opinnollistaminen yhdistää korkeakoulussa ja työssä tapahtuvaa oppimista. Se edistää myös opiskelijan ammatillista kehittymistä ja tutkintoon valmistumista. Keskeistä opinnollistamisessa on opiskelijan oman osaamisen tunnistaminen ja sen näkyväksi tuominen, sekä osaamisen peilaaminen opetussuunnitelmaan ja opintojaksojen osaamistavoitteisiin. 

Yhteistyössä organisaatioiden kanssa rakennamme yhteisiä toimintamalleja ja polkuja, jotka mahdollistavat opiskelijalle entistä joustavamman tavan yhdistää työn ja opiskelun sekä siirtyä jo opintojen loppuvaiheessa työelämään. Näin työelämää saadaan näkyväksi ja kiinteäksi osaksi opiskelijoiden opintoja jo ennen valmistumista, mikä tukee meiltä valmistuvien opiskelijoiden urakehitystä jo varhaisessa vaiheessa.

Lapin AMK ja Pohjolan Osuuspankki tukevat korkeakouluopiskelijoiden talousosaamista yhteisellä kaikille amk-opiskelijoille avoimella sijoituskurssilla

Nuoret haluavat lisää taloustaito-opetusta ja erityisesti sijoittaminen kiinnostaa. Sijoittamisen suosio onkin kasvanut ja saanut yhä nuoremmat innostumaan muun muassa osakkeista. Lapin AMK haluaa vastata tähän innostukseen konkreettisesti järjestämällä sijoituskurssin yhteistyössä Pohjolan Osuuspankin kanssa.

Uusimpana Lapin ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön aluevaltauksena Rovaniemen tradenomikoulutuksessa on kehitetty sijoittamisen opintojaksoja yhteistyössä Pohjolan Osuuspankin kanssa. Näille kaikille Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarjolla olevilla opintojaksoilla opetuksesta vastaa Pohjolan Osuuspankin säästämisen ja sijoittamisen parissa työskentelevä asiakkuusjohtaja Jyrki Karppinen. Tarve monialaisille opintojaksoille sijoittamisen yleisestä tietotaidosta on noussut esille monia eri kanavia pitkin ja nyt pilotoimme opintojaksoja ensimmäistä kertaa yhteistyössä. Myös Pohjolan Osuuspankin pankinjohtaja Tero Kasanen on ollut tyytyväinen yhteistyöhön:

”Opintojaksoja ei olisi saatu aikaan ilman jo olemassa olevaa hyvää ja aktiivista oppilaitosyhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijoiden taloudellisen kyvykkyyden tukeminen on meille tärkeää ja tukee myös elämänhallintaa opiskelu- ja työelämässä. Pankissamme on vahvaa finanssialan osaamista ja nyt saadaan tätä osaamista myös opiskelijoiden käyttöön” (Kasanen, 2022)

Ilmoittautuminen Pohjolan Osuuspankin ja Lapin AMK:n yhteistyönä tehtyyn Sijoittamisen ABC (3 op) ja Arvopaperisijoittamisen (2 op) -opintojaksoille on käynnissä. Vapaavalintaiset opintojaksot ovat avoinna kaikille Lapin AMK:n opiskelijoille. Opintojaksot ovat Lapin AMK:n valikoimassa aina keväälle 2023 asti. Pankinjohtaja Kasanen odottaa myös tulevia opintojaksoja positiivisin mielin:

”Olemme äärimmäisen innostuneita tästä kurssista ja toivomme, että opiskelijat laajasti eri aloilta innostuvat sijoittamisesta” (Kasanen, 2022)

Katse kohti tulevaisuuden yhteistyötä

Vahva työelämäyhteistyö avaa meille mahdollisuuksia saada tietoa työelämän vaatimasta osaamisesta osaamista. Voimme tukea opiskelijaa vahvuusperustaisesti ohjaamalla kohti omannäköistä urapolkua. Lisäksi opiskelijat pääsevät verkostoitumaan vahvasti työelämän edustajien kanssa jo opintojensa aikana. Työnantajille yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden rekrytoida ja sitouttaa tulevaisuuden osaajia organisaatioon jo varhaisessa vaiheessa. Haasteita toisaalta tuo opintojaksojen suunnittelujänne, joka on varsin pitkä suhteessa työelämän mahdollisiin tarpeisiin. Kehittäminen kohti entistä syvempää yhteistyötä vaati aikaa, aitoa halua ja rohkeutta kehittää toimintaa sekä myös sietää epäonnistumisia.

Kumppanuussopimusten pohjalta on ollut luontevaa lähteä edistämään tradenomikoulutuksen työelämäyhteistyötä. Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään jatkossakin eteenpäin uusilla avauksilla ja syventämällä jo nykyisiä hyviksi todettuja toimintamalleja. Työelämälähtöisyyttä pyritään tuomaan entistä kiinteämmäksi osaksi tradenomikoulutuksen opintoja. Alati kehittyvä työelämäyhteistyö tukee myös ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuuden tavoitetta sekä toivottavasti myös edesauttaa alueen pitovoimaa ja tukee opiskelijoiden työllistymistä alueelle valmistumisen jälkeenkin.

LÄHTEET

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, (2022). Suositus ammattikorkeakoulujen yhteisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta. Haettu 6.4.2022 osoitteesta: https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/suositus-ammattikorkeakoulujen-yhteisista-kompetensseista-ja-niiden-soveltamisesta-2022/

Kasanen, T. (2022). Pohjolan Osuuspankki, pankinjohtajan suullinen tiedonanto 7.4.2022.

KOVA-hanke, KOVA-hanke – KOVA-hanke (eoppimispalvelut.fi)