Arviointi

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

 • Arviointi tapahtuu opintojaksototeutuksen kautta.
 • Opettajan tulee olla kiinnitettynä toteutukselle, jotta hän voi kirjata arvosanoja.
 • Arvioinnin edellytyksenä on, että toteutussuunnitelma on julkaistu.
 • Opettaja voi myös itse lisätä opiskelijoita toteutukselle joko ryhmähaulla tai yksittäin.
 • Ilmoittautuneista syntyy arviointilomake, jossa on valmiina ilmoittautuneiden tiedot.
 • Samalle toteutukselle voi tehdä vain yhden kirjauksen. Mikäli opiskelijalla on toteutusta koskeva osittainen hyväksiluku, kirjataan puuttuvan suorituksen arviointi toiselle, vastaavalle toteutukselle.
 • Suorituksen arviointi tehdään pääsääntöisesti sille toteutukselle, jolle opiskelija on osallistunut. Mikäli opiskelijalla on jo arvosana kirjattuna toisella toteutuksella, niin hänen suoritustietojaan ei siirretä. Jos on tarpeen esimerkiksi kirjata uusintasuoritus, niin se käydään kirjaamassa alkuperäiseen toteutukseen.

Arviointia ohjaa Lapin ammattikorkeakoulun tutkintosääntö

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Opetukseen osallistuminen ja opintojen suorittaminen

 • Lukukauden ja/tai opintojakson alussa käydään lävitse osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, ohjauskäytänteet sekä sovitaan mahdollisen arvioinnin/arviointien ajankohta ja palautettavien tehtävien osalta palautuspäivämäärät

Osaamisen arviointi ja opintosuoritusten merkitseminen

 • Opiskelijoiden osaamisen ja oppimisen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa oleviin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointikriteerit kuvataan opintojakson kuvauksessa. Opiskelun eri vaiheissa tapahtuvan arvioinnin tulee muodostaa johdonmukainen kokonaisuus, joka tukee koulutuksen tavoitteena olevan osaamisen saavuttamista. Arviointiperusteiden, menetelmien ja kriteerien lähtökohtana ovat kyseisen lukukauden/opintojaksojen osaamistavoitteet.
 • Opiskelija voi hankkia lukukauden/opintojakson osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen myös muuten, kuin osallistumalla Lapin ammattikorkeakoulun järjestämään opetukseen. Muualla hankittu osaaminen arvioidaan Lapin ammattikorkeakoulun hankitun osaamisen arviointi ja hyväksilukeminen –ohjeen mukaisesti
 • Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (HYV) – hylätty (HYL)
 • Mikäli opiskelija ei ole osallistunut opetukseen tai ei ole tehnyt mitään suorituksia opintojaksototeutuksen aikana, opiskelijan ilmoittautuminen hylätään.
 • Mikäli opiskelijalta puuttuu suorituksia, merkitään arvosanaksi hylätty. Hylätyn arvioinnin perustelut kirjataan Pepin arviointi näkymässä Huomiot-  kenttään. Puuttuvien suoritusten tekemisen jälkeen, suoritetaan arviointi uudelleen sille toteutukselle, joka on jäänyt kesken.

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Opintojakson uusiminen tai arvosanan korottaminen

 • Tutkintoon johtavassa koulutuksessa hylätyn arvioinnin saatuaan opiskelijalla on oikeus kahteen uusintasuorituskertaan opintojaksototeutuksen päättymistä seuraavan lukukauden loppuun mennessä.
 • Mikäli opiskelija ei kolmella (3) suorituskerralla saa hyväksyttyä arvosanaa, hänen on aloitettava opintojakson/lukukauden opiskelu uudelleen mahdollisesti muuttuneiden vaatimusten mukaisesti.
 • Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa yhden (1) kerran opintojaksototeutuksen päättymisajankohtaa seuraavan lukukauden loppuun mennessä

Opinnäytetyön arvosana

 • Tarkastettavaksi jätetyn opinnäytetyön arvosanaa ei voi korottaa. Mikäli opiskelija on tyytymätön saamaansa opinnäytetyön arvosanaan, voi hän tehdä siitä kirjallisen oikaisupyynnön.

Arviointiaika ja suoritusten säilyttäminen

 • Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa (932/2014 37§). Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta.
 • Opintojaksoon/lukukauteen kuuluva yksittäinen opintosuoritus on arvioitava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluessa (1 kk) arviointitilanteesta (esim. oppimistehtävä, raportti, tentti; aika lasketaan annetusta palautuspäivämäärästä alkaen).
 • Opintosuoritusrekisteriin merkittävän opintosuorituksen arviointipäivämäärä on arvioitavan suorituksen suorituspäivä tai harjoitustyön, raportin tai vastaavan palautuspäivä. Opintosuoritusrekisteriin merkittävän opintosuorituksen viemisestä rekisteriin vastaa opintojaksosta vastaava opettaja.
 • Kaikki opinnäytetyöt säilytetään pysyvästi. Kaikki muut opintosuoritukset säilytetään Lapin ammattikorkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Arviointinäkymän toimintojen esittely

Katso video (tekstityksen saa päälle [cc]-painikkeesta).

Arviointi näkymän toimintojen esittely

Klikkaa kuva suuremmaksi

 


Takaisin Opetus ja ohjaus -sivulle