Hyväksiluku – HOT

Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (HOT) perusajatus on, että opiskelijalta ei vaadita uudelleen sellaisia opintoja, joita vastaava osaaminen hänellä on jo olemassa. Opintoja voidaan korvata joko muualla suoritetuilla opinnoilla tai muulla tavoin hankitulla osaamisella. Hyväksilukemista on syytä hakea hyvissä ajoin ennen korvattavien opintojen alkamista. Myös opiskeltavan tutkinnon aikana hankitulla osaamisella voi hakea hyväksilukua. Menettely on osa henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) rakentamista.

Opiskelijalla on oikeus hakea aiempien suoritettujen korkeakoulutasoisten opintojen hyväksymistä osaksi tutkintoa. Opiskelijalle ilmoitetaan hyväksymisestä tai mahdollisista täydennyksistä tai hyväksilukuhakemuksen hylkäämisestä perusteineen. Opiskelijan, jonka osaamista arvioidaan, on saatava tietoonsa arvioinnin perusteet. Opiskelijan ei kuitenkaan ole välttämätöntä hakea aiempien opintojen hyväksilukua.

Korvaavuus

Korvaamisella tarkoitetaan tutkintoon kuuluvien opetussuunnitelman mukaisien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla ja osaamistavoitteiltaan vastaavilla opinnoilla. Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat ensisijaisesti opintojen osaamistavoitteet, siksi myös niiden sisältö, vaatimustaso sekä laajuus. Koko opintojakson tai -kokonaisuuden korvaaminen on mahdollista, mikäli muualla suoritetut opinnot vastaavat pääosin korkeakoulun opintojaksoa tai -kokonaisuutta. Opintojakso tai -kokonaisuus voidaan korvata myös osittain. Korvattavien opintojen tulee olla korkeakoulutasoisia.

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen on käytössä silloin, kun tutkintoon hyväksiluetaan sellaisenaan muualla suoritettuja opintoja, esim. sivuaineita tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja. Sisällytettävien opintojen tulee vastata tasoltaan korkeakoulun opetussuunnitelmien mukaisia opintoja ja edesauttaa tutkinnoille asetettujen tavoitteiden täyttymistä kunkin opiskelijan tutkintorakenteen mukaan. Tutkintoon voi sisällyttää yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritettuja opintoja.

Ohjeet hakemusten tekoon:

Ohje – Korvaavuus, muualla suoritettu opinto

Ohje – Korvaavuus, aiemmin hankittu muu osaaminen

Ohje – Sisällytys, muualla suoritettu opinto

Ohje – Sisällytys, aiemmin hankittu muu osaaminen

Ohje – Hyväksilukuhakemuksen täydentäminen ja muokkaaminen


Takaisin Opiskelijalle-sivulle