Yhteistyössä tehdyllä hankkeella vaikuttavuutta alueelle – Case Kemijärvi

Lataa PDF-tiedosto

Sini Kestilä, TaM, asiantuntija, Vastuulliset palvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Anni Kauppila, restonomi, asiantuntija, Vastuulliset palvelut, Lapin ammattikorkeakoulu

Asiasanat: matkailu, yhteistyö, aluekehittäminen

Matkailuala on Lapissa yksi kärkielinkeinoista, jonka kehittämiseen panostaminen tuo nopeimmin tulo- ja työllisyysvaikutuksia (Lapin liitto, 2021). Matkailun kehittymistä tuetaan muun muassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kautta syntyvällä erityisosaamisella. Lapin ammattikorkeakoulun (Lapin AMK) matkailuala pyrkii saavuttamaan omalla kehittämistyöllään tämän tavoitteen. Kehittämistyötä tehdään usein yhdessä kumppaneiden kanssa, ja ne voivat olla esimerkiksi yrityksiä, kuntia tai muita organisaatioita. Toiminnan tavoitteena on tuottaa hyötyä koko Lapin alueelle.

Kesällä 2021 Lapin AMK:n matkailualalla aloitettiin yhteistyössä Kemijärven Kehityksen kanssa Lapin liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla (AKKE) rahoitettu Kemijärven matkailun kehittäminen ja uudistaminen -hanke. Tarve hankkeelle oli lähtöisin alueelta ja sen yritysrajapinnasta covid-19-pandemian aiheuttaman matkailutulon menetyksen vuoksi. Hankkeen aikana yhteistyöverkostojen tärkeys korostui. Moninainen verkostoyhteistyö mahdollisti laaja-alaisemman tiedottamisen ja aineiston keräämisen. Esimerkiksi kontakti Kemijärven Matkailuyhdistykseen sekä yhteydet Lapin alueen matkailuorganisaatioihin mahdollistivat muun muassa kansainvälisille matkanjärjestäjille suunnatun kyselyn laaja-alaisemman levittämisen sekä muun yhteistyön selvityksen aineiston keräämiseen liittyen.  

Yhteistyön tuloksena uusia mahdollisuuksia matkailun kehittämiseen Kemijärvellä

Kemijärven matkailusihteerin Ann-Christine Lampelan (2022) mukaan alueen matkailun kehittämistyön tarpeena olivat vajavaiset resurssit. Lapin AMK mahdollisti systemaattiseen ja suunnitelmalliseen kehittämistyöhön ryhtymisen. Hän toteaa, että ”Lapin ammattikorkeakoulu on erittäin hyvä yhteistyökumppani, jolta saa asiantuntija-apua, ja toivon yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa.”

Lapin AMK:n Vastuulliset palvelut -osaamisryhmän yhtenä tehtävänä on tukea yritysten ja organisaatioiden oman toiminnan kehittämistä. Lampelan (2022) mukaan Kemijärvi sai hankkeen kautta tietoa siitä, miten he voivat täydentää Itä-Lapin alueen palvelukokonaisuutta sekä erottua muusta tarjonnasta. Hankkeen avulla alueen matkailu sai arvokasta apua ja muun muassa taloustietoja matkailun vaikutuksista alueelle. Lampela toteaa, että “Meille jalostui hankkeen kautta näkemys siitä, mikä lopulta on ydinasia kehittymisen kannalta: keskiöön nousivat aitous, paikallisuus ja se mitä meillä jo on.”

Kemijärvellä on potentiaalia sekä vahvuuksia erottua muista Lapin kohteista, ja mahdollisuus olla yhä kiinnostavampi matkailukohde. Kemijärvi on lähtenyt markkinoimaan itseään “Lapin järvimaana tunturikeskuksien keskellä” (Visit Kemijärvi), ja alueen omaleimaisuutta kannattaa aktiivisesti hyödyntää alueen matkailun kehittämisessä. Hankkeessa toteutetussa Kansainvälisen matkailun kehittäminen Kemijärvellä -selvityksessä nousi esille, että Kemijärven olisi hyvä kiinnittää huomiota erityisesti laatuun, turvallisuuteen, palveluiden yksilöllistämiseen, digitaaliseen markkinointiviestintään sekä kestävään matkailuun (kuva 1).

Kuva 1.  Kansainvälisen matkailun kehittäminen Kemijärvellä -selvityksessä esiin nousseet kehittämisteemat

Selvityksessä kehittämisehdotuksina nousivat esille panostaminen laadukkaiden ja turvallisten majoitus-, ravintola- ja luontoreittipalveluiden kehittämiseen sekä digitaaliseen markkinointiin ja viestintään. Kemijärvellä on esimerkiksi kehitetty hyvinvointibrändiä “Brand book” (Kemijärvi Brand book), jota kannattaa jatkojalostaa, sillä luonto- ja hyvinvointimatkailu on kasvava trendi (Business Finland). Kestävän matkailun näkökulmasta junamatkustamisen brändäys ja sen ekologisuuden voimakkaampi markkinointi voisivat olla panostuksia, jotka tekisivät alueesta omaleimaisen matkailukohteena. Näiden ohella tulee huomioida yhteistyön kehittäminen ja lisääminen sekä paikallisesti että koko Itä-Lapin alueella muun muassa lähialueen tunturikeskuksissa kuten Suomu- ja Sallatunturissa, Pyhä-Luoston alueella ja Rukalla. Jo toimivasta yhteistyöstä Kemijärven ja lähialueiden kesken kertoo tulevana kesänä toimintansa aloittava suora linja-autoyhteys Kemijärvelle saapuvalta yöjunalta Suomutunturin kautta Kuusamoon ja illalla takaisin iltajunalle. Tämän odotetaan lisäävän alueiden saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta matkailijoiden keskuudessa. Yhteistyön lisääminen myös turvallisuuden osalta ja yhteinen panostaminen esimerkiksi turvallisuusviestintään nostaisi Itä-Lapin alueen imagoa.

Molemminpuolista hyötyä kumppaneiden kesken

Hyöty yhteistyöstä toimii molempiin suuntiin. Kemijärvelle hyöty näyttäytyi saatuna asiantuntija-apuna, jonka kautta heidän oli mahdollista saada tietoa sekä ulkopuolista näkemystä matkailun kehittämistyön tueksi. Lapin AMK loi yhteistyön tuloksena uusia yhteyksiä yrityskenttään, minkä johdosta saatiin arvokasta tietoa Kemijärven matkailuyrittäjien resursseista ja valmiuksista. Näin seuraavia alueelle kohdennettuja TKI-toimenpiteitä on helpompi lähteä suunnittelemaan alueen aidosta tarpeesta. Yhteistyötä voidaan myös hyödyntää Lapin AMK:n opetuksessa. Kemijärvi voi tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkoja, opinnäytetyöaiheita ja opintojaksojen sisältöjä. Hankkeen aikana esimerkiksi Kemijärven matkailutoimijat kiinnostuivat harjoittelun tai kesätyöpaikan tarjoamisesta restonomiopiskelijalle.   

Lähteet:

Business Finland. Hyvinvointimatkailu – luonnon luksusta ja harmoniaa. Viitattu 1.4.2022 https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tuotekehitys-ja-teemat/hyvinvointimatkailu

Kemijärvi Brand book. BRAND BOOK SISÄLLYSLUETTELO – PDF Free Download (docplayer.fi). Viitattu 1.4.2022.

Lampela, A-C. Kemijärven Kehitys. Sähköpostihaastattelu 23.3.2022. Viitattu 21.4.2022.

Lapin liitto. 2021. Lappi-sopimus – maakuntaohjelma 2022–2025. Viitattu 1.4.2022 Lapin liitto – Lappi-sopimus – Lapin maakuntaohjelma 2022–2025

Visit Kemijärvi. Lapin järvimailla. Viitattu 1.4.2022 Lapin järvimailla | Lapin järvimailla | Visit Kemijärvi (visitkemijarvi.fi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *